Pressmeddelande -

Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite för Wise Group (tidigare Sign On)

Wise Group AB, tidigare Sign On i Stockholm AB, har brutit mot noteringsavtalet med Stockholmbörsen genom att inte lämna tillräcklig information i ett pressmeddelande. Stockholmsbörsens disciplinnämnd har beslutat att Wise Group ska betala ett vite på 384 000 kronor. Enligt Stockholmsbörsens noteringsavtal ska information som ett börsbolag lämnar vara korrekt, relevant och tillförlitlig. Sign On har i ett pressmeddelande den 9 juni 2004 informerat marknaden om att avtal träffats om förvärv av Svea Ekonomi. Informationen fick en betydande positiv effekt på Sign On:s aktiekurs. Pressmeddelandet innehöll inte några uppgifter om att avtalet var villkorat av en så kallad due diligence[1] eller av att parterna hade rätt att häva avtalet om man inte kom överens i samband med denna. Det kunde därför inte dras någon annan slutsats av pressmeddelandet än att överenskommelsen var definitiv och oåterkallelig. Detta visade sig emellertid inte vara fallet. I ett pressmeddelande den 10 augusti 2004 meddelade Sign On att bolaget inte hade för avsikt att genomföra det planerade förvärvet på grund av att huvudägaren i Svea Ekonomi hade valt att bryta överenskommelsen genom att ställa helt nya villkor för att genomföra affären. Disciplinnämnden konstaterar att villkoret om parternas rätt att häva avtalet innebar en så stor osäkerhetsfaktor att pressmeddelandet blev missvisande genom att detta villkor inte nämndes. Nämnden fann att bolaget därmed hade överträtt noteringsavtalets krav på att information till marknaden ska vara korrekt, relevant och tillförlitlig. Bolaget ålades att betala ett vite på 384 000 kronor, motsvarande två årsavgifter. För ytterligare information Anders Ackebo, Chef för Handels- och bolagsövervakningen, OMX 08-405 70 10 Ulrika Areskog, informationschef, Stockholmsbörsen 08-405 63 76 [1]. Vid företagsförvärv är det mycket vanligt att den som avser att förvärva aktierna i ett företag gör en ingående undersökning av företaget med avseende på ekonomiska och juridiska förhållanden, en så kallad due diligence-undersökning. Om Disciplinnämnden Stockholmsbörsens disciplinnämnd har till uppgift att pröva ärenden om börsmedlemmars och de noterade bolagens överträdelser av de regler som gäller vid börsen. Om Stockholmsbörsen misstänker att en medlem eller ett bolag handlat i strid med Stockholmsbörsens regler anmäls detta till Disciplinnämnden. Stockholmsbörsen utreder och driver ärendet och Disciplinnämnden bedömer fallet och fattar beslut om eventuella sanktioner. Sanktioner för ett noterat bolag kan vara varning, vite eller avnotering. Vitesbeloppet kan uppgå till mellan 1 och 15 årsavgifter. Medlemmen kan drabbas av varning, vite eller avslutat medlemskap. Disciplinnämndens ordförande och vice ordförande ska vara jurister med domarerfarenhet. Av övriga ledamöter ska minst två vara väl insatta i förhållandena på värdepappersmarknaden. Ledamöter: Justitierådet Johan Munck (ordf), justitierådet Marianne Lundius (v ordf), professorn Madeleine Leijonhufvud, direktören Stefan Erneholm och direktören Hans Mertzig. Suppleanter: Civilekonomen Hans Edenhammar, advokaten Claes Beyer, direktören Jack Junel, civilekonomen Carl Johan Högbom och civilekonomen Ragnar Boman Om OMX OMX är en ledande expert inom börsindustrin. Via den nordiska börsen i Köpenhamn, Stockholm, Helsingfors, Riga, Tallinn och Vilnius kan OMX erbjuda tillgång till cirka 80 procent av den nordiska och baltiska värdepappersmarknaden. OMX’ integrerade teknologilösningar täcker transaktionskedjan och möjliggör effektiva värdepapperstransaktioner för börser, clearingorganisationer, värdepapperscentraler och andra finansiella institutioner världen över. OMX är noterat på den nordiska börsen i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. Mer information finns på www.omxgroup.com

Ämnen

  • Ekonomi, finans