Skip to main content

Sverigedemokraterna satsar på vårdpersonal och tillgänglighet i budgeten för 2021

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2020 15:06 CEST

Marlen Ottesen (regionråd), Niclas Nilsson (gruppledare och regionråd), Johan Wifralius (regionråd).

År 2020 har dominerats av en världsomspännande pandemi, corona/covid-19, som med full kraft har slagit mot det svenska samhället. Det gäller såväl smittspridning, insjuknanden, dödsfall, sjukskrivningar, karantän, extraordinär belastning på sjukvården, avskurna förbindelser med utlandet, som indirekta men icke desto mindre dramatiska effekter på ekonomi och arbetsmarknad. Sjukvården behöver nu få tid att hämta sig efter pandemin, samt arbetsro för att hantera det uppdämda vårdbehovet. 


Ekonomin

Tack vare att oppositionspartierna pressat regeringen att kompensera regionerna för pandemins kostnader går det att lägga en stark budget för 2021 utan att höja skatten. Sjukvården tillförs 5,3 procent mer pengar nästa år, vilket är en historiskt hög siffra. Detta samtidigt som det är möjligt att nå ett resultat på 2 procent, vilket är en förutsättning för att kunna fortsätta investera i en hög takt.

Gruppledare och regionråd Niclas Nilsson kommenterar:

-Det är glädjande att vi trots Coronapandemin kan lägga en stark budget som tillför sjukvården hela 5,3 procent mer pengar nästa år. Det är ett historiskt högt tillskott. Vi tillför drygt 50 miljoner kronor mer till sjukvården än Alliansen gör.

Glädjande är även att vi kan göra denna satsning på sjukvården utan att höja skatten för skåningarna, något som hade varit förödande för den ekonomiska återhämtningen under 2021. Vi kan också budgetera med ett resultat på 2 procent vilket är viktigt för att kunna fortsätta ombyggnaden av våra sjukhusområden


Vården

Vår vårdpersonal har varit hårt ansatt under corona-pandemin. Utöver uppskjuten vård har även utbildning och fortbildning fått skjutas upp. Sverigedemokraterna avsätter i sin budget 130 miljoner kr i en coronabonus till vårdpersonalen. Hur denna bonus bäst fördelas vet professionen själva, och en förhandling bör ske kring var den gör bäst nytta.

Sverigedemokraterna satsar också 4 miljoner kr på att ge möjligheter för att prova nya arbetstidsmodeller inom verksamheterna.

Regionråd Marlen Ottesen kommenterar:

-Vårdpersonalen har varit hårt ansatt under pandemin, med ständiga förändringar och ett slitsamt arbete med svårt sjuka patienter i en tidigare okänd sjukdom. Vi behöver satsa på personalen för att få dem att orka vidare. Utan personalen stannar all verksamhet. Genom den generella coronabonusen vill vi ge verksamheterna och personalen möjlighet att stärka sig själva, så som de har stärkt samhället genom kristen.

Vi har under flertalet år arbetat med standardiserade vårdförlopp inom cancervården, men når inte upp till målen. Detta beror delvis på bristen på vårdplatser. Centralsjukhuset i Kristianstad har idag ingen onkologisk vårdavdelning, vi avsätter i vår budget 20 miljoner kr för öppnandet av en sådan.

Den generella uppräkningen för medicintekniska utvecklingen ligger på 0,5 %. Denna uppräkning är dock allt för låg för universitetssjukvård. Enligt SKRs skattningar behövs 1 % uppräkning inom universitetssjukvård och SUS tillförs därmed 52 miljoner kr.

Psykiatriforskning har bedrivits i Skåne i många år. Vi kan se att coronapandemin slagit även mot den psykiska hälsan, varpå forskningen blir än viktigare. Sverigedemokraterna satsar 3 miljoner kr på psykiatriforskning, vilket är dubbelt så mycket som den styrande Alliansen.

2015 stängdes de specialiserade palliativa vårdplatserna i Trelleborg, och som enda parti motsatte vi oss då en utredning kring att flytta vården till Malmö. Vi har sedan dess envist kämpat för att platserna ska öppnas igen, och till vår glädje har detta nu äntligen skett. I budgeten satsas 7 miljoner kr för att upprätthålla den specialiserade palliativa vården i Trelleborg.

En väl utbyggd primärvård är en grundbult i samhället, där primärvården ska vara första instans. Vi behöver satsa på bättre öppettider och större tillgänglighet för att möta medborgarnas behov. Arbetet med psykisk hälsa inom primärvården behöver också stärkas, för att i sin tur minska belastningen på den specialiserade psykiatrin som också är hårt ansatt. I budgeten avsätts 173,3 miljoner kr för att fortsätta den viktiga primärvårdsatsning som är påbörjad.

Sammantaget satsar Sverigedemokraterna över 50 miljoner kr mer än den styrande Alliansen på sjukvården. 


Kollektivtrafiken

Skånetrafiken drar jämfört med andra större regionala aktörer inom svensk kollektivtrafik in relativt lite pengar via reklam- och annonsering. Sverigedemokraterna förespråkar därför en mer offensiv policy för reklam och annonsering, där bl a analog reklam åter ges ett utrymme parallellt med andra kanaler. Det räknar vi med skulle ge en förhöjd intäkt på ca 20 miljoner kr årligen.

Sverigedemokraterna driver sedan tidigare att vi inte vill att serviceresor till papperslösa skall bekostas via skattsedeln. Det är förstås kopplat till att vi inte heller vill bekosta fri tillgång till svensk sjukvård för papperslösa via skattsedeln. För kollektivtrafikens del vad gäller serviceresorna ser vi här en mindre besparing på i nuläget 0,2 miljoner kr årligen. Med tanke på att antalet papperslösa kan förväntas öka framöver p g a förd politik för riket som helhet, ser vi en risk för att kostnaden för deras serviceresor kommer öka under kommande år.

Kollektivtrafiken i storstadsregionerna hamnar av naturliga skäl ofta i fokus, eftersom det är där kollektivtrafiken kommer som flest människor till del, och även är en viktig faktor för att minska det höga trycket på vägnätet. För att hela Skåne ska leva behövs dock en fungerande kollektivtrafik även på landsbygden. Sverigedemokraterna driver en offensiv politik för kollektivtrafiken på landsbygden, bl a genom att vi vill satsa på anropsstyrd trafik. Vi satsar i vår budget 12 miljoner kr extra på kollektivtrafiken på landsbygden. 


Personalparkering

Sverigedemokraterna i Servicenämnden har under 2020 lagt två initiativärenden kring personalens parkering på regionens olika sjukhus som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare.

Sverigedemokraterna vill att Servicenämnden får i uppdrag att till anställda med månadskort köpt från regionen införa ett antal reserverade parkeringsplatser inom varje sjukhusområde samt utreda förutsättningarna för att månadskort avseende parkering på SUS, ska gälla på både SUS Malmö och SUS Lund för de medarbetare som arbetar på båda sjukhusen. För genomförande har 4 mkr avsatts i 2021 års budget.

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti som eftersträvar en hög grad av trygghet och samhörighet i det svenska samhället.

Sverigedemokraterna Region Skåne blev i valet 2018 tredje största parti i regionen, och har som oppositionsparti 30 mandat i regionfullmäktige.