Södertörns Fjärrvärme och Söderenergi ställer sig bakom Fossilfritt Sverige

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2019 10:39 CET

Vi på Södertörns Fjärrvärme och Söderenergi står bakom den färdplan för fossilfri konkurrenskraft i uppvärmningsbranschen som idag den 20 mars lämnas över till regeringen. Vi stöder arbetet mot ett fossilfritt samhälle till fullo.

Uppvärmningssektorn i Sverige är unik i hur den redan idag med hjälp av biobränslen och energiåtervinning blivit i praktiken fossilfri, men för att nå riksdagens mål om ett klimatneutralt samhälle år 2045 krävs en transformation av hela samhället och det kommer krävas ytterligare teknikutveckling. En stor del av det praktiska arbetet för att nå målet ligger hos näringslivet.

Den färdplan som idag lämnas över till regeringen innebär långtgående åtaganden från de underskrivande parterna om hur vi i samverkan kan göra uppvärmningsbranschen fossilfri med stärkt konkurrenskraft som följd.

- För oss handlar det om att ta det samhällsansvar som vi har möjlighet att ta och därmed bidra till vår gemensamma framtid, säger Anna Josefsson, vd Södertörns Fjärrvärme. Det känns väldigt bra att vi nu tillsammans med andra aktörer på marknaden har lämnat in vår färdplan för att nå fossilfrihet till regeringen. Att samverka med så många olika aktörer har varit väldigt givande och jag anser att det är nödvändigt att vi fortsätter på det spåret. Nu börjar det stora arbetet med att uppfylla de mål vi har satt upp.

Visionen är att uppvärmningssektorn ska vara helt fossilbränslefri 2030. Med fossilbränslefri avses ingen användning av fossila bränslen; kol, olja eller naturgas. Södertörns Fjärrvärme och Söderenergi satsar mer än så genom att ha som mål att klara detta redan till 2025.

- Detta är en bra och viktig ambition som vi delar, säger Karin Medin, vd Söderenergi. Redan idag erbjuder vi våra kunder energileveranser som är till 99 % fossilbränslefria. Samhällsnyttan är påtaglig. Att gå från 99 % till 100 % är ett tufft mål. Vi behöver balansera målet med vad kunder efterfrågar och att de tekniska lösningarna håller måttet. Vi får inte riskera störningar när vi som mest behövs. Leveranslöftet är en del av vårt samhällsansvar, säger Karin Medin, vd Söderenergi.

Nu ser vi på Södertörns Fjärrvärme och Söderenergi fram emot att få fortsätta arbeta både på hemmaplan och tillsammans med branschen för att nå de uppsatta målen.

För mer information:

Per Larhed, Kommunikationschef Söderenergi
per.larhed@soderenergi.se, 076 803 36 01

Cecilia Nordin, Hållbarhetsansvarig Södertörns Fjärrvärme
cecilia.nordin@sfab.se, 070 – 953 45 01

Om Söderenergi

Söderenergi producerar fjärrvärme för cirka 300 000 personer, kontor och industrier i Stockholmsregionen. Vi producerar även el som motsvarar förbrukningen av hushållsel i 100 000 bostäder. Vi energiåtervinner i huvudsak återvunna och förnybara bränslen som annars skulle ha gått förlorade. ISO14001 och OHSAS18001 certifierad. Söderenergi har 140 anställda. För mer information soderenergi.se

Om Södertörns Fjärrvärme

Södertörns Fjärrvärme AB är ett lokalt energibolag med verksamhet i kommunerna Huddinge, Botkyrka och Salem. Med produkten fjärrvärme tillgodoser företaget en betydande del av värmeleveranserna inom kommunerna. Förutom värme så ingår även energikonsultativa tjänster, service och kyla i produktsortimentet. Bolaget har en omsättning på drygt 700 miljoner kronor och en total energileverans på ca 1 TWh. Företaget är certifierat enligt kvalitetsstandarden ISO 9001, miljöstandarden ISO 14001 samt ledningssystemet för medarbetare OHSAS 18001.

Vi på Södertörns Fjärrvärme och Söderenergi står bakom den färdplan för fossilfri konkurrenskraft i uppvärmningsbranschen som idag den 20 mars lämnas över till regeringen. Vi stöder arbetet mot ett fossilfritt samhälle till fullo.

