Foto: Göran Loman
Foto: Göran Loman

Nyhet -

När det nationella intresset och klimatet måste styra

Favonius AB ansöker idag om Regeringens tillåtlighet enligt miljöbalken för en ny utformning av den havsbaserade vindkraftparken Kattegatt Offshore i Kattegatt, Falkenbergs kommun. Projektet är ett typexempel på när regeringen behöver ta beslut för att främja nationella intressen.

Projektet har ett redan idag ett miljötillstånd sedan 2016 och har genomgått omfattande lokaliserings-prövningar. Lokaliseringen finns med i kommunens översiktsplan som en lämplig plats för vindkraft och har tillstyrkts i tidigare prövning. Projektet ligger inom ett område som är framtaget av Energimyndigheten som riksintresse för vindbruk. Den nya utformningen har i samrådsskedet bedömts som positiv av Kommunstyrelseförvaltningen i Falkenberg. Favonius AB har ändå fått tydliga indikationer på att kommunfullmäktige i Falkenberg avser säga nej till den ändrade utformningen av vindparken, trots att kommunen tillstyrkt mark- och vattenanvändningen vid ett flertal tillfällen tidigare

  • 1.Produktion av elkraft i södra Sverige

Det är angeläget och av största vikt för ett stabilt elsystem att vi har kraftverk i södra Sverige. Havsbaserade vindkraftparker kan dessutom bidra med nättjänster såsom frekvensreglering och reglering av nätspänningen med hjälp av reaktiv effekt.

  • 2.Havsbaserad vindkrafts betydelse från en nationell synvinkel

Energimyndigheten bedömer att havsbaserad vindkraft på sikt kommer att spela en viktig roll i det svenska elsystemet. Sverige har goda förutsättningar för vindkraft till havs. I övriga Europa byggs den havsbaserade vindkraften ut kraftfullt. Produktionskostnaden för havsbaserad vindkraft sjunker kraftigt genom utbyggnaden i Europa. Med rätt förutsättningar kommer havsbaserad vindkraft inom en snar framtid att byggas i Sverige.

  • 3.Betydelsen av vindkraftparken Kattegatt Offshore

Vindkraftparken Kattegatt Offshore är möjligen den produktionsanläggning som är mest angelägen att uppföra ur såväl ett nationellt som ett regionalt perspektiv och som kan realiseras inom en snar framtid. Försvarsmakten har tillstyrkt den nya utformningen av anläggningen, som är lokaliserad 8–12 km från land. Anslutningen på 260 MW kan ske till befintligt nät. Den beräknade elproduktionen uppgår till hela 1 TWh.

  • 4.Kommunal tillstyrkan av vindkraft

Favonius AB har fått tydliga indikationer på att kommunfullmäktige avser säga nej till den ändrade utformningen av vindparken, trots att kommunen tillstyrkt mark- och vattenanvändningen vid ett flertal tillfällen tidigare. Favonius ifrågasätter starkt nyttan med utpekade områden och alla mängder med resurser som läggs ner på allt nationellt planarbete när kommunen kan säga nej utan motivering. Det kan knappast vara kommunernas roll att bedöma hur mark- och vattenanvändning påverkar människors hälsa och miljön. Den rollen har Sveriges miljöprövningsdelegationer och domstolar. Vi hoppas detta kommer att tydliggöras i den utredning om det kommunala vetot som pågår.

Kort om Favonius AB

Kattegatt Offshore ägs till 100% av Favonius AB som bildades 2003 gemensamt av Falkenberg Energi och Agrivind AB. Sedan 2008 är Agrivind AB ensamägare till Favonius AB och har under denna tid utvecklat projektet Kattegatt Offshore.

Mer info: www.kattegattoffshore.com

Kontaktuppgifter: Jan-Åke Jacobson, VD Favonius AB. Tel: 070-640 57 59 Mail: vebro@telia.com

Ämnen

  • Miljö, energi

Taggar

  • effektbrist
  • svenk vindkraft
  • havsbaserad vindkraft
  • förnyelsebar energi
  • vindkraft

____________________________________________________________________________________________________

Svensk Vindkraftförening är främst en ägarförening men öppen för alla, bland våra medlemmar finns både privatpersoner, leverantörer och projektörer mfl. Förening har mer än 30 års erfarenhet av vindkraft och har cirka 1300 medlemmar. Föreningen ger årligen ut Sveriges största branschtidning; Tidningen Svensk Vindkraft och arrangerar Winterwind International Wind Energy Conference.

Swedish Windpower Association is primarily an association for owner but open to all, among our members are both private persons, suppliers and developers etc. The association has more then 30 years of experience and has approx. 1300 members. The association organizes annually Winterwind International Wind Energy Conference.