Pressmeddelande -

Fler våtmarker efterlyses!

Våtmarkernas mångfald, lyder rubriken på den tvådagarskonferens där representanter från en rad olika gröna organisationer träffas och diskuterar våtmarkernas viktiga roll för den biologiska mångfalden.
Konferensen öppnas idag på Christinehof på Österlen i Skåne och pågår till i morgon.
Bland talarna finns representanter från till exempel Miljödepartementet, Artadatabanken, WWF, Naturvårdsverket, Uppsala universitet, länsstyrelser och kommuner

- Naturvårdsåtgärder måste utvärderas bättre, så vi vet vilka åtgärder som ska prioriteras. Annars riskerar vi att arter kan missgynnas i stället för att gynnas som till exempel strandängsfåglarna, säger Fredrik Widemo, som är en av talarna på Våtmarksdagarna. -Bland de fågelarter som är mer eller mindre hårt knutna till våtmarker finner man såväl arter med starkt positiv populationsutveckling, exempelvis grågås och snatterand, som arter som minskar starkt. Hit hör exempelvis brushane och sydlig ljungpipare, tillägger Fredrik Widemo som företräder både Uppsala universitet och Svenska Jägareförbundet.

När miljontals hektar våtmarker dikades ut i Sverige i början av 1900-talet för att landet skulle producera mer skog och livsmedel, uppstod stora brister för den biologiska mångfalden och för ekosystemet.
Svensk Våtmarksfond är en stiftelse som bildades 1995 på initiativ av Svenska Jägareförbundet tillsammans med Sveriges Ornitologiska Föreningen och WWF. Våtmarksfonden driver projekt för att restaurera våtmarker och skapa ett landskap som är bättre än dagens.
Våtmarker är idag en bristvara - vilket är ett hot mot fågelarter och alla de växter och djur som är beroende av grunda våtmarker. Konferensen vill bilda opinion för att restaurera och vårda våtmarker.

För mer information kontakta:
Fredrik Widemo, naturvårdsansvarig, Svenska Jägareförbundet, 070-339 93 50
Christina Nilson-Dag, inforrnationschef, 070-738 83 06
Se även www.vatmarksfonden.com
Eller www.jagareforbundet.se

Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med 200 000 medlemmar som arbetar med att leda jakt- och viltvårdsfrågor i Sverige sedan 1830. Centrala kansliet finns på Öster Malma mellan Stockholm Nyköping och lokala kontor finns i hela landet. Jägareförbundet ger ut Svensk Jakt, Svensk Jakt Nyheter och Akila. Ett brett samarbete finns med naturorganisationer, myndigheter, kommuner och branschföreträdare och internationella systerorganisationer.

 

 

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Christina Nilson-Dag

Presskontakt informationsansvarig Presskontakter, viltmat, kulturprojekt 070 738 83 06