Pressmeddelande -

SPF lägger ett beredskapsperspektiv på digitaliseringen av TV

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har uppdraget att för SPFs räkning studera övergången från analog till digital tv-teknik utifrån ett säkerhets- och beredskapsperspektiv. Dagens rapport är den första i en serie som ingår i ett långsiktigt projekt. – Så länge tv-apparaterna var analoga fanns det ingen direkt anledning att tala om något it-hot mot tv-sändningarna. Nu liknar digitalboxarna alltmer datorer och därför blir det viktigt att fundera över hur säkerheten ser ut i våra boxar, menar Katrin Berggren, handläggare på SPF inom området medieberedskap. Dagens digitalboxar innehåller elektroniska funktioner som möjliggör både fjärrstyrning och destruktion av programkort samt uppgradering av programvaror via tv-sändare. En tänkbar risk med den nya elektroniska utrustningen är att den skulle kunna sättas ur funktion både genom oavsiktliga eller avsiktliga störningar. Det här en av flera iakttagelser som FOI gör i rapporten och som närmare kommer att studeras under projektets gång. – Samtidigt som teknikskiftet erbjuder nya spännande möjligheter kommer troligen också övergången få konsekvenser för medieföretagens beredskap inför olika typer av hot, berättar Katrin Berggren vid SPF. Av den anledningen har SPF valt att följa skiftet från analog till digital teknik fram till år 2009. En projektgrupp vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har av SPF fått i uppdrag att studera digitaliseringsprocessen och dess vidare effekter utifrån ett medieberedskapsperspektiv där medieaktörernas agerande och åtgärder står i fokus för att kunna analysera konsekvenserna av de nya tekniska förutsättningarna. Syftet är att kartlägga och beskriva de positiva och negativa konsekvenser som uppkommer vid skiftet till ny teknik både utifrån i ett kortare och längre perspektiv. Resultaten ska användas bland annat som beslutsunderlag i diskussioner som rör hot, risker och sårbarhet kopplade till teknikskiftet. Framöver kommer projektet att vidgas till att studera andra distributionsformer för TV och även gå mer på djupet inom fler områden kopplade till TV-mediet. Digitaliseringen av tv-mediet är det femte stora teknikskiftet i den svenska TV-historien. Tidigare har fyra stora teknikskiften genomförts i Sverige.1969 startade SVT en andra tv-kanal – TV2. 1970 lanserades färg-tv. 1978 introducerades text-tv-sändningar och 1988 infördes Nicam Stereo. SPF anser att det i samband med stora teknikskiften är viktigt att undersöka, identifiera och analysera vilka sårbarheter och risker som kan tänkas uppstå i nya system. Lika viktigt är det naturligtvis att sprida kunskapen om dessa iakttagelser och att visa på tänkbara vägval och åtgärder för att identifiera riskerna och minska sårbarheterna. För ytterligare information, kontakta: Svante Barck-Holst, forskare vid FOI E-post: svante@foi.se Telefon: 08-555 038 81, 070-927 70 41 Katrin Berggren, handläggare vid SPF E-post: katrin.berggren@psycdef.se Telefon: 08-698 33 26, 070-698 03 73 Läs rapporten >> http://www.mypaper.se/show/spf/paper.asp?pid=2357582734607

Ämnen

  • Utbildning