Pressmeddelande -

Reporäntan lämnas oförändrad på 2 procent

Riksbankens direktion beslutade vid sitt sammanträde den 27 april att lämna reporäntan oförändrad på 2 procent. Beslutet baseras på den bild av inflationsutsikterna som presenterades i Riksbankens inflationsrapport i februari och den nya information om den ekonomiska utvecklingen som tillkommit sedan dess. I inflationsrapporten i februari var bedömningen att den internationella tillväxten i år och under de kommande åren skulle bli god. Den nya information som inkommit sedan dess tyder på att utvecklingen är något starkare än väntat. De fortsatt stigande priserna på olja och andra råvaror utgör dock en osäkerhetsfaktor både när det gäller konjunkturutvecklingen och inflationsutsikterna. När det gäller Sverige var bedömningen i februari att BNP-tillväxten skulle tillta i år för att därefter mattas något. Nationalräkenskaperna visar att tillväxten var något svagare i slutet av 2005 än enligt tidigare bedömningar. Flera konjunkturindikatorer tyder dock på att avmattningen är tillfällig. Situationen på den svenska arbetsmarknaden har samtidigt fortsatt att förbättras och indikatorer pekar på att sysselsättningen kommer att öka även framöver. Synen på den svenska konjunkturutvecklingen är därför i stort densamma som i februari. I mars uppgick inflationen till 1,1 respektive 1,2 procent mätt med konsumentprisindex (KPI) och det underliggande inflationsmåttet UND1X. Utfallen var högre än prognosen i inflationsrapporten, vilket framförallt beror på oväntat höga energipriser. Bedömningen är att olje- och elpriset även framöver kommer att vara högre än vad som antogs i februari. En upprevidering av inflationsprognosen under det kommande året bedöms därför vara motiverad. Synen på inflationen på längre sikt är i stort oförändrad. Inflationen mätt med UND1X väntas sammantaget stiga måttligt framöver och på ett par års sikt vara nära målet. Det innebär att reporäntan kan höjas gradvis. Mot denna bakgrund beslutade Riksbankens direktion att lämna reporäntan oförändrad vid gårdagens möte. Konjunktur- och inflationsutsikterna talar för att det snart, ungefär på det sätt som marknaden de senaste veckorna förväntat sig, blir aktuellt att föra politiken i en mindre expansiv riktning för att säkerställa en inflation i linje med målet på ett par års sikt. Liksom tidigare är det viktigt att följa utvecklingen av hushållens skuldsättning och huspriserna. Hur penningpolitiken ska utformas framöver kommer som vanligt att bero på den nya information som inkommer om den ekonomiska utvecklingen utomlands och i Sverige och vilka effekter denna kan få för de svenska inflationsutsikterna. Protokollet från direktionens penningpolitiska diskussion under gårdagens sammanträde kommer att publiceras den 11 maj. Beslutet om reporäntans nivå kommer att tillämpas från onsdagen den 3 maj. Tomas Lundberg, pressekreterare, tel. 08-787 02 15

Ämnen

  • Politik

Riksbanken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen. Riksbankens arbete handlar om att ge ut sedlar och mynt och se till att de behåller sitt värde över tiden. Det kallas för penningpolitik och målet är att hålla inflationen, den allmänna prisstegringen, låg och stabil. Banken har också i uppdrag att se till att betalningarna i ekonomin kan ske säkert och effektivt.

Presskontakt

Ann-Lena Mikiver

Presskontakt Head of Communication +46 8 787 02 05