Pressmeddelande -

Kommuniké från årsstämma i Softronic AB (publ)

Onsdagen den 10 maj 2006 hölls årsstämma i Softronic AB (publ). Stämman fattade bland annat beslut i följande frågor: Styrelseledamöter Som ledamöter i styrelsen omvaldes Anders Eriksson, Jan Jansson, Rolf Jinglöv, Stig Martin, Mats Runsten och Ragnar Wilton. Som ny ledamot i styrelsen valdes Stefan Engqvist. Rolf Jinglöv valdes till styrelseordförande. Styrelsearvodet beslutades till 300.000 kr att fördelas mellan styrelsens ledamöter. Utdelning Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förlag utdelning till aktieägarna om 30 öre per aktie, totalt 14 614 280 kronor. Avstämningsdag är den 15 maj 2006 och utbetalning beräknas utgå från VPC den 18 maj 2006. Valberedning Årsstämman beslutade att de tre största aktieägarna, senast vid ingången av årets fjärde kvartal, skall utse var sin representant till valberedningen och att Aktiespararna ges rätt att utse en representant. Bolagsordning Årsstämman antog en ny bolagsordning där ändringar vidtagits enligt den nya aktiebolagslagen. Ny klausul om rätt till konvertering av A-aktier till B-aktier har tillkommit. Bemyndigande, nyemission Årsstämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande att vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie årsstämma besluta om emission av högst 4,8 miljoner aktier av serie B. Avvikelse skall kunna ske från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas i syfte att genomföra företagsförvärv där aktier i Softronic AB (publ) utgör hela eller del av köpeskillingen och/eller för att genomföra kapitalanskaffning. Betalning för tecknade aktier skall kunna ske genom kvittning eller mot erläggande av apportegendom. Bemyndigande, förvärv och överlåtelse av egna aktier Årsstämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier, Serie B, motsvarande maximalt 10% av utestående aktier. Förvärv får ske såväl på Stockholmsbörsen som genom förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare. Betalning för förvärvade egna aktier skall erläggas kontant. Mandatet innefattar också möjligheten att, inom de ramar lagstiftningen föreskriver, överlåta återköpta aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och att betalning skall kunna ske med annat än kontanta medel. Förvärv och överlåtelser skall ske till marknadsvärde. Syftet med bemyndigandet är att fortlöpande kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur till Bolagets kapitalbehov och därmed bidra till ökat aktievärde samt att vid behov kunna överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella företags- och rörelseförvärv. Konstituerande styrelsesammanträde Styrelsen beslutade att utnyttja bolagsstämmans bemyndigande och gav därför VD i uppdrag att, när passande tillfällen uppstår, hantera förvärv och överlåtelser av aktier i enlighet med stämmans bemyndigande För mer information kontakta : Anders Eriksson, VD Softronic AB (publ) anders.eriksson@softronic.se Tel. 08-51 90 90 00 Softronic AB Softronic är ett IT- och managementbolag som bidrar till kundernas affärsutveckling och ökade konkurrenskraft. Bolagets grundidé är att leverera IT för bättre affärer. Genom att kombinera erfarenhet och nytänkande inom spjutspets- och Internetteknik med kompetens inom strategi och affärsutveckling, tar Softronic ett helhetsansvar - från behovsanalys och utveckling av transaktionsintensiva verksamhetslösningar till implementation och drift. Företaget grundades 1984 och har idag cirka 180 anställda fördelade på kontor i Stockholm, Malmö, Estland och USA. Softronic är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. www.softronic.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans