Pressmeddelande -

Ny modell hjälper skolor motverka mobbning

Åtta procent av eleverna i svenska skolor uppger att de mobbas, enligt organisationen Friends årsrapport. Idag lanserar Specialpedagogiska skolmyndigheten ett nytt stödmaterial ”Delaktighet – ett arbetssätt i skolan” som ger skolor verktyg för att tidigt upptäcka kränkningar. Den erbjuder också skolor ett arbetssätt för att ge elever med funktionsnedsättning likvärdiga förutsättningar att vara lika delaktiga som sina skolkamrater.

Larmrapporter om kränkningar i skolan kommer med jämna mellanrum. Utanförskap och mobbning drabbar elever med funktionsnedsättning i större utsträckning än andra elever. Det nya stödmaterialet sätter fokus på frågan om hur skolor kan upptäcka om elever kan och får vara delaktiga i skolans verksamhet, i kamratgemenskapen och kan tillgodogöra sig undervisningen.

– Stödmaterialet är ett verktyg för att upptäcka det som skolan är ålagd att upptäcka och arbeta med, likabehandling och elevernas måluppfyllelse. Om skolan vänder blicken mot sin egen verksamhet kan man tidigt upptäcka vad som händer i den egna skolan och se vilka elever det är som blir exkluderade ur gemenskapen eller undervisningen, säger Tove Söderqvist Dunkers, en av författarna och utvecklingssamordnare på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Statistiken visar att många elever med funktionsnedsättning når målen i lägre grad än andra elever. Materialet lyfter frågan om att skolor som aktivt arbetar med delaktighet och anpassar undervisningens alla former till elevernas behov har bättre förutsättningar att öka måluppfyllelsen.

Stödmaterialet är skrivet av Tove Söderqvist Dunkers, på myndighetens Enhet för forskning och utveckling, och Kristina Szönyi, tidigare medarbetare på enheten. Den bygger på en tidigare FoU-rapport, ”Där man söker får man svar”, som utgår från en teoretisk modell för hur man kan undersöka förutsättningarna för en elev att vara delaktig eller inte i skolans alla sammanhang. Rapporten innehåller också ett flertal intervjuer där elever med en funktionsnedsättning kommer till tals och beskriver sin skolsituation.

Stödmaterialet som nu lanseras konkretiserar hur skolor kan arbeta för att få syn på hur elever upplever sin skoltid och åtgärda de hinder för delaktighet som man upptäcker.

Metodmaterialet ”Delaktighet – ett arbetssätt i skolan” finns att ladda ned på Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats.

Länk till den tidigare FoU-rapporten ”Där man söker får man svar".

För mer information:

Tove Söderqvist Dunkers, utvecklingssamordnare inom FoU på Specialpedagogiska skolmyndigheten, tel 010-473 50 83, 073-071 16 18, epost: tove.dunkers@spsm.se

Ämnen

  • Skola

Taggar

  • mobbning
  • delaktighet
  • specialpedagogik
  • skolutveckling
  • funktionsnedsättning

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser. Myndigheten har cirka 1 100 anställda och har verksamhet i hela landet.

Se även vår webbplats www.spsm.se

Presskontakt

Erika Bergman

Presskontakt Pressekreterare Ansvarig för myndighetens externa mediearbete 010-473 54 07

Kajsa Thunholm

Presskontakt Pressekreterare Ansvarig för myndighetens externa mediearbete 010-473 58 31

Relaterat material