Skip to main content

Svenskt och skånskt kulturarv måste prioriteras

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2020 14:10 CET

Therese Borg, Sverigedemokraternas gruppledare i Region Skånes kulturnämnd.

Igår fattade Kulturnämnden i Region Skåne beslut om preliminär verksamhetsplan och internbudget för 2021. I februari, när det är känt hur mycket bidrag nämnden får från statens kulturråd, fattas ett nytt och definitivt beslut.

Vi i SD Region Skåne har tidigare, i regionfullmäktige, yrkat på ett eget budgetförslag för Region Skåne 2021 och även på ett eget förslag på kulturplan. Tyvärr har inte våra yrkanden vunnit gehör, varför vi nu i kulturnämnden har att förhålla oss till en annan budgetram, andra mål, och en delvis annan kulturpolitisk inriktning, än vi velat se.

Inom ramen för den budget och den kulturplan som antagits av regionfullmäktige och som kulturnämnden nu har att förhålla sig till, finns dock utrymme att påverka nämndens fördelning av bidrag, att påverka villkoren för stöd samt att formulera fler och mer konkreta mål. Därför framförde vi igår ett antal yrkanden gällande Kulturnämndens verksamhetsplan och budget 2021.

Bland annat yrkade vi på, i linje med vad vi tidigare lämnat in motioner om, att MAFF (Malmö Arabiska Filmfestival) och studieförbundet Ibn Rushd vardera ska få 0 kr i bidrag, och att Historiska museet i Lund ska få 1 200 000 kr istället för de 400 000 kr som Alliansen ger museet. Resterande regionbidrag som sparas in genom att ge 0 kr till MAFF respektive Ibn Rushd skulle enligt vårt yrkande fördelas mellan Regionmuseet i Kristianstad och de fyra olika kulturarvsförbunden (Skånes Arkivförbund, Skånes Hembygdsförbund, Skånes Hemslöjdsförbund och Skånes Näringslivsarkiv). 

Therese Borg, Sverigedemokraternas gruppledare i Region Skånes kulturnämnd, kommenterar:

Det borde vara självklart att prioritera det svenska och skånska kulturarvet framför arabisk film och framför att ge stöd till ett studieförbund som enligt sakkunniga skapar ett muslimskt parallellsamhälle, men det verkar inte Alliansen inse. Istället för att ta bort bidraget till MAFF gör de motsatsen och höjer bidraget. Och de fortsätter ge bidrag till Ibn Rushd, samtidigt som de avstår från att återställa bidraget till Historiska museet i Lund efter den kraftiga besparing de gjorde på museet förra året.

Enligt oss måste stödet till verksamheter som lyfter fram det svenska och skånska kulturarvet och svenska språket prioriteras, för att motverka utanförskap och en känsla av rotlöshet, och för att förbättra möjligheterna att bli en del av majoritetssamhället. Samtidigt är det enligt oss uppenbart att det måste bli ett slut på att lägga skattemedel på att lyfta fram andra länders kultur och språk och stärka annan identitet än den svenska – med undantag för de nationella minoriteterna. Att stödja och lyfta fram andra länders kultur och språk och att stärka annan identitet än den svenska har gjorts i årtionden och har resulterat i ett splittrat samhälle. Det är dags för Alliansen att inse det och börja göra på annat – rätt – sätt. 

Utöver att vi yrkade på en omfördelning av bidrag mellan olika verksamheter yrkade vi också på att fler och mer konkreta mål skulle läggas till, och yrkade på ett tillägg i form av skärpta villkor för att få stöd. Inget av våra yrkanden vann gehör, så vi reserverade oss mot beslutet.

Våra yrkanden gällande verksamhetsplan och internbudget, samt våra motioner om stöd till MAFF, Ibn Rushd och Historiska museet i Lund, kan läsas i sin helhet i bifogade dokument. 

För ytterligare information och kommentarer

Therese Borg, gruppledare i Region Skånes kulturnämnd

therese.borg@sd.se

0724672914

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti som eftersträvar en hög grad av trygghet och samhörighet i det svenska samhället.

Sverigedemokraterna Region Skåne blev i valet 2018 tredje största parti i regionen, och har som oppositionsparti 30 mandat i regionfullmäktige.