Pressmeddelande -

God säkerhet och gott strålskydd vid de svenska kärnkraftverken

Det framgår av den årliga rapport om säkerhets- och strålskyddsläget vid de svenska kärnkraftverken som Statens kärnkraftinspektion, SKI, och Statens strålskyddsinstitut, SSI, lämnat till regeringen. Under 2005 har förhållandevis få nya skador och brister upptäckts i reaktorernas barriärer och säkerhetssystem. Tidigare identifierade problemområden har följts upp och analyserats, och nya skador har åtgärdats. Utbyte till mindre skadekänsliga material har gjorts i skadeförebyggande syfte vid vissa anläggningar. Två händelser som klassades som nivå 1 på den 7-gradiga internationella INES-skalan inträffade under året. Händelserna rör läckage i skalventiler med risk för överhettning i pumpar men ingen av händelserna har medfört något hot mot säkerheten för omgivningen. Det totala antalet bränsleskador i de svenska reaktorerna minskar. De skador som numera förekommer har huvudsakligen orsakats av små föremål som kommer in i bränslet via kylvattnet och nöter hål på kapslingen. För att minska skador av denna typ införs successivt bränsle med filter som hindrar föremålen från att komma in i anläggningen som renar kylvattnet. Statens strålskyddsinstitut, SSI, gör bedömningen att strålskyddet vid de svenska kärnkraftverken har fungerat bra under år 2005. Stråldoserna till allmänheten från de svenska kärnkraftsverken är fortsatt låga och de kontrollmätningar som SSI gör runt kärnkraftanläggningarna och på utsläppsvatten, visar god överensstämmelse med tillståndshavarnas egna mätningar. Stråldoserna till personal ligger i nivå med de senaste åren. Läs mer i rapporten 2006:15 som finns i sin helhet på myndigheternas webbplatser, www.ski.se och www.ssi.se. Ytterligare upplysningar: Lennart Carlsson, chef reaktorsäkerhetsavdelningen, SKI, 08-698 84 89, 070-368 84 89. Anders Jörle, informationschef, SKI, 08-698 84 05, 0705-48 90 93 Peter Hofvander, verksamhetsansvarig, patient- och personalstrålskydd, SSI, 08-729 72 45 Ulrika Lyth, informationschef, SSI, 08-729 71 28, 073-301 88 09

Ämnen

  • Politik