Pressmeddelande -

SwitchCore: Stor satsning på produktutveckling och försäljning - ökad orderingång

Tremånadersrapport 2006-01-01 - 2006-03-31 för SwitchCore AB (publ) Org. Nr 556541-8869 Sammanfattning Koncernens omsättning under första kvartalet uppgick till 17,2 MSEK (30,7). Försäljningen i US dollar uppgick till 2,2 miljoner (4,3). Jämfört med det fjärde kvartalet 2005 har försäljningen i SEK ökat med 12 procent. Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till -12,9 MSEK (-8,0). Resultat efter skatt uppgick till -12,8 MSEK (-7,8). Resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK (-0,04). Merparten av bolagets operativa kostnader avser investeringar i nästa generations produkter, vilket förklarar kostnadsökningen. Orderingången under första kvartalet uppgick till 27,6 MSEK (23,3). Jämfört med det fjärde kvartalet 2005 har orderingången ökat med 13 MSEK. Likvida medel efter nyemissionen i februari och efter emissionskostnader uppgick vid periodens slut till 193,9 MSEK (51,6). Nyemissionen med företrädesrätt övertecknades och tillförde bolaget 199,8 MSEK efter emissionskostnader. Emissionslikviden kommer att användas till breddning av produkterbjudandet och till att stärka bolagets försäljningsverksamhet. Då bolaget befinner sig i ett produktgenerationsskifte avstår bolaget tills vidare från att lämna prognos. Allmänt om verksamheten SwitchCore AB utvecklar, marknadsför och säljer integrerade kretsar för data-, röst- och videokommunikation baserade på Ethernetstandarden. Kärnan i SwitchCore är den egenutvecklade CXE-teknologin, som innebär att kapaciteten i nätverksutrustning väsentligt kan ökas. Med SwitchCores kretsar kan bolagets kunder utveckla nätverksutrustning som kostnadseffektivt hanterar och prioriterar data, video och rösttrafik för en stor mängd krävande tillämpningar. Oberoende marknadsanalytiker bedömer att SwitchCore är världens tredje största leverantör av växelkretsar på marknaden för Gigabit Ethernet. Kunder och samarbetspartners är tillverkare och leverantörer av nätverksutrustning, som t ex Intel, Allied Telesyn, Huawei/3Com, Alloptic, Corecess, Dasan, Radisys och World Wide Packets. SwitchCore-koncernen har idag drygt 50 anställda och sysselsätter ett 35-tal konsulter. Företagets huvudkontor finns i Lund, Sverige. Dessutom finns kontor i San Jose, USA, samt i Singapore, Shanghai i Asien och Rotterdam i Europa. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista under symbolen SCOR. För ytterligare information om SwitchCore besök http://www.switchcore.com/ Fotnot: Siffror inom parantes visar motsvarande siffror för samma period förra året. Koncernchefen kommenterar - Under det första kvartalet har vi ökat försäljningen och sett en ökad orderingång jämfört med det fjärde kvartalet. Vi har fått ökade order från Intel och från kunder i Kina och Korea. - Vi har fått ordentlig fart på produktutvecklingen av vår nästa generations kretsar - Xpeedium3. Vi kommer att kunna presentera en kraftigt förbättrad teknologiplattform helt i linje med marknadens efterfrågan på avancerad systemutrustning för företagens- och operatörernas accessnät. Produkterna kommer att vara skalbara, flexibla, lätta och kostnadseffektiva att vidareutveckla samt ha hög prestanda. Den funktionalitet som våra kretsar tillhandahåller stödjer Triple Play mycket väl. Vi kommer att utöka vårt produktutbud och erbjuda kunderna att bygga såväl små som stora system. - En viktig del i SwitchCores framtida utveckling är en utbyggnad av försäljningsorganisationen. Historiskt har våra huvudmarknader varit USA och Asien. De är fortsatt väldigt viktiga marknader för oss. Vi har under det första kvartalet utökat vår närvaro i Japan och vi utvärderar också andra marknader. Men vi börjar också se en större efterfrågan från kunder i Europa. Det är bland annat större telekomleverantörer som förstärker sina erbjudanden med Ethernet-produkter. Denna utveckling drivs av det pågående teknikskiftet inom telekom från TDM (Time Division Multiplex) och ATM-standard till Ethernet-standard. Mot bakgrund av denna utveckling har vi etablerat ett försäljningskontor i Nederländerna och utökat återförsäljarnätet till att täcka in länder som Grekland, Italien, Turkiet, Ryssland, Spanien, Indien och Sydafrika. Under det första kvartalet har vi gjort ett 30-tal kundbesök och anställt Jim Apfel som ny försäljningsdirektör med placering i San José, USA. - Vi har också arbetat och kommer att fortsätta arbeta för att etablera partnerskap med syfte att öka vår försäljning och stärka vårt produktutbud. Omsättning och resultat för perioden Koncernens omsättning uppgick under första kvartalet till 17,2 MSEK (30,7). Försäljningen i US dollar uppgick till 2,2 miljoner (4,3). OEM-försäljningen till Intel utgjorde 27 procent (40) av den totala omsättningen. SwitchCore följer från och med 1 januari 2005 IAS1. Det innebär att koncernen särredovisar aktiverat arbete för egen räkning bland koncernens intäkter, totalt 14,8 MSEK (4,0). Beloppet ingår ej i omsättningen ovan. Bruttovinstmarginalen för perioden uppgick till 52,7 procent (52,7). Koncernens rörelseresultat uppgick till -12,9 MSEK (-8,0). Merparten av bolagets operativa kostnader avser investeringar i nästa generations produkter, vilket förklarar kostnadsökningen. Under första kvartalet har avskrivningar på tidigare balanserade utvecklingsutgifter gjorts med 5,9 MSEK (4,4). Då all fakturering sker i US dollar, och eftersom koncernen har en stor del av de operativa kostnaderna i US dollar uppgår nettoexponeringen i rörelseresultatet till ca 20 procent av omsättningen. Koncernens resultat för perioden inkluderar kursvinster på totalt 0,2 MSEK (0). Resultat efter skatt uppgick till -12,8 MSEK (-7,8). Resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK (-0,04). Finansiering och likviditet Det egna kapitalet uppgick per den 31 mars 2006 till 256,6 MSEK (96,0) och eget kapital/aktie till 0,41 SEK (0,47). Likvida medel uppgick vid periodens slut till 193,9 MSEK (51,6). Bolaget har en utnyttjad factoringkredit på US dollar 0,8 miljoner (1,4). Den nyemission med företrädesrätt som bolaget genomförde under februari 2006 övertecknades. Nyemissionen tillförde bolaget 199,8 MSEK efter emissionskostnader. Emissionslikviden kommer att användas till breddning av produkterbjudandet och till att stärka bolagets försäljningsverksamhet inom utvalda geografiska marknader och områden. Huvuddelen av det kapital som tillförs SwitchCore kommer att användas till utveckling av nästa generations produktfamilj, Xpeedium3. Den nya produktfamiljen möjliggör fler tillämpningar vilket medför att bolaget kan adressera en bredare marknad. Xpeedium3 bedöms vara teknologiskt ledande inom Ethernet när den når marknaden under 2007. Genom nyemissionen ökar antalet aktier med 412 933 464 aktier. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet till 123 880 039,20 SEK och antalet aktier till 619 400 196. Moderbolaget Moderbolagets omsättning under första kvartalet uppgick till 17,2 MSEK (19,1). Moderbolagets resultat efter finansnetto uppgick till 0,4 MSEK (-12,1). Marknad SwitchCores produkter adresserar tillämpningar baserade på Gigabit Ethernetstandarden, en standard som är tio gånger snabbare än föregångaren, Fast Ethernet. Marknaden för Gigabit Ethernet befinner sig i en tidig utvecklingsfas och förväntas växa i volym från cirka 50 miljoner nätverksanslutningar (portar) 2005 till över 200 miljoner portar 2008. SwitchCores totala marknad uppgick