Pressmeddelande -

Teckenspråk och teckenspråkiga

I går överlämnade särskilde utredaren Torgny Danielsson betänkandet Teckenspråk och teckenspråkiga, SOU 2006:54 från utredningen Översyn av teckenspråkets ställning, till socialminister Berit Andnor. Överlämnandet av betänkandet skedde i anslutning till att Sveriges Dövas Riksförbunds uppmärksammar att det gått 25 år sedan Sverige som första land i världen erkände teckenspråket som dövas första språk. Regeringen beslutade i december 2003 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av rätten och möjligheterna att använda teckenspråket. Uppdragen till utredaren har varit flera. I uppdraget har ingått · att bedöma tillgången till tolk för döva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade i olika situationer, · att kartlägga förutsättningarna för likvärdig utbildning på teckenspråk för döva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade barn, ungdomar och vuxna, · att analysera om utbildningen (både den som erbjuds av landstingen och den som erbjuds av staten) i teckenspråk till föräldrar och syskon till döva tillgodoser de behov som finns, · att bedöma möjligheten att tillgodose döva invandrades behov av utbildning i svenskt teckenspråk, · att kartlägga och analysera tillgängligheten vad avser kultur och medier samt möjligheter till eget skapande för döva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade, · att pröva frågan om auktorisation av dövblindtolkar och vuxendövtolkar, · att analysera orsakerna till bristen på sökande till tolkutbildningen, · att pröva frågan om en nyfördelningsmodell för statsbidraget till tolktjänst döva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade, · att kartlägga nuvarande forskning samt analysera behovet av eventuella forskningsinsatser samt · att behandla de förslag om teckenspråket som lämnades av kommittén för svenska språket i betänkandet Mål i mun (SOU 2002:27). Utredningen har i tilläggsdirektiv fått i uppdrag att inkludera personer med språkstörning som är beroende av teckenspråk för sin kommunikation i sitt arbete. Betänkandet finns att läsa i sin helhet på regeringens webbplats. Kontakt: Christer Degsell Huvudsekreterare Utredningen Översyn av teckenspråkets ställning 08 - 405 58 16 Textfn 08 - 54 35 61 67 070 - 581 86 85 Anna Karin Wallberg Pressekreterare Socialdepartementet 08-405 52 25 070-630 40 09

Ämnen

  • Politik