Gå direkt till innehåll
”Stockholms Framtida Avloppsrening” - skissen visar en bild över hur Henriksdalsverket kommer se ut efter ombyggnad. Den totala kapaciteten blir ungefär dubbel jämfört med idag.
”Stockholms Framtida Avloppsrening” - skissen visar en bild över hur Henriksdalsverket kommer se ut efter ombyggnad. Den totala kapaciteten blir ungefär dubbel jämfört med idag.

Nyhet -

Miljökrav på flera nivåer styr projektering och byggproduktion i ”Stockholms Framtida Avloppsrening”

När Stockholm Vatten och Avfall AB bygger ut Henriksdals avloppsreningsverk är det många miljökrav av skilda ursprung som projektet måste ta hänsyn till och följa upp. Något miljöcertifieringssystem utöver ISO 14001 för företaget används inte, antalet styrande dokument är stort ändå och bland annat använder projektet Byggvarubedömningen för material/produkter.

AV KJELL-ARNE LARSSON

Projektet ”Stockholms Framtida Avloppsrening” innebär att reningsverket vid Bromma läggs ner och avloppsvattnet i stället kommer att gå i en 14 kilometer lång tunnel till Henriksdals reningsverk. Detta tillsammans med Sicklaanläggningen byggs om och byggs ut till ungefär dubbel kapacitet. Byggproduktionen omfattar inte minst nya bergrum vid Henriksdal och omfattande tunneldrivning. Linjerna för vattenrening byggs om och membranfiltrering introduceras. Reningen förbättras främst avseende kväve, fosfor och organiskt material. Även mikroplaster (större än 0,04 mikrometer) kommer att avskiljas.

”Stockholms Framtida Avloppsrening” är stadens största miljöprojekt. Det kommer att ge mycket bättre rening och därmed mindre påverkan på Östersjön. Betydligt mindre mängder orenat avloppsvatten riskerar att släppas ut i Mälaren vid skyfall. Dessutom undviks tunga transporter av slam genom tätbebyggda områden.

Byggarbetena inleddes 2016 och år 2029 planeras allt vara klart till en kostnad av 9,2 miljarder kronor. Det behöver knappast tilläggas att anläggningen i Henriksdal kommer att innefatta åtskilligt med ny maskinutrustning och kräver omfattande installationsarbeten. Inte minst alla bergarbeten tillsammans med installationerna är utmanande för miljöarbetet i projektet.

Tre miljösamordnare

För att klara miljöarbetet anlitar Stockholm Vatten och Avfall AB tre miljösamordnare. Ulrika Persson och Björn Forsström, är miljösamordnare för Henriksdal inklusive Sicklaanläggningen och delar upp de entreprenader som förekommer mellan sig, medan Maria Wessberg svarar för miljösamordningen i bygget av tunneln Bromma–Henriksdal.

Projektet är tillståndspliktigt och har en Miljödom som givetvis måste följas. Tillsynsmyndigheter är länsstyrelsen och Stockholms Stads miljöförvaltning. Projektgenomförandet måste också ansluta till Baltic Sea Action Plan, som ska skydda Östersjön.

Stockholms Stad har övergripande miljöprogram och dessutom en speciell kemikalieplan som ska följas. Vidare ska projektet följa ”Gemensamma miljökrav för entreprenader” som är ett styrdokument för att lägga ytterligare fokus på miljöfrågor, och som har formulerats av Stockholm, Göteborg och Malmö städer samt Trafikverket. Dessutom kan vi tänka på att Stockholm Vatten och Avfall är certifierade enligt ISO 9001 och 14001.

Något ytterligare miljöcertifieringssystem – och här tänker vi närmast på CEEQUAL – används inte för ”Stockholms Framtida Avloppsrening”.

Miljösamordnaren Ulrika Persson är ute och kontrollerar kemikalier.

Byggvarubedömningen

För bedömning av material används Byggvarubedömningen. Det tillämpas både på bygg- och anläggningsmaterial, produkter och även förbrukningsvaror. I vissa fall vid produktval måste funktion prioriteras framför miljö, vilket kan vara fallet exempelvis i mycket korrosiva miljöer eller positioner med höga fysiska laster. När en produkt har bedömningen ”Undviks” eller inte finns bedömd i Byggvarubedömningen måste den avvikelsehanteras och godkännas innan den får användas. Miljösamordnarna har tagit fram ett stöddokument för entreprenörerna, som vägleder dem i avvikelsehantering.

Här liksom i övrigt i projektet fungerar Miljösamordnarna som stöd för byggledningen samt entreprenörerna. Det vardagliga konkreta miljöarbetet ligger på entreprenörerna. I miljöplaner ska de visa hur byggproduktionen ska genomföras för att miljökraven ska kunna uppfyllas.

Kontrollprogram

Länsstyrelsen och miljöförvaltningen får kvartalsrapporter från projektet. Kontroller som inte följer av villkor i miljödomen redovisas till miljösamordnarna enligt överenskommet tidsschema. Valda data och sammanställningar publiceras årligen i SVOA:s miljörapport.

Alla involverade i projektet använder det gemensamma projektverktyget ProjectWise för dokumenthantering, oavsett om det rör miljöaspekter eller är andra typer av dokument. Dessutom har SVOA ett internt dokumenthanteringssystem.

Ett viktigt inslag i miljösamordnarnas arbete är skydds- och miljöronder. Då används en särskild app (Infobric Field) och dokumentation kan göras bland annat med foton. Appen används också för att fördela arbetsuppgifter, följa upp att uppgifter har utförts i tid och på ett acceptabelt sätt som kan förmedlas genom både text och bilder. Även riskobservationer kan läggas in.

Under ronderna följer miljösamordnarna bland annat upp krav och noterar goda respektive dåliga exempel, och lyfter de goda som föredömen. Miljösamordnarna gör också riktade insatser, exempelvis när det gäller kemikalieförvaring, avfall och hantering av spill.


En membranfilterkassett lyfts på plats.

Utbildningar

Samordnarna svarar också för en del av utbildningen av nya entreprenörer som kommer till arbetsplatserna. Varje tisdag hålls introduktionsutbildning i arbetsmiljö och miljö, som är obligatorisk. Dessutom håller varje entreprenör fördjupade utbildningar i arbetsmiljö och miljö.

Den roll som miljösamordnarna har begränsar sig därmed inte till att kontrollera och följa miljöarbetet. Rollen är i högsta grad stödjande, bland annat genom att verka för bra och hållbara lösningar tillsammans med entreprenören.

Dessutom arbetar miljösamordnarna med miljöfrågor som berör tredje man, där det handlar om eventuella störningar i form av buller och damm som kan drabba omgivningen. Detta arbete sker i nära samarbete med projektets kommunikatörer som också har en viktig roll, framförallt för kommunikation till boende och tredje man i övrigt.

//

FAKTA

Ombyggnad av Henriksdals avloppsreningsverk och Sickla-anläggningen samt avloppstunnel Bromma–Sickla

Byggherre: Stockholm Vatten och Avfall (SVOA)

Tidsplan: 2016–2029

Total kostnad: 9,2 miljarder SEK i 2016 års kostnadsläge

//

https://www.dagensinfrastruktu...

https://www.grontsamhallsbygga...

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Jan Åström

Jan Åström

Presskontakt Chefredaktör/Projektledning Sverige 070-4809715 Linkedin E-tidningar

We bring projects to stories

Stordåhd Kommunikations verksamhet innefattar tidskriftsutgivning jämte digitala medier inom branscherna bygg- och fastighet, infrastruktur, energi och industri.

Stordåhd Kommunikation AB
Sveavägen 159
113 46 Stockholm