Pressmeddelande -

SwitchCore: Beslut vid Årsstämma i SwitchCore AB (publ)

Vid gårdagens årsstämma i SwitchCore fattades beslut i enlighet med de förslag som tidigare har offentliggjorts. Årsstämman beslöt att inte lämna någon utdelning till aktieägarna samt att förlusten delvis skulle kvittas mot reservfonden och delvis överföras i ny räkning. Med undantag för George Abe och Christer Svensson, som avböjt omval, omvaldes den befintliga styrelsen. Styrelsen består således fortsättningsvis av fem ledamöter: Jan Andersson, Per Andersson, Lars H Bruzelius, Ingrid Engström och Bo Hedfors. Beslut fattades även avseende valberedningens arbete. En ny valberedning skall utses genom att styrelsens ordförande senast vid utgången av tredje kvartalet 2006 sammankallar två representanter för bolagets större ägare samt en representant för de mindre aktieägarna, att tillsammans med styrelseordföranden eller den styrelseledamot ordföranden utser bilda valberedning. Vidare beslöts enligt valberedningens förslag att styrelsearvodet sänks från 800.000 kronor till 720.000 kronor, att fördelas med 240.000 kronor till ordföranden och 120.000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna. Ingen särskild ersättning föreslås utgå för utskottsarbete. Enhälligt beslut fattades även om ett personaloptionsprogram till samtlig personal. Syftet är att de villkor och riktlinjer som anges i programmet skall utgöra grunden för beslut om årliga tilldelningar av prestationsbaserade personaloptioner. Varje årlig tilldelning avses omfatta personaloptioner som ger rätt till högst 8 miljoner aktier (inklusive sociala avgifter), vilket sammantaget innebär att personaloptioner som ger rätt att förvärva högst 24 miljoner aktier avses ges ut under perioden 2007-2009. I anslutning därtill beslöts också om utgivande av högst 8 miljoner teckningsoptioner till dotterbolaget SwitchCore Options AB för att säkerställa fullgörande av optionsutfästelser enligt optionsprogrammet. Kontaktinformation För ytterligare information, vänligen kontakta: Per Andersson, Styrelsens ordförande Per.andersson@switchcore.com Tel: +46 708 89 13 62 Erwin Leichtle, CEO SwitchCore Erwin.leichtle@switchcorec.com Tel + 46 703 38 93 00 Maria Rydén-Persson, CFO SwitchCore maria.ryden-persson@switchcore.com Tel: + 46 73 429 25 65 Allmänt om verksamheten: SwitchCore AB SwitchCore AB utvecklar, marknadsför och säljer integrerade kretsar för data-, röst- och videokommunikation baserade på Ethernetstandarden. Kärnan i SwitchCore är den egenutvecklade CXE-teknologin, som innebär att kapaciteten i nätverksprodukter väsentligt kan ökas. Med SwitchCores kretsar kan bolagets kunder utveckla nätverksprodukter som kostnadseffektivt hanterar och prioriterar data, video och rösttrafik för en stor mängd krävande tillämpningar. Oberoende marknadsanalytiker bedömer att SwitchCore är världens tredje största leverantör av växelkretsar på marknaden för Gigabit Ethernet. Kunder och samarbetspartners är tillverkare och leverantörer av nätverksutrustning, som t ex Intel, Allied Telesyn, Huawei/3Com, Alloptic, Corecess, Dasan, Radisys och World Wide Packets. SwitchCore-koncernen har idag 55 anställda och ett 35-tal konsulter. Företagets huvudkontor finns i Lund, Sverige. Dessutom finns kontor i San Jose, USA, samt i Singapore och Shanghai i Asien och i Rotterdam, Nederländerna. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.

Ämnen

  • Ekonomi, finans