Nyhet -

Sveriges Regering Vem tar ansvar i ”nya supertuffa Sverige”?

Vårdkonsumenterna/svenska medborgarna Ulla, Helen, Inger, Berit, Ulf(alla är EU-medborgare med EU-rättigheter) och många flera funktionshindrade förhindras/underlåts generellt sina EU-rättigheter, rätten till fri rörlighet, av Försäkringskassan(FK) på hälso- och sjukvårdens marknad inom EU/EES!

Försäkringskassan motiverar generellt beslut felaktigt(EU-olagligt) utifrån att FK är skyldig att bevisa i beslut(omvänd bevisbörda gäller) vilket stöd man har för inskränkningen av EU-rättighet till fri rörlighet på hälso- och sjukvårdens marknad inom EU/EES utifrån EU-rättspraxis till medborgarna. Besluten skall vara objektiva och följbara genom att beslutsmotiveringen skall vara utifrån gällande EU-rättspraxis, så är det inte. Generellt hänvisar Försäkringskassan i beslut till förordning 1408/71,883/2004 och artiklarna 49/50.

Alltså har FK tolkat innehållet i förordningar och artiklarna.  • Detta är en befogenhet som FK icke innehar.
  • EU-domstolen har nämligen slagit fast att tolkningar av fördragets artiklar och förordningar är förbehållet till just EU-domstolen.
  • FK och svenska domstolar m.fl. har att tillämpa EU-rättspraxis!


Försäkringskassan presterar och levererar EU-olagliga motiveringar som att patienter behandlats med vårdmetoder som inte stämmer överens med de som används i Sverige eller att vårdmetoden inte skulle utförts i patientens hemlandsting och nekar vårdkonsumenter ersättning för vård i andra EU/EES-länder vilket är EU-olagligt!

Det finns inga krav på att vårdmetoden måste finnas i Sverige enligt EU-rättspraxis. Det avgjorde Jelinek-domen i Regeringsrätten redan år 2004! Alltså nekar/ förhindrar Försäkringskassan generellt dels svensk rättspraxis(Regeringsrättsdomen Jelinek av år 2004) och EU-rättspraxis vilka Försäkringskassan är skyldig att tillämpa i sina beslut!

Är Sverige en rättstat? När myndigheten Försäkringskassan tillåts fortsätta(Sveriges regering och oppositionen i Sveriges riksdag är informerade) detta myndighetsmissbruk gentemot medborgarnas EU-rättigheter är demokratin och rättsäkerheten helt satt ur spel!

Dessvärre har vi inom arbetsgruppen AMBU och Nackskadeförbundet också konstaterat, vi har full insyn i många beslut dels inom FK och domstolar, att flera domstolar(förvaltningsdomstolar) följer myndigheten Försäkringskassans strategi och taktik att förhindra den fria rörligheten på hälso- och sjukvårdens marknad inom EU/EES för svenska medborgare generellt.

Även Lina Stode, RÄTT TILL ERSÄTTNING FÖR SJUKVÅRDSTJÄNSTER. INOM EU/EES. Svensk fallstudie.( http://www.jus.umu.se/digitalAssets/13/13640_lina-stode.pdf ), konstaterar, citat från sidan 59;
”Försäkringskassans dokument, vägledningar ger ofta felaktiga besked. Genomgången av praxis visar att det saknas enhetlighet i rättstillämpningen och man ser understundom uppseendeväckande tolkningar av EG-rätten. Ett exempel är LR i Stockholm dom som motiverade avslag på krav om ersättning med fördraget som grund med att i detta fall var det förordningen som tillämpades. Ett domskäl som går stick i stäv med EG-domstolens praxis.”

Arbetsgruppen AMBU och Nackskadeförbundet har informerat Sveriges Regering, oppositionen i Sveriges riksdag, media m.fl. men ingen tar sitt ansvar!

EU-kommissionen har anmälan mot staten Sverige på sitt bord sedan 2009-05-27, de har påbörjat utredning och nu hållit på i snart över 500 dagar! Man skall då vara uppmärksam på att Sverige var ordförandeland andra halvan av 2009 och 2010 var det valår i Sverige. Råder så kallad ”borgfrid” för att viktigare är det politiska klimatet inom EU?

Kontentan blir då  • att fri rörlighet på hälso- och sjukvårdens marknad är uppenbart inte prioriterat av staten Sverige eller EU-kommissionen!
  • att EU-rättspraxis gäller men förhindras gälla i staten Sverige för dess medborgare som därmed förhindras EU-rättigheten till bättre vård inom EU/EES!När flera parter, Försäkringskassan och domstolar/staten Sverige, tillsammans gör allt för att förhindra den fria rörligheten på hälso- och sjukvårdens marknad, en EU-rättighet för medborgarna/vårdkonsumenterna i Sverige, då kan man konstatera att en ”kartellbildning” är uppenbar!

Ingår EU-kommissionen i denna kartell? Bevisen är talande för sig och staten Sveriges svar till EU-kommissionen av 2010-07-21 ”täcker upp för Försäkringskassan” vilket är en skam för staten Sverige! Se AMBU gruppens yttrande över Sveriges svar till EU-kommissionen av datum 2010-07-21, läs hela yttrandet på www.nackskadeforbundet.se . Täcker EU-kommissionen upp för staten Sverige?

Kommissionen skall vara väktaren av avtalen medlemsländerna påskrivit, bevaka/se till att EU-medborgarnas EU-rättigheter respekteras, men när man utreder under ”mycket känslig period”(Sverige var ordförandeland 2009 och valår 2010) dras ärendet i så kallad långbänk. Snart över 500 dagars handläggning av anmälan 2009-05-27 mot staten Sverige från arbetsgruppen AMBU till EU-kommissionen och inget resultat presterats eller leverats utifrån anmälan!

Vilket ansvar tar media och journalister att kritiskt granska makt och myndighets korruption?Journalisternas ansvar är att avslöja sanningen, inte dölja den! Pressfriheten är självklar men den kräver också ansvar hos journalisterna. Ingår media och journalister i kartellen? Tystnad råder trots att media och journalister är informerade! Bevisen finns för att staten Sverige icke tillämpar svensk rättspraxis och EU-rättspraxis och bryter därmed mot lojalitetsplikten(Försäkringskassan m.fl. som generellt förhindrar den fria rörligheten).

Vi ser fram emot att journalisterna inom riksmedia tar sitt ansvar och kritiskt granskar makten och myndigheterna och delger allmänheten verkligheten om att fortfarande efter 15 år EU-medlemskap undanhålls svenskarnas EU-rättigheter.

I samarbete för arbetsgruppen AMBU och Nackskadeförbundet

Bert Magnusson ordf. Nackskadeförbundet och en av tre i arbetsgruppen AMBU

Bo Sonnsjö vice ordförande Nackskadeförbundet

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

Assar Fager, en av tre i arbetsgruppen AMBU

Läs mera via denna länk http://eueeshealthcare.mpbloggar.se/

Du kan läsa mera via www.nackskadeforbundet.se

Arbetsgruppen AMBU värnar om svenska unionsmedborgares EU-rättigheter och du kan läsa mera via denna länken    http://nackskadeforbundet.se/AMBU.php 

Ämnen

 • Almedalsveckan

Kategorier

 • diskriminering
 • eu
 • eu-kommissionen
 • eu-rättigheter
 • försäkringskassan
 • förvaltningsdomstol
 • gränsöverskridande vård
 • lissabonfördraget
 • rättighetsstadgan
 • rättsäkerhet
 • sverige
 • sveriges regering
 • sveriges riksdag
 • unionsmedborgare
 • almedalsveckan

Kontakter

http://eueeshealthcare.mpbloggar.se/

Presskontakt