Pressmeddelande -

Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite till Wedins

Wedins Skor & Accessoarer AB har brutit mot noteringsavtalet med Stockholmbörsen genom att inte i tid informera om en extra bolagsstämma samt genom att inte hantera kurspåverkande information på rätt sätt. Stockholmsbörsens disciplinnämnd har beslutat att Wedins ska betala ett vite på 576 000 kronor. Enligt Stockholmsbörsens noteringsavtal är ett börsbolag skyldigt att omedelbart informera om när en styrelse fattar beslut om att kalla till en extra bolagsstämma. Vid ett styrelsemöte i Wedins den 27 september 2005 fattade styrelsen ett sådant beslut, men offentliggjorde inte beslutet förrän den 29 september. Beslutet var en följd av att styrelsen var oenig om bolagets framtida styrning. Stockholmsbörsens disciplinnämnd fann att Wedins överträtt noteringsavtalet genom att inte genast informera om bolagsstämman. Enligt bestämmelser i börslagen kan ett börsbolag besluta att skjuta upp offentliggörandet av kurspåverkande information om det finns skäl för detta. Om bolaget fattar ett sådant beslut ska bolaget enligt noteringsavtalet omedelbart underrätta börsen samt ha rutiner som säkerställer att endast de personer som behöver informationen får tillgång till den. Vidare ska bolaget ha en beredskap för att offentliggöra informationen om den ändå läcker ut. Den 13 oktober 2005 anmäldes i Wedins styrelse att FöreningsSparbanken beslutat att förkorta återbetalningstiden för en så kallad säsongskredit på 40 miljoner kr. Eftersom bankens beslut var en del av en pågående och icke avslutad diskussion om Wedins framtida finansiering valde bolaget att inte offentliggöra uppgifter om säsongskrediten. Någon information om detta sändes dock inte till Stockholmsbörsen. Den 18 oktober 2005 publicerade Svenska Dagbladet en artikel med detaljerad information om bankens beslut beträffande säsongskrediten. Artikeln ledde inte till några åtgärder från Wedins sida. Disciplinnämnden konstaterade att informationen om säsongskrediten var - med hänsyn till det läge Wedins befann sig i under hösten 2005 - av kurspåverkande natur men att bolaget hade rätt att skjuta upp offentliggörandet av bankens beslut. Nämnden fann dock att bolaget överträtt noteringsavtalet genom att inte underrätta börsen om uppskjutandet samt genom att inte offentliggöra någon information efter att uppgifterna om bankens besked om krediten läckt ut. Disciplinnämnden har utdömt ett vite på 576 000 kronor, motsvarande tre årsavgifter. För ytterligare information Anders Ackebo, Chef för Handels- och bolagsövervakningen, OMX 08-405 70 10 Ulrika Areskog, informationschef, Stockholmsbörsen 08-405 63 76 Om Disciplinnämnden Stockholmsbörsens disciplinnämnd har till uppgift att pröva ärenden om börsmedlemmars och de noterade bolagens överträdelser av de regler som gäller vid börsen. Om Stockholmsbörsen misstänker att en medlem eller ett bolag handlat i strid med Stockholmsbörsens regler anmäls detta till Disciplinnämnden. Stockholmsbörsen utreder och driver ärendet och Disciplinnämnden bedömer fallet och fattar beslut om eventuella sanktioner. Sanktioner för ett noterat bolag kan vara varning, vite eller avnotering. Vitesbeloppet kan uppgå till mellan 1 och 15 årsavgifter. Medlemmen kan drabbas av varning, vite eller avslutat medlemskap. Disciplinnämndens ordförande och vice ordförande ska vara jurister med domarerfarenhet. Av övriga ledamöter ska minst två vara väl insatta i förhållandena på värdepappersmarknaden. Ledamöter: Justitierådet Johan Munck (ordf), justitierådet Marianne Lundius (v ordf), professorn Madeleine Leijonhufvud, direktören Stefan Erneholm och direktören Hans Mertzig. Suppleanter: Civilekonomen Hans Edenhammar, advokaten Claes Beyer, direktören Jack Junel, civilekonomen Carl Johan Högbom och civilekonomen Ragnar Boman. Om OMX OMX är en ledande expert inom börsindustrin. Via den nordiska börsen i Köpenhamn, Stockholm, Helsingfors, Riga, Tallinn och Vilnius kan OMX erbjuda tillgång till cirka 80 procent av den nordiska och baltiska värdepappersmarknaden. OMX’ integrerade teknologilösningar täcker transaktionskedjan och möjliggör effektiva värdepapperstransaktioner för börser, clearingorganisationer, värdepapperscentraler och andra finansiella institutioner världen över. OMX är noterat på den nordiska börsen i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. Mer information finns på www.omxgroup.com

Ämnen

  • Ekonomi, finans