Pressmeddelande -

Barn och unga ska respekteras

I dag presenterade socialminister Berit Andnor regeringens skrivelse Ett Sverige för barn (skr. 2005/06:206). I skrivelsen redogör regeringen för sin barnpolitik genom att ge en bild av aktuella och pågående initiativ och åtgärder för barns och ungas rättigheter. Det handlar om barns och ungas rätt till en god levnadsstandard, en trygg uppväxt, hälsa, utbildning, inflytande och delaktighet samt barn och ungas rätt till samhällets stöd och skydd. Utgångspunkten för regeringens arbete med att förbättra barns och ungas villkor är FN:s barnkonvention. Regeringens strategiska arbete för att förverkliga barnkonventionen utgår från den nationella strategi som en enig riksdag antog 1999. Strategin riktar sig i första hand till beslutsfattare på alla nivåer men också till olika yrkesgrupper som arbetar med barn och ungdomar. Skrivelsen Ett Sverige för barn är en del i den kontinuerliga uppföljning som regeringen gör. - Det är min vision att Sverige ska vara ett land där varje flicka och pojke får bästa tänkbara start i livet, oberoende av t ex kön etniskt ursprung eller familjens ekonomiska ställning. Att de har förutsättningar att utveckla sin personlighet, förmåga och kompetens i en trygg, kärleksfull och stödjande miljö. Som jag ser det är en av de viktigaste faktorerna för att uppnå detta den generella välfärden, en välfärd som omfattar alla, inte bara några, säger socialminister Berit Andnor (s). Kontakt: Tarja Birkoff Kansliråd 08-405 33 33 Anna Karin Wallberg Pressekreterare 08-405 52 25 070-630 40 09 ------------------------- Relaterade publikationer ------------------------- Skr 2005/06:206 skrivelse Ett Sverige för barn (http://www.regeringen.se/sb/d/5693/a/64484)

Ämnen

  • Politik