Pressmeddelande -

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STRÅLFORS AB (PUBL)

Strålfors AB har tidigare kallat till årsstämma den 16 maj 2006. Denna stämma är inställd. Aktieägarna i Strålfors AB kallas härmed till årsstämma fredagen den 9 juni 2006 kl 11.00 på Garvaren Nöje, Stationsgatan i Ljungby. RÄTT TILL DELTAGANDE VID ÅRSSTÄMMAN Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara registrerad i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 2 juni 2006, dels anmäla sitt deltagande till bolagets huvudkontor under adress Strålfors AB, 341 84 Ljungby, tfn 0372-85172, 0372-85000, fax 0372-84050 eller e-post: bolagsstamma@stralfors.se, senast fredagen den 2 juni 2006 kl 12.00. Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer (dagtid), person- eller organisationsnummer samt uppgift om aktieinnehav. För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt i original översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall därjämte uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare av fullmakt. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn, för att äga rätt att delta i stämman. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 2 juni 2006. Aktieägarna måste underrätta förvaltaren härom i god tid före nämnda dag. ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMAN På årsstämman skall följande ärenden behandlas. 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämma 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen samt koncernredo¬vis¬ningen och koncernrevisionsberättelsen 8. Beslut (a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen (b) om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (c) om avstämningsdag för lyftande av utdelning 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter 11. Fastställande av arvode åt styrelsen 12. Val av styrelseledamöter och suppleanter 13. Bestämmande av antalet revisorer och suppleanter 14. Fastställande av arvode till revisorerna 15. Val av revisorer och suppleanter 16. Val av valberedning 17. Beslut om ändring av bolagsordningen 18. Stämmans avslutande FÖRSLAG I anledning av det publika erbjudande som Posten har lämnat om förvärv av samtliga aktier i bolaget - vilket erbjudande kan vara fullföljt före årsstämman – föreligger f n inga förslag till val eller arvoden. Valberedningen har underrättat bolaget om att den kommer att avge förslag på dessa punkter i god tid före stämman för omedelbart offentliggörande om det bedöms att Postens erbjudande inte kommer att kunna fullföljas före stämman. Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning av 2 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslår styrelsen den 14 juni 2006. Beslutar stämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas den 19 juni 2006. Styrelsens förslag avseende ändring av bolagsordningen (punkt 17) innebär att bolagsordningen anpassas till den nya aktiebolagslagen som trädde i kraft den 1 januari 2006. Styrelsens förslag innebär i huvudsak följande: att aktiens nominella belopp utgår ur bolagsordningen och ersätts med att antalet aktier skall vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000, varvid aktier av serie A får utges till ett antal om högst 40 000 000 och aktier av serie B till ett antal om högst 39 000 000 (§ 5); att bestämmelsen om styrelseledamöternas mandattid och när revisorerna utses anpassas till den nya lagens lydelse (§ 6); att aktieägarnas företrädesrätt vid kvittningsemission av aktier i serie A och/eller B anges (§ 7); att en reglering rörande aktieägarnas företrädesrätt vid kontant- och kvittningsemissioner av teckningsoptioner och konvertibler infogas (§ 7); att bestämmelsen om hembud anpassas till den nya lagens lydelse (§ 12); att avstämningsförbehållet anpassas till definitionen av avstämningsbolag i nya aktiebolagslagen (§ 13). Därutöver föreslås att vissa smärre språkliga anpassningar görs till den nya aktiebolagslagens ordval. Beslut enligt punkt 17 förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR M M Redovisningshandlingar och revisionsberättelse liksom styrelsens yttrande till förslaget om vinstutdelning samt styrelsens fullständiga förslag till ändring av bolagsordningen kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna på Strålfors AB:s kontor i Ljungby från och med fredagen den 26 maj 2006. Kopior av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. POSTENS ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I STRÅLFORS För varje aktie av serie A eller serie B i Strålfors erbjuder Posten AB (publ) 95,00 kronor kontant. Vederlaget omfattar även rätt till utdelning, vilket innebär att i den mån utdelning beslutas av bolagsstämman i Strålfors och utbetalas till aktieägarna innan redovisning av vederlaget i erbjudandet skett, reduceras vederlaget med motsvarande belopp. Ljungby i maj 2006 Styrelsen Strålfors är ett IT-fokuserat Business-to-Businessföretag med grafisk tradition, verksamt med helhetslösningar inom området informationsöverföring. Strålfors utvecklar, producerar och levererar system, tjänster och produkter för effektiv kommunikation av affärskritisk information. Koncernen omsätter 3,5 miljarder SEK och har verksamhet i 11 länder med 2000 anställda. Strålfors B-aktie är noterad på Stockholmsbörsen sedan 1984.

Ämnen

  • Ekonomi, finans