Pressmeddelande -

Sammandrag delårsrapport 3, 1 juli - 30 september 2007

(Aktietorget: STRM B) Sammanfattning av delårsrapport koncern - Periodens resultat uppgick till -1 966 (-2 352) tkr. - Soliditeten uppgick till 93 procent (86) Bolagets verksamhet Stormfågeln AB är ett företag som skapats för att kommersialisera ett fartygsprojekt, som bygger på en uppfinning som består i en kombination av ett skrov och en propellerkonstruktion som radikalt minskar miljöpåverkan, genom en minskad bränsleförbrukning och mindre vågsvall, jämfört med traditionella snabbgående båtar och fartyg. Uppfinningen är patenterad i 20 och patentsökt i 8 sjöfartsländer. Bolagets affärsidé: "Att utveckla energieffektiva snabba farkoster och transportlösningar för den marina marknaden, baserade på den patenterade Stormfågelteknologin" Bolaget har sitt säte i Stockholm. Forsknings- och utvecklingsverksamheten bedrivs vid Fisksätra Marincenter i Nacka. Händelser under perioden Det under hösten 2006 tecknade "Letter of Intent" med det italienska designföretaget IF Design.net S.r.l. i Turin, avseende en licens för tillverkning och försäljning av snabbgående "Power Boats", har fullföljts med ett licensavtal ingått 11 juli. Licensavtalet löper över fem år och ger Stormfågeln en rätt till royaltyersättning med 7½ procent av bruttoförsäljningspriset till kund. Den 15 augusti startade ett 4 veckor långt samarbete med IF Design syftande till att ta fram produktionsdokumentation och CE-certifiering för en 14 meter lång "power boat" enligt licensavtalet ovan. Båten beräknas finnas för försäljning under slutet av året med leverans till sommaren 2008. Försäljningspriset i basutförande beräknas bli 1,05 miljoner Euro. Stormfågeln kommer också att erhålla en "signing fee" om 150.000 Euro på det första tecknade kontraktet. I slutet av perioden erhölls ett "pre approval" från RINA för CE-certifieringen av IF Designs Power Boat. Ett nytt projekt påbörjades med syfte att ta fram produktionsdokumentation för ett ca 40 meter långt fartyg baserat på Stormfågelteknologin. I detta arbete ingår att etablera en projektallians med lämpliga företag inom sjöfartsbranschen. Utifrån de tidigare resultaten från fältproven och kompletterande försök i testanläggningen, har två nya patentansökningar inlämnats. Den ena rör mekanismen i propellernavet, den andra handlar om ventilering av propellerbladen. De nya uppfinningarna kommer starkt att underlätta övergång från deplacerande till planande läge för större fartyg än prototypbåten. I slutet av perioden kunde den nya drivlinan driftsättas, men nya provturer genomfördes först i början av nästa period (Q4). Händelser efter perioden Driftsättning och provverksamheten har genomförts med den nykonstruerade drivlinan utan några initiala problem. De fortsatt provturerna i början av oktober har inriktats på att få fram nödvändiga mätdata för att kunna göra en modifiering av propellerbladen. Enligt de första analyserna framkom att propellerbladen hade en för stor area vilket verifierades med mätdata där propellerns "slip" registrerades under provturerna. Propellerbladen har genomgått en bearbetning för att minska bladytan och nya provturer är planerade till den 1 december. Från analyserna av mätdata har också konstaterats att prototypbåten redan med omodifierade blad och bara 50% av bladen monterade, har ungefär samma prestanda som en motsvarande konventionell båt med vattenstråldrift (vattenjet) i 40 knop, vad avser fart/effektbehov. En visning av prototypbåten med aktieägarna inbjudna genomfördes den 4 november. Prototypbåten gjorde förbipassager i ca 40 knop tillsammans med en referensbåt så att gångegenskaper och skillnaden i svallvågor kunde studeras. Därefter förtöjde prototypbåten för att demonstrera den fina manöverförmågan med bland annat förflyttning i sidled. SSPA har levererat en projektdefinition och projektplan för framtagning av en Yacht på ca 40 meter baserad på Stormfågelteknologin. Förutsättningarna var att använda prototypbåten som modell för framtagning av data för fullskalan. När de initiala provturerna är genomförda med prototypbåten har vi nu en utmärkt projektplan för det fortsatta arbetet med framtagning av större kommersiella fartyg. Några möten med företag lämpliga för en eventuell allians för det fortsatta arbetet har genomförts. Framtid De initiala problemen med drivlinan, vilket medfört förseningar i provtursprogrammet, är lösta. Det datorbaserade mät- och verifieringssystemet är nu fullständigt implementerat i prototypbåten. Nya provturer med modifierade propellerblad planeras att genomföras med start 1 december. Oberoende verifieringar av parametrar som verkningsgrad (bränsleförbrukning vid olika farter) mm förväntas därför kunna presenteras inom en snar framtid. Bolagets immateriella rättigheter är väl skyddade med patent och intrångsförsäkringar. Bolaget har en mycket god position vid den fortsatta utvecklingen mot större fartyg eftersom bolaget hittills drivit utvecklingen självständigt utan några tvingande avtal med andra företag. Under den gångna perioden har ett stort intresse för bolagets teknologi noterats bland annat på grund av de tydliga miljövinsterna och förväntade ökade verkningsgraderna. Konkret har intresset visats genom kontakter från media och från stora etablerade företag inom branschen. Sammantaget medför detta att alla förutsättningar finns för att framgångsrikt fortsätta utvecklingen mot större fartyg baserade på Stormfågelteknologin. Kommande rapporttillfällen Information för räkenskapsåret 2007 lämnas enligt följande plan: - Bokslutskommuniké 2007, 29 februari 2008 Stockholm den 29 november 2007 Jan Ericsson VD 08-717 80 70 www.stormfagel.se

Ämnen

  • Friluftsliv