Läs vidare »

Nytt initiativ för transparens i avfallstrappan

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2018 08:00 CEST

Svensk fjärr- och kraftvärme bidrar med miljö- och klimatnyttor som under lång tid varit outforskade och okända. Söderenergi har därför kartlagt sin miljöpåverkan med syfte att ge ut ett verifikat till sina bränsleleverantörer. Verifikatet redovisar nyttorna av bolagets energiåtervinning. Idag i Almedalen presenterar Söderenergi tillsammans med ett antal branschkollegor ett nytt initiativ för att med verifikat tydliggöra fjärrvärmens miljö- och samhällsnyttor – för ökad transparens och miljöansvar i avfallstrappan.

Söderenergis kartläggning av sin miljöpåverkan visar att energiåtervinningen bidrar med klimatnytta genom att minska deponeringen av avfall i Europa och genom att producera el och värme med låga utsläpp av fossil koldioxid. Dessutom bidrar energiåtervinningen till att rena materialflödet från stora mängder tungmetaller och andra farliga ämnen. Söderenergis samhällsekonomiska värdering visar att klimatnyttan kan värderas till omkring en miljard kronor per år genom undvikna utsläpp av växthusgaser. Tack vare att Söderenergi årligen avgiftar och stoppar omkring 100 ton tungmetaller från att cirkulera i samhället kan miljö- och hälsoskador undvikas som värderas till mellan 189 miljoner och 3,5 miljarder kronor.

– Vi vill redovisa nyttor som tidigare varit okända och tillsammans med våra branschkollegor skapa en mer mogen och hållbar avfallshantering. Syftet är att tydliggöra att producenterna måste ta ett större ansvar. Det är oansvarig produktion och ohållbara konsumtionsmönster som ger upphov till många av de miljöproblem som vi kämpar för att lösa, säger Karin Medin, vd för Söderenergi.

Arbetet med verifikatet har skett samtidigt som ett perspektivskifte pågår i avfalls- och energibranschen. Söderenergi och deras branschkollegor är inte längre enbart leverantörer av värme och el, utan bidrar även med att hjälpa sina bränsleleverantörer i avfallsbranschen att skapa större miljönytta. Samtidigt som fjärrvärmeaktörerna köper bränsle så säljer de en miljötjänst, vilket alltfler avfallsaktörer efterfrågar till följd av större miljöintresse och bättre styrmedel runt om i Europa.

– Vi har länge vetat att vi skapar miljö- och klimatnytta, men nu har vi fakta på bordet. Vi är stolta över att inleda ett samarbete med våra branschkollegor, så att vi kan skapa ännu större nytta och sätta ytterligare press på producenter att ta hänsyn till miljö och klimat redan i designfasen, säger Karin Medin, vd för Söderenergi.

De energiföretag som ingår i det nya initiativet är Söderenergi, Öresundskraft, Umeå Energi, Mälarenergi, Tekniska Verken, Borlänge Energi och Jönköping Energi. Tillsammans levererar de värme till mer än en halv miljon hushåll och producerar samtidigt 3,6 TWh el, vilket är tillräckligt för att köra en Tesla model S nästan en halv miljon varv runt jorden.

Söderenergi producerar fjärrvärme för cirka 300 000 personer, kontor och industrier i Stockholmsregionen. Vi producerar även el som motsvarar förbrukningen av hushållsel i 100 000 bostäder. Vi energiåtervinner i huvudsak återvunna och förnybara bränslen som annars skulle ha gått förlorade. ISO14001 och OHSAS18001 certifierad. Söderenergi har 140 anställda.

För mer information se www.soderenergi.se

Söderenergi har kartlagt sin miljöpåverkan med syfte att ge ut ett verifikat till sina bränsleleverantörer. Verifikatet redovisar nyttorna av bolagets energiåtervinning. Idag i Almedalen presenterar Söderenergi tillsammans med ett antal branschkollegor ett nytt initiativ för att med verifikat tydliggöra fjärrvärmens miljö- och samhällsnyttor – för ökad transparens och miljöansvar i avfallstrappan.

Läs vidare »

Avfallsförbränning med energiåtervinning ger samhällsnytta för miljarder

Pressmeddelanden   •   Feb 09, 2018 10:13 CET

Idag publicerar Söderenergi en ny rapport som visar att samhället sparar stora belopp på energiåtervinning av avfall. Förbränningen ersätter klimatpåverkande fossila bränslen och minskar spridningen av miljögifter, samtidigt som den levererar el och fjärrvärme.

Energiutvinning ur material som inte lämpar sig för materialåtervinning eller som annars hade deponerats ger miljömässiga och ekonomiska vinster. En ny samhällsekonomisk analys som 2050 Consulting gjort på uppdrag av Söderenergi visar att hanteringen av förorenat avfall sparar samhället stora belopp.

– I den bästa av världar skulle tungmetaller och andra miljögifter inte användas alls, men det kan tyvärr inte avfallsbranschen åstadkomma. De farliga ämnena sätts på marknaden av varuproducenter och den fortsatta spridningen stoppas upp av oss. Vi kan inte blunda för fakta när vi nu har analysen. I avvaktan på ett ordentligt producentansvar och andra politiska reformer för en mer cirkulär ekonomi ger därför avfallsförbränning samhället en stor miljötjänst, säger Karin Medin, vd för Söderenergi.

Söderenergi hanterar ungefär 1 miljon ton avfallsbränsle årligen. Detta är förorenat med drygt 106 ton hälso- och miljöfarliga tungmetaller såsom exempelvis arsenik, bly och kadmium. Genom förbränningen samlas miljögifterna i askan som sedan kan tas om hand på ett miljösäkert sätt. Om dessa föroreningar istället får läcka från deponier eller fortsätta cirkulera i samhället kan de ge upphov till miljö- och hälsoskador på mellan 189 miljoner och 3,5 miljarder kronor årligen. I och med den energiåtervinning som Söderenergi utför kan 99,97 procent av tungmetallerna tas om hand och avskiljas från vidare kontakt med människor och miljö.

I Europa deponeras årligen 100 miljoner ton avfall, vilket skadar hälsa och miljö, exempelvis genom utsläpp av den aggressiva växthusgasen metan. Samtidigt ger förbränningen fjärrvärme och el som ersätter fossila energikällor med långt större klimatpåverkan. Nettoeffekten av detta är utsläppsminskningar på cirka 800 000 ton koldioxidekvivalenter, vilket ger en total samhällsekonomisk nytta på 907 miljoner kronor per år, enligt Trafikverkets rekommendation för värdering av växthusgaser.

– Rapporten visar att svensk energiåtervinning kan skapa miljönytta genom att ta hand om avfall från andra länder. När avfallet används som energiresurs ger det klimatnytta och ökad kontroll av miljögifter. Den miljötjänsten är värdefull. Genom att samtidigt ställa miljökrav på avfallet stimuleras ökad sortering och materialåtervinning, säger Karin Medin.

Kontaktpersoner:
Jan-Erik Haglund, Miljöchef Söderenergi, jan-erik.haglund@soderenergi.se 0768 033566
Karin Medin, VD Söderenergi, karin.medin@soderenergi.se 08 553 035 10 (Tillgänglig from måndag 12/2.)
Nils Westling, nils.westling@2050.se 0733 428429

Söderenergi producerar fjärrvärme för cirka 300 000 personer, kontor och industrier i Stockholmsregionen. Vi producerar även el som motsvarar förbrukningen av hushållsel i 100 000 bostäder. Vi energiåtervinner i huvudsak återvunna och förnybara bränslen som annars skulle ha gått förlorade. ISO14001 och OHSAS18001 certifierad. Söderenergi har 140 anställda.

För mer information se www.soderenergi.se

Idag publicerar Söderenergi en ny rapport som visar att samhället sparar stora belopp på energiåtervinning av avfall. Förbränningen ersätter klimatpåverkande fossila bränslen och minskar spridningen av miljögifter, samtidigt som den levererar el och fjärrvärme.

Läs vidare »

Green Cargo maximerar volymkapaciteten åt Söderenergi med nya XXXL-containrar

Nyheter   •   Jan 16, 2018 13:24 CET

Besök oss i Almedalen den 3 juli

Nyheter   •   Jun 26, 2017 17:17 CEST

En cirkulär europeisk ekonomi förutsätter hållbar avfallshantering. När avfall minimerats och material återvunnits ger avfallsförbränning el, värme och andra miljötjänster. En ny rapport visar hur dessa samhällsnyttor kan värderas i syfte att stödja beslutsfattande i politiken och på marknaden.

Avfallsförbränningens samhällsnyttor förbises i mångt och mycket i dagsläget, trots hög resurseffektivitet, större tillgång till förnybar energi, minskad deponi samt minskade totala utsläpp. Genom att istället värdera avfallsförbränning, där miljörisker kontrolleras, utifrån den totala miljönyttan för samhället tydliggörs dess betydelse i den cirkulära ekonomin. I en ny rapport värderas i ett första steg samhällsnyttan med avfallsförbränning ur miljösynpunkt. På seminariet beskrivs möjligheten att tillämpa modellen på fler steg i avfallstrappan och utifrån ett europeiskt perspektiv. Näringslivsföreträdare, politiker och intresseorganisationer diskuterar hur en cirkulär ekonomi kan gynnas om politiken och marknaden bättre tar tillvara på den faktiska miljönyttan i avfallskedjans olika steg.

Ta del av mer info om seminariet här

Hoppas vi ses i Almedalen!

Tillsammans med 2050 genomför vi ett seminarium under rubriken ”Håll Europa rent”. Vi diskuterar nyttan med cirkulär samverkan och hur vi adresserar kostnader, risker och ansvar i avfallstrappan. Välkomna!

Läs vidare »

Vår årsredovisning för 2016

Nyheter   •   Apr 28, 2017 09:17 CEST

Söderenergis finansiella resultat, utveckling, nyckeltal och viktiga händelser.

Söderenergis finansiella resultat, utveckling, nyckeltal och viktiga händelser.

Läs vidare »

Klimat- och resursbokslut

Nyheter   •   Apr 28, 2017 08:25 CEST

Hur påverkar Söderenergis miljötjänst klimatet och jordens resurser?

Söderenergi stoppar bränsleleveranser efter spår av asbest

Pressmeddelanden   •   Nov 19, 2015 15:39 CET

Söderenergi har under hösten genomfört flera analyser av asbest i avfallsbränslen. Den ökade provtagningen är en konsekvens av att vi i somras upptäckte spår av asbest vid en provtagning. Vi har omedelbart stoppat leveranser och meddelat berörda leverantörer.

– Vi gör en stor samhällsnytta genom att göra värme och el av bland annat stora volymer industriavfall. När bränslet kommer till oss ska det vara utsorterat och fritt från oönskade och farliga ämnen. När vi upptäcker avvikelser tillämpar vi försiktighetsprincipen. Vi arbetar mot en nollvision för asbestfria bränslen. Vi uppmanar nu alla våra leverantörer att förbättra egenkontrollen och kvalitetssäkra sitt arbete för att kunna leverera asbestfria bränslen enligt avtal, säger Jan Steinle, bränslechef på Söderenergi.

De senaste analyssvaren visar att asbest förekommer i två typer av bränslen som kommer från återvunnet material, returflis och bränslekross. I Sverige har asbest använts i omfattande utsträckning i exempelvis isoleringsmaterial, murbruk, kakelfix, elkablar och golvmaterial.Asbest klassas som farligt avfall och är hårt reglerat och kräver särskild hantering på återvinningscentralerna. De vanligaste typerna av asbest är krokidolit, amosit och krysotil. Krokidolit och amosit bedöms vara de farligaste asbestsformerna. De spår av asbest vi hittat är krysotil. Med anledning av spår av asbest har Söderenergi även gjort stickprovsanalys i askor. Där har vi inte funnit några spår av asbest. Det indikerar att det rör sig om små mängder av asbest eftersom den är eldfast.

– Även om mängden asbest ligger långt under tillåtna gränsvärden vet vi att även små mängder kan skapa otrygghet, säger Jan Steinle. Vi har därför meddelat samtliga leverantörer att vi ser allvarligt på det inträffade. Vi för en kontinuerlig dialog och uppföljning med leverantörerna. Vi genomför aktiviteter med medarbetare och entreprenörer, utökar provtagningar och påtalar vikten av att använda den skyddsutrustning som vi normalt föreskriver vid arbete med bränslen. Rätt använd utgör den ett fullgott skydd mot asbest i vår verksamhet, menar Jan Steinle.


Kontakt:
Jan Steinle, Bränslechef Söderenergi, 076 803 35 73
Per Larhed, Kommunikationschef Söderenergi, 076 803 36 01

Söderenergi producerar fjärrvärme för cirka 300 000 personer, kontor och industrier i södra Storstockholm. Vi producerar även el som motsvarar förbrukningen av hushållsel i 100 000 bostäder. Vi energiåtervinner i huvudsak återvunna och förnyelsebara bränslen som annars skulle ha gått förlorade. ISO14001 och OHSAS18001 certifierad. Söderenergi har 140 anställda.

För mer information se www.soderenergi.se

Söderenergi har under hösten genomfört flera analyser av asbest i avfallsbränslen. Den ökade provtagningen är en konsekvens av att vi i somras upptäckte spår av asbest vid en provtagning. Vi har omedelbart stoppat leveranser och meddelat berörda leverantörer.

Läs vidare »

Söderenergi överens med kommun om Igelsta strand

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2014 17:09 CEST

Söderenergis styrelse säger ja till överenskommelse med kommunen avseende Igelsta strand. Efter många år av juridiska turer ser nu frågan ut att få en bra lösning.

- Det känns bra att vi kommit till slutpunkt i denna fråga. Det är viktigt att kunna samexistera på ett bra sätt i framtiden, säger Karin Medin, VD på Söderenergi AB.
- Vi har ansträngt oss på båda hållen för att nå en lösning och nu ska vi meddela domstolen att vi på Söderenergi inte längre har några invändningar mot kommunens detaljplan för Igelsta strand. Vi välkomnar nya grannar som förhoppningsvis även blir framtida fjärrvärmekunder till Telge nät.

Överenskommelsen innebär att kommunen står som medfinansiär för de skyddsåtgärder för buller som kan behövas när nya bostäder byggs på Igelsta strand.

Mer information:
Karin Medin, VD Söderenergi AB, tel: 076 803 35 10
Per Larhed, kommunikationschef Söderenergi AB, tel: 076 03 36 01

 

Söderenergi förser mer än 120 000 hushåll, kontor och industrier i södra Storstockholm med fjärrvärme och el motsvarande hushållsförbrukningen i 100 000 villor. Över 90 procent av vår produktion är förnyelsebar. I Söderenergi ingår Sveriges största bioeldadekraftvärmeverk, Igelsta kraftvärmeverk. Värmen säljs och distribueras av Telge Nät och Södertörns Fjärrvärme. Vi säljer också värme till Fortum. Söderenergi ägs av kommunerna Södertälje, Botkyrka och Huddinge.

Söderenergis styrelse säger ja till överenskommelse med kommunen avseende Igelsta strand. Efter många år av juridiska turer ser nu frågan ut att få en bra lösning.

Läs vidare »

Söderenergi får Green Cargos Klimatintyg

Nyheter   •   Sep 05, 2014 10:44 CEST

Kriteriet för att få Green Cargo Klimatintyg är att företagets transporter med Green Cargo medför ett utsläpp med maximalt 10 gram koldioxid per nettotonkilometer.

Läs mer i Green Cargos pressmeddelande

Kriteriet för att få Green Cargo Klimatintyg är att företagets transporter med Green Cargo medför ett utsläpp med maximalt 10 gram koldioxid per nettotonkilometer.

Läs vidare »

Bilder & Videor 2 bilder, 3 videor

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • pelnr.dvlarnrhanedps@sgpodbdergtenmperhqgivn.siteoq
  • +46 76 803 36 01
  • +46 8 553 05 500 (vx)

Om Söderenergi AB

Värme och el för ett hållbart samhälle

Sveriges fjärde största fjärrvärmeproducent.
Söderenergi producerar närmare 2 500 GWh fjärrvärme I Igelsta värmeverk, Igelsta kraftvärmeverk och Fittjaverket. Vid Igelsta kraftvärmeverk produceras dessutom el. Merparten av vår värmeproduktion säljs och distribueras av, Telge Nät i Södertälje och Nykvarn samt av Södertörns Fjärrvärme i Huddinge, Botkyrka och Salem. Vi har dessutom ett produktionssamarbete med Stockholm Exergi och Norrenergi.
Vi producerar fjärrvärme för cirka 300 000 personer, kontor och industrier i Stockholmsregionen. Elproduktionen uppgår till drygt 550 GWh per år och motsvarar förbrukningen av hushållsel i 100 000 bostäder. Söderenergi är certifierad avseende ledningssystem för miljö och arbetsmiljö enligt de internationella standarderna ISO14001 och OHSAS18001.

Adress

  • Söderenergi AB
  • Box 7074, Igelstaverket, Nynäsvägen 43
  • 152 27 Södertälje
  • Vår hemsida

Länkar