Pressmeddelande -

Ändrade rutiner för förskrivning av näring till barn 0-15 år

Från och med den 1 september 2020 tar enheten Förbrukningshjälpmedel i hemmet (FHH) inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) över verksamhetsområdet barnnutritionsprodukter för barn 0-15 år från apotek och Mediq. FHH har sedan tidigare i uppdrag att tillhandahålla och distribuera nutritionsprodukter till personer 16 år och äldre.

Uppdraget från den 1 september gäller livsmedel för speciella näringsändamål (kosttillägg, sondnäring och glutenfria produkter) samt förbrukningsmaterial (aggregat med mera) som förskrivs vid långvarigt sjukdomstillstånd till patienter mellan 0-15 år som bor med vårdnadshavare eller i kommunens LSS-boende.

Det här blir nytt för patient eller närstående:

  • Även dietister får rätt att förskriva nutrition för barn
  • Uttag görs via e-tjänsterna 1177.se, per telefon eller via talong
  • Produkterna hämtas på utlämningsställe i stället för på apotek. Leverans kan också ske hem
  • Patientavgiften blir 120 kr per uttag (en månads behov)
  • Giltighetstid för en förskrivning blir 6 månader
  • Förskrivningsbara glutenfria nutritionsprodukter kommer att finnas i ett bassortiment. Ett bredare sortiment av glutenfria produkter finns att köpa själv på öppna marknaden

Förskrivning av nutritionsprodukter sker efter utredning av näringsintaget och då bedömningen är att normal kost inte uppfyller näringsbehovet. Innan förskrivning är aktuell ska den vanliga kosten ses över, justeras och följas upp. Förskrivning av nutritionsprodukter får aldrig ersätta andra insatser. 

Det här blir nytt för förskrivare:

  • Dietister får rätt att förskriva nutritionsprodukter, men läkare kommer också fortsatt ha förskrivningsrätt
  • Förskrivning sker i Beställningsportalen, vilket är samma sätt som för ungdomar och vuxna. Förskrivningen avser en månads behov och uttag kan ske upp till sex gånger per sex månader. Om behov kvarstår efter sex månader ska ny bedömning, utredning och eventuell förskrivning göras. 

Förskrivningar utfärdade före 1 september

De förskrivningar som gjorts före 1 september och har kvarstående uttag kommer att gälla så länge det finns uttag kvar och under förskrivningens giltighetstid, som är max 1 år eller det datum som förskrivaren angett. De ska fortsatt hanteras av apotek och Mediq.

Information och kontakt:

fhh.sll.se

Ämnen

  • Sjukdomar

Regioner

  • Stockholm

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi. Vi erbjuder vård i livets alla skeden. 

Presskontakt

Jessica Fremnell

Presskontakt Pressansvarig 08-123 40 444