Nyhet -

Sveriges Regering – varför förhindras den fria rörligheten inom EU/EES av staten Sverige?

Tillsammans med Sveriges Riksdag har Sveriges Regering ett huvudansvar för att svenska medborgare har ett rättssäkert land att leva i. Uppfyller dessa bägge parter sitt ansvar för att värna rättssäkerheten för svenska medborgare?

Sverige är sedan 1995 ett fullvärdigt EU-medlemsland. Efter anmälan mot staten Sverige av arbetsgruppen AMBU, 2009-05-27, har det avslöjats officiellt att svenska unionsmedborgare underlåts och förhindras EU-rättigheten till fri rörlighet på hälso- och sjukvården marknad inom EU/EES.

Journalister och media har hittills icke kritiskt granskat denna rättsröta och rapporterat om detta faktum till allmänheten. Är rättssäkerheten av allmänintresse utifrån att generellt alla svenska unionsmedborgare fråntages/underlåts EU-rättigheten till fri rörlighet på hälso- och sjukvårdens marknad inom EU/EES?

Är avsikten att svenska unionsmedborgare skall tvingas ”löpa gatlopp” genom hela rättsväsendet för att få åtnjuta sina EU-rättigheter till fri rörlighet på hälso- och sjukvårdens marknad inom EU/EES?

Uppenbart är att så blev det för Helen och Inger med många flera.

 Bevisen finns och har bl.a. ingetts till EU-kommissionen i anmälan mot staten Sverige av datum 2009-05-27. Granskningsärende är öppnat av kommissionen, substans finnes således i anmälan, och har nu pågått över 2 år och 1månad. Tiden går och vi får se förhoppningsvis inom när framtid om EU värnar om svenska unionsmedborgares EU-rättighet till fri rörlighet på hälso- och sjukvårdens marknad inom EU/EES.

 Är det av allmänintresse att värna om svenska unionsmedborgares EU-rättigheter?

Är det av allmänintresse att svenska unionsmedborgare diskrimineras generellt av staten Sverige utifrån Rättighetsstadgan(Lissabonfördraget) och där då artikel 21.2? Generellt diskrimineras alla svenska unionsmedborgare utifrån att vi är svenska medborgare(pga. nationalitet).

Bevis som tillställts EU-kommissionen och är kända av Sveriges Regering/Sveriges Riksdag

Samlade bakgrunder:

Sveriges Regering har 2010-09-30 dnr S2010/3209/HS till EU-kommissionen angivit svar på följdfrågor från 17 augusti 2010 avseende Sveriges tillämpning av artikel 56 i EUF-fördraget.(KOM: s ref nr 932/10 MARK)

Sveriges regering har på sidan 2, stycke 2, understrukit citat Vårdmetoden behöver inte vara identisk, men ska i flera avseenden överensstämma med den vård som ges i hemlandstinget.”

På sidan 2, stycke 4, garanterar Sveriges regering till EU-kommissionen följande, ”Sammantaget finns det alltså inget krav i Sverige på att den behandling som söks i ett annat EU/EES-land ska vara identiskt med den behandling som skulle ha erbjudits patienten i Sverige.”

Patienternas verklighet

Ovanstående svenska garanti ska ställas emot de avslagsmotiv Försäkringskassan(FK) ger patienten. Sanningshalten av Sveriges regerings garantier kan EU-kommissionen kontrollera genom följande avslagsmotiv från FK citat ur:

 1. Ärende Inger, beslutsdatum 2008-11-17, FK:s avslagsmotiv: ”Du får inte ersättning därför att du behandlats med en vårdmetod som inte tillräckligt stämmer överens med den som användes i Sverige.” B. Ärende Irma, beslutsdatum 2010-09-20 FK:s avslagsmotiv: ”Då den behandling du fått i Tyskland inte överensstämmer med svensk behandlingsmetod kan ingen ersättning utgå.”C. Ärendet Berit, beslutsdatum 2010-06-22 FK:s avslagsmotiv: ”FK bedömer att vårdmetoden i Belgien inte överensstämmer med svensk vårdmetod. Du får därför inte ersättning.”D. Ärende Ulla, beslutsdatum 2009-03-22, FK:s avslagsmotiv: ”Du får inte ersättning för behandlingen i Storbritannien därför att du har behandlats med en vårdmetod som inte stämmer överens med den som används i Sverige.”

Angående förordning 1408/1

Sveriges regering har även till EU-kommissionen flertalet gånger garanterat att det saknas svensk lagstiftning för gränsöverskridande vård.

Likväl tillåtes Försäkringskassan(FK) avslå förhandsbegäran av vård enligt artikel 22 i förordning EEG 1408/71 med bl.a. följande avslagsmotiv, citat: ”Att vården inte finns i Sverige eller uppfattas som bättre är inte tillräckliga skäl för att kunna bevilja ett förhandstillstånd.”(Försäkringskassan i Västerbotten, beslutsdatum 2005-10-13, dnr 115561/2005, sidan 2)

Försäkringskassan tillåtes stifta egna lagar och praxis

Sveriges regering garanterar att svensk lagstiftning saknas angående gränsöverskridande vård. Likväl avslår Försäkringskassan(FK) utifrån lagstiftning och praxis vilket framgår av ärendet Berit Nygren dnr 064342-2010, datum 2010-08-31: sista stycket sidan 2.(ärendet ingår i vår skrivelse till EU-kommissionen 2010-09-27 dock saknas dnr från EU-kommissionen fortfarande)

Vid vår kontrollfråga till FK har FK erkänt att formuleringen som nyttjas för avslag, dvs. ”Den vårdmetod som används utomlands ska vara identisk eller i flera avseenden överensstämma med en behandling som används inom det svenska allmänna sjukvårdssystemet, inte är lagstiftning utan Försäkringskassans tolkning av regeringsrättens resonemang.(Försäkringskassans erkännande dnr 076259-2010 av datum 2010-10-06 bilägges som bilaga i sin helhet efter vårt undertecknande på sidan 5)

 

Läs hela originalet till ovanstående via denna länk http://eueeshealthcare.mpbloggar.se/arbetsgruppen-ambu/, 2. Skrivelse/komplettering till EU-kommissionen 2011-06-21

 Journalister finner sanningen, faktisk information, och verkligheten utifrån hur rättssäkert Sverige är för svenska unionsmedborgare via länk http://eueeshealthcare.mpbloggar.se/arbetsgruppen-ambu/

Varför agerar icke Sveriges Regering och Sveriges Riksdag för att värna rättssäkerheten för svensk unionsmedborgare?

Varför är det ”knäpp tyst” i media om faktumet som uppenbart är sanningen om att generellt alla svenska unionsmedborgare diskrimineras och fråntages/undanhålls/underlåts EU-rättigheten till fri rörlighet på hälso- och sjukvårdens marknad inom EU/EES?

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.mpbloggar.se/

 

Ämnen

 • Almedalsveckan

Kategorier

 • diskriminering
 • eu
 • eu-kommissionen
 • eu-rättigheter
 • försäkringskassan
 • förvaltningsdomstol
 • gränsöverskridande vård
 • lissabonfördraget
 • rättighetsstadgan
 • rättsäkerhet
 • unionsmedborgare
 • sveriges riksdag
 • sveriges regering
 • sverige
 • almedalsveckan
 • rättssäkerhet

Kontakter

http://eueeshealthcare.mpbloggar.se/

Presskontakt