Gå direkt till innehåll
Therese Borg
Therese Borg

Pressmeddelande -

Ge inte bidrag till Ibn Rushd och arabisk filmfestival, prioritera istället vårt kulturarv

Under dagens sammanträde med Kulturnämnden i Region Skåne beslutades om internbudget och verksamhetsplan för nämnden 2021.

Sverigedemokraterna i Region Skåne har tidigare, i regionfullmäktige, yrkat på ett eget budgetförslag för Region Skåne 2021 och även på ett eget förslag på kulturplan. Yrkandena vann inte gehör i fullmäktige, varför SD nu i kulturnämnden haft att förhålla sig till en annan budgetram, andra mål, och en delvis annan kulturpolitisk inriktning, än partiet velat se.

Detta till trots finns utrymme för att inom ramen för den budget och den kulturplan som antagits av regionfullmäktige och som kulturnämnden nu haft att förhålla sig till, påverka nämndens fördelning av regionbidraget och statsbidraget samt att påverka villkoren för stöd. Det finns också utrymme för att utifrån det övergripande mål som finns formulerat i kulturplanen, formulera fler och mer konkreta mål. Därför framförde Sverigedemokraterna idag ett antal yrkanden gällande Kulturnämndens verksamhetsplan och budget 2021.

Sammanfattningsvis handlar dessa yrkanden om att ta bort bidragen till studieförbundet Ibn Rushd och till Malmö Arabiska Filmfestival (MAFF) samt att ge en mindre ökning av bidraget till övriga studieförbund än vad som föreslagits av Alliansen, för att istället öka bidragen till Historiska museet i Lund, Regionmuseet Skåne och de tre olika kulturarvsförbunden Skånes Arkivförbund, Skånes Hembygdsförbund, Skånes Hemslöjdsförbund. Därutöver handlar yrkandena om att sätta upp fler och mer konkreta mål och om att skärpa villkoren för stöd.

Yrkandena bifölls inte, så Sverigedemokraterna reserverade sig mot nämndens beslut att fastställa Alliansens verksamhetsplan och budget 2021.

Therese Borg, Sverigedemokraternas gruppledare i Kulturnämnden, kommenterar:

-Under de sista två åren, under Alliansens styre, har både Historiska museet i Lund och Regionmuseet Skåne fått sänkta bidrag från Region Skånes kulturnämnd, samtidigt som Malmö Arabiska Filmfestival och Ibn Rushd fått behålla bidrag och i år även får höjt bidrag. Enligt oss borde det vara precis tvärtom. Vi måste värna och lyfta fram vårt svenska och skånska kulturarv, och sluta ge skattemedel till att lyfta fram arabisk kultur, arabiska språket och till att skapa ett islamistiskt parallellsamhälle. Vi vill öka bidragen till Historiska museet och Regionmuseet, och till tre kulturarvsförbund, och inte se att ett enda öre till går till Ibn Rushd eller till MAFF. Vi kan bara beklaga att den styrande Alliansen inte vill göra detsamma utan istället väljer att fortsätta prioritera arabisk kultur och islamism framför vårt kulturarv. 

Sverigedemokraternas yrkanden gällande internbudget och verksamhetsplan 2021 återges i sin helhet nedan.

Gällande fördelningen av regionbidrag yrkades:

 • att MAFF (Malmö Arabiska Filmfestival) erhåller 0 kr i bidrag.
 • att studieförbundet Ibn Rushd erhåller 0 kr i bidrag.
 • att resterande studieförbund får totalt 29 477 000 kr i bidrag.
 • att Historiska museet i Lund får 1 200 000 kr istället för de 408 000 kr som anges i föreliggande förslag på resultatbudget.
 • att resterande regionbidrag som sparas in genom att ge 0 kr till MAFF respektive Ibn Rushd samt en mindre gemensam pott till de resterande studieförbunden, fördelas proportionellt (utifrån de i föreliggande förslag på resultatbudget angivna bidragsnivåerna) mellan Regionmuseet Skåne och de tre olika kulturarvsförbunden Skånes Arkivförbund, Skånes Hembygdsförbund, Skånes Hemslöjdsförbund. 

Gällande villkoren för stöd yrkades:

att det under rubriken ”Gemensamma villkor” görs följande tillägg i texten:

”Inget stöd ges till organisationer vars verksamhet inte är förenlig med för det svenska majoritetssamhället centrala, demokratiska värderingar eller som bidrar till splittring och utanförskap, exempelvis genom

-att inte stå för jämställdhet

-att verka radikaliserande och polariserande

-att sträva efter att lyfta fram och stärka annan nationell identitet än den svenska (med undantag för nationella minoriteter) och på så sätt försvåra anpassning till det svenska samhället bland de som är utrikes födda

-att sprida hat mot grupper av människor

-att uppvisa sympatier för/ge stöd till antidemokratiska och/eller våldsbejakande personer och rörelser”

Gällande målen i verksamhetsplanen yrkades:

att nedan angivna och mer konkreta mål läggs till under rubriken ”Mål”:

 • Kulturen ska binda samman Sveriges och regionens förflutna med såväl nutid som framtid.
 • Kulturen ska förvalta Sveriges och regionens historia och arv, främja gemenskap och trygga den lokala, regionala och nationella identiteten.
 • Möjlighet till kulturupplevelser och till att skapa och uttrycka sig genom kultur ska finnas för alla, i alla livets skeden, oavsett individuella och geografiska förutsättningar, och kulturen ska ges möjlighet att spela stor roll för hälsan.
 • Natur- och kulturvård ska knytas samman i högre utsträckning.
 • Inom samhällsbyggnad ska kulturhistorisk hänsyn och kulturell planering vara självklara, integrerade delar i hela regionen.
 • Det ska finnas god tillgång till kulturella utbildningar och kulturinstitutioner av hög kvalitet.
 • Samtidskulturella uttryck ska i högsta möjliga mån sträva efter att vara oberoende från såväl kommersiella som offentligpolitiska intressen.

För ytterligare information och kommentarer

Therese Borg, gruppledare i Region Skånes kulturnämnd

therese.borg@sd.se

0724672914

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti som eftersträvar en hög grad av trygghet och samhörighet i det svenska samhället.

Sverigedemokraterna Region Skåne blev i valet 2018 tredje största parti i regionen, och har som oppositionsparti 30 mandat i regionfullmäktige.

Presskontakt

Therese Borg

Therese Borg

Presskontakt Politisk sekreterare, gruppledare Kulturnämnden 0724672914

Relaterat material