Gå direkt till innehåll
Årsredovisningen för Region Skåne 2020 är både glädjande och oroväckande på samma gång

Pressmeddelande -

Årsredovisningen för Region Skåne 2020 är både glädjande och oroväckande på samma gång

Det är glädjande att årsredovisningen för 2020 visar att det ekonomiska resultatet trots pandemin höll budget med råge. Oppositionens arbete i riksdagen med att pressa regeringen att kompensera regioner och kommuner 2020 föll väl ut. Förra årets goda resultat innebär att utgångsläget för att arbeta av den vårdskuld som uppstått, samt få igång övriga verksamheter som drabbats hårt av pandemin såsom kollektivtrafiken och kulturverksamheterna, är bra. Det kommer dock att behövas mer statliga bidrag.

Arbetslösheten har under pandemin ökat och Skåne har den näst högsta arbetslösheten i landet, vilket är oroväckande. En stor del av ökning beror på nedstängningen av besöks-, evenemangs- och nöjesbranschen, något som i stor utsträckning kommer att rätta till sig när stora delar av befolkningen är vaccinerade och det går att lätta på restriktionerna. Den fortsatt höga invandringen gör dock att arbetslösheten troligen kommer att ligga kvar på alldeles för höga nivåer även efter pandemin.

Niclas Nilsson, regionråd och gruppledare, kommenterar:

- Det är glädjande att regionens ekonomiska resultat med råge höll budget trots pandemin. Tack vara oppositionen blev regeringen tvungen att kompensera regionerna för Corona-relaterade kostnader. Det är nu viktigt att regeringen fortsatt kompenserar regionerna för de kostnader som kommer när vårdskulden ska arbetas av och övriga verksamheter ska återgå till det normala. Den höga arbetslösheten belyser också behovet av en kraftigt åtstramad migrationspolitik för att minska Skånes höga arbetslöshet och höja den låga skattekraften.

Sjukvården präglades förra året av att bekämpa den fortfarande pågående covid-19 pandemin. Stora omställningar har tvingats fram i samhället så väl som i sjukvården, fokus har med all rätta fått riktas om för att med full kraft bekämpa pandemin. Många goda exempel har tagits fram, samarbetet och innovationskraften har varit stor. Tyvärr kan vi även i ljuset av pandemin se en vårdtillgänglighet som från redan låga nivåer nu är i fritt fall. Den samlade hälso- och sjukvården gör för 2020 ett minusresultat runt 300 miljoner kronor, något vi ser som ytterligare en försvårande omständighet för att skapa en god tillgänglighet för våra skånska skattebetalare. Glädjande nog kan det dock konstateras att antalet sjuksköterskor ökat i Region Skåne, till skillnad från under 2019. Biomedicinska analytiker däremot fortsätter tyvärr att minska, vilket är särskilt allvarligt då vi befinner oss i en pandemi som kräver god testkapacitet, men även efter pandemin är en god testkapacitet av stor vikt för att klara av en god sjukvård.

Marlen Ottesen, regionråd, kommenterar:

- Den skånska sjukvården befinner sig i en allvarlig situation där det ökade vårdbehovet i kombination med att elektiv vård skjuts på framtiden kommer att skapa fortsatt tryck på hälso- och sjukvården även efter att coronaviruset avtagit. Sjukvården behöver mer resurser, både ekonomiska och personella. Vi behöver inte en nästan 4 % ökning av administratörer, vi behöver en större ökning av vårdpersonal.


Pandemiåret 2020 var en prövning för Skånes kollektivtrafik. Intresset för att resa kollektivt föll, med kraftigt minskade biljettintäkter som följd. Det har under dessa omständigheter inte varit enkelt för kollektivtrafiknämnden att ta ansvar för sin ekonomi, men det har varit en uppgift desto viktigare att fullfölja.

Minskat resande i kombination med vikten av att undvika trängsel på fordonen har kraftigt påverkat behovet av trafikering på olika sätt. Sträckor med redan lågt resande har på sina håll nästan förlorat resandet helt, samtidigt som behovet av extrainsatta bussar och tåg i rusningstid varit stort på andra håll för att minska trängsel.

Vi har från Sverigedemokraternas sida varit relativt eniga med alliansstyret om att åtgärder därför behövs för att anpassa trafikeringen, men också varit kritiska kring vissa detaljer.

Vi såg till exempel inte förslaget om nedläggning av kundcentren i Lund och Kristianstad som en rimlig eller gångbar besparingsåtgärd och vi anser inte att förändringarna av biljettyper skett på ett genomtänkt sätt. Nämnda kundcenter lyckades vi dock rädda efter att ha nått politisk majoritet i nämnden för det.

Johan Wifralius, regionråd, kommenterar:

- Det har funnits nationella riktlinjer som kollektivtrafiken varit tvungna att förhålla sig till, och som drabbat oss hårt ekonomiskt. De statsbidrag som tillsköts under 2020 på grund av pandemin har inte varit tillräckliga, utan nämnden gick under året med underskott på 88 milj kr.

Mot bakgrund av detta finner vi det märkligt att regeringen nu hotar Skånetrafiken med ännu lägre statsstöd under 2021, som straff för att Skånetrafiken gjort sitt jobb. Det sänder konstiga signaler om att kollektivtrafiken, i Skåne och i övriga regioner, inte bör ta sitt ansvar och anpassa sig efter rådande omständigheter.


För ytterligare information och kommentarer:

Niclas Nilsson, gruppledare & regionråd

niclas.nilsson@sd.se

0724-672552

Marlen Ottesen, regionråd

marlen.ottesen@skane.se

0725-458631

Johan Wifralius, regionråd

johan.wifralius@skane.se

0708553593

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti som eftersträvar en hög grad av trygghet och samhörighet i det svenska samhället.

Sverigedemokraterna Region Skåne blev i valet 2018 tredje största parti i regionen, och har som oppositionsparti 30 mandat i regionfullmäktige.

Presskontakt

Therese Borg

Therese Borg

Presskontakt Politisk sekreterare, gruppledare Kulturnämnden 0724672914