Skip to content

Press release -

​Klinisk studie indikerer at Smartfish ernæringsprodukt Remune kan forbedre overlevelse hos lungekreftpasienter

OSLO, NORGE OG LUND, SVERIGE, september 5, 2019. Smartfish AS presenterer resultatene fra en randomisert, dobbeltblindet og placebokontrollert studie av Remune - et medisinsk ernæringsprodukt - i pasienter med ikke-småcellet lungekreft som lider av kakeksi. Resultatene viser at Remune har en gunstig sikkerhetsprofil og indikerer en rekke positive kliniske effekter. Pasientene med tidligkakeksi hadde i denne pilotstudien en statistisk signifikant høyere overlevelse etter 12 måneder fra behandlingsstart, sammenlignet med kontrollgruppen.

Kakeksi, en tilstand med ufrivillig vekttap, er vanlig hos pasienter med kreft og andre kroniske sykdommer og er kjent for å ha en negativ innvirkning på kliniske resultater hos disse pasientene. Målrettet medisinsk ernæring har derfor potensiale til å forbedre effekten av dagens standard kreftbehandlinger. Smartfish sitt medisinske ernæringsprodukt, Remune, er en juice-basert drikk som takket være en patentert emulsjonsteknologi inneholder unikt høye nivåer av omega-3 fettsyrer, samt vitamin D og myseprotein. Tidligere kliniske studier har vist at Remune bidrar til signifikant symptomlindring og økt livskvalitet hos KOLS pasienter [1]. Smartfish presenterer nå resultatene fra en klinisk studie av Remune i lungekreft-pasienter.

Smartfish Remune ble undersøkt i en 12-ukers, randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert, multisenterundersøkelse med målrettet medisinsk ernæringsbehandling for pasienter med ikke-småcellet lungekreft og kakeksi. 56 pasienter ved 16 klinikker i Sverige, Italia, Slovakia og Kroatia ble randomisert til å enten innta Remune eller en melkebasert isokalorisk drikk. Hovedmålet med denne pilotstudien var å vurdere sikkerheten og toleransen av Remune under cellegiftbehandling. Sekundære mål var evaluering av effekten av Remune på klinisk relevante parametere. Overlevelse ble evaluert som et eksplorativt mål.

Resultatene viser at Remune er trygg og godt tolerert. Pasientgruppen som fikk Remune opplevde numerisk færre bivirkninger fra cellegiftbehandlingene sammenlignet med kontrollgruppen. Dette peker mot en forbedret toleranse for kjemoterapi hos pasienter som får Remune. Resultatene viser også tegn til en positiv effekt på flere klinisk relevante effektmål. Siden studien ikke var utformet til å oppdage statistisk signifikante forskjeller i klinisk effekt mellom de ulike gruppene, kunne ingen slike forskjeller vises mellom gruppene. Når det gjelder overlevelse, som ble undersøkt som et utforskende mål, viser resultatene at pasienter som ble behandlet i en tidligkakektisk tilstand hadde signifikant høyere overlevelse etter 12 måneder fra behandlingsstart, sammenlignet med pasientene i kontrollgruppen. Resultatene fra denne pilotstudien indikerer at et daglig inntak av Remune kan ha en viktig positiv effekt på behandlingsresultatet for kreftpasienter, og motiverer til videre klinisk evaluering av produktet.

"Denne studien viser potensialet Remune har til å forbedre resultatene ved standard kreftomsorg. Kliniske data som dette bidrar til å øke bevisstheten om hva målrettet medisinsk ernæring kan gjøre for pasienter. Vi er motiverte til å fortsette med vår forskning og utvikling for å sikre at best mulig ernæring blir gitt til pasientene som trenger det», kommenterer Geir Harstad, administrerende direktør i Smartfish.

Studien “Safety and Tolerability of Targeted Medical Nutrition for Cachexia in Non-Small-Cell Lung Cancer: A Randomized, Double-Blind, Controlled Pilot Trial” ble nylig publisert online i Nutrition and Cancer.

For mer informasjon, kontakt

Jens Nordahl, direktør salg og markedsføring i Smartfish, tlf + 47-99629999.

[1] Calder, P. C., Laviano, A., Lonnqvist, F., Muscaritoli, M., Öhlander, M., and Schols, A. ( 2018) Targeted medical nutrition for cachexia in chronic obstructive pulmonary disease: a randomized, controlled trial. Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle, 9: 28– 40. doi: 10.1002/jcsm.12228.

Related links


Smartfish AS is active in the research, development, production and marketing of advanced and clinically documented nutritional drinks within medical nutrition and sports nutrition. All Smartfish products are produced on its proprietary juice based emulsion technology platform with the marine DHA and EPA fatty acids as important ingredients and raw materials. Smartfish has a number of ongoing clinical development projects and studies in close collaboration with researchers and institutions both in Norway and internationally. The company was founded in 2001 and is located in Oslo, Norway. Smartfish’s main shareholders are Norwegian Investinor and Swedish Industrifonden.

Welcome to Smartfish AS!

Smartfish AS is active in the research, development, production and marketing of advanced and clinically documented nutritional drinks within medical nutrition and sports nutrition. All Smartfish products are produced on its proprietary juice based emulsion technology platform with the marine DHA and EPA fatty acids as important ingredients and raw materials. Smartfish has a number of ongoing clinical development projects and studies in close collaboration with researchers and institutions both in Norway and internationally. The company was founded in 2001 and is located in Oslo, Norway. Smartfish’s main shareholders are Norwegian Investinor and Swedish Industrifonden.

Smartfish AS
Forskningsparken / Oslo Innovation Center, Gaustadalléen 21
0349 Oslo
Norge