enligt marknadsinstitutet IDC till cirka US dollar 600 miljoner 2005 och förväntas växa till cirka US dollar 1000 miljoner 2008, vilket motsvarar en årlig omsättningsökning på 20 procent. Tillväxten för 2005 var dock betydligt större än 20 procent. SwitchCores styrka och affärsidé bygger på att utveckla och leverera integrerade kretsar för avancerade Ethernetbaserade tillämpningar. Styrkan idag är att vara en av få leverantörer till den växande marknaden för avancerade Ethernetbaserade accessnätverk. Försäljning SwitchCores kunder är företag som utvecklar avancerad nätverksutrustning (nätverksväxlar) för företag och publika nätverk (access) baserad på Ethernetstandarden. Produkterna, som SwitchCores kunder utvecklar, hanterar och prioriterar data, video och rösttrafik på ett kostnadseffektivt sätt för en stor mängd tillämpningar. Totalt sett bedömer SwitchCore att det finns cirka 500 potentiella kunder för bolagets produkter. Kunderna är koncentrerade till Nordamerika och Asien (främst Kina, Korea, Japan). Marknaden i Europa förväntas växa i takt med att efterfrågan för accessnätverk växer. Vid periodens utgång hade SwitchCore cirka 110 design wins och ett 65-tal kunder. Design win är när en kund har beslutat att utveckla en nätverksväxel eller router baserad på SwitchCores CXE-produkter. Nordamerika OEM-försäljningen (Original Equipment Manufacturing) till Intel utgjorde cirka 27 procent av SwitchCores totala omsättning. Baserat på Intels prognoser bedömer SwitchCore att efterfrågan på företagets kretsar från Intel kommer att vara god under 2006. Asien Under kvartalet har SwitchCore sett en ökad efterfrågan både från befintliga och nya kunder i Kina och erhållit ett antal nya design wins. Även Korea fortsätter att vara en betydelsefull marknad för SwitchCore. Passiva Optiska Nät (PON) är det nya sättet att bygga kostnadseffektiva accessnät utan fiber för att kunna erbjuda bredband till hushållen. ETRI, som är en oberoende organisation i Korea och som har till uppgift att leda den tekniska utvecklingen och standarden av telekom i Korea, rekommenderar SwitchCores produkter för utbyggnad av accessnät med denna teknik. SwitchCore har slutit avtal med en konsult för bearbetning av den japanska marknaden. SwitchCore har även erhållit en design win i Indien som dock ännu inte resulterat i någon volymförsäljning. Europa På den europeiska marknaden har intresset från telekomleverantörer ökat under de senaste åren. Ett sådant exempel är det österrikiska företaget Keymile som inledde ett samarbete med SwitchCore för några år sedan. Keymile, som säljer till operatörer världen över, kommer under 2006 att lansera ett xDSL accessystem för företag och hushåll för leverans av Triple Play (telefon, TV och bredband i samma nät). Keymile har utvecklat en konkurrenskraftig produkt som drar fördel av SwitchCores Quality of Service (QoS) och underlättar övergången från ATM-baserade DSLAM lösningar till Ethernet-baserade DSALM:ar. SwitchCore ökar också marknadsbearbetningen i Europa. Det har skett dels genom att säljaren i Holland bearbetar marknaden direkt, dels genom att SwitchCore har utökat återförsäljarnätet till att täcka in fler länder såsom Grekland, Italien, Turkiet, Ryssland och Spanien. Produkter Xpeedium är det gemensamma namnet på SwitchCores kretsar och den första generationens kretsar är den som står för merparten av försäljningen idag. I april 2005 lanserade SwitchCore sin nya produktgeneration Xpeedium2Pro(TM) som bygger på de tidigare generationerna Xpeedium och Xpeedium2. Xpeedium2Pro(TM) är anpassad för den snabbt växande IP DSLAM-marknaden för bredbandsuppkoppling. Den nya produkten har avancerad funktionalitet samtidigt som den behåller kostnadsfördelarna hos komponenