Pressmeddelande -

Portföljinvesteringar mars 2006

Omfattande handel i räntebärande värdepapper Portföljinvesteringar med utlandet under mars månad resulterade i kapitalutflöden på 9,2 miljarder kronor. Utflödet förklaras dels av svenska investerares intresse för utländska värdepapper som nettoköptes för totalt 44,1 miljarder kronor, dels av att utländska portföljförvaltare minskade sitt innehav i krondenominerade räntebärande värdepapper med 29,5 miljarder. Under mars månad nettoköptes utländska aktier för 14,1 miljarder kronor av främst försäkringsföretag och pensionsinstitut. Största delen av förvärven avsåg amerikanska, norska och schweiziska aktier. Utlandets handel i svenska aktier genererade ett nettoinflöde på 3,9 miljarder kronor. Intresset var mycket positivt för framförallt Handelsbanken och Nordea som nettoköptes för totalt 3,3 miljarder kronor. Svenska placerare ökade sina tillgångar i utländska räntebärande värdepapper med 30 miljarder kronor. Största delen av inflödet förklaras av nettoköp av brittiska, finska och tyska räntebärande värdepapper. Utländska placerare investerade totalt 30,9 miljarder kronor i svenska räntebärande värdepapper. Inflödet är i huvudsak hänförligt till MFI-sektorns emissioner i utlandet i utländsk valuta. Utländska placerare minskade sitt innehav i framförallt krondenominerade räntebärande värdepapper utgivna av staten och bostadsinstitut. Repostatistiken indikerar att försäljningen av bostadsobligationer delvis finansierades via repomarknaden. Bul Ekici 08-787 02 55, bul.ekici@riksbank.se Camilla Hagman Falkler 08-787 02 56, camilla.hagman-falkler@riksbank.se

Ämnen

  • Politik

Riksbanken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen. Riksbankens arbete handlar om att ge ut sedlar och mynt och se till att de behåller sitt värde över tiden. Det kallas för penningpolitik och målet är att hålla inflationen, den allmänna prisstegringen, låg och stabil. Banken har också i uppdrag att se till att betalningarna i ekonomin kan ske säkert och effektivt.

Presskontakt

Ann-Lena Mikiver

Presskontakt Head of Communication +46 8 787 02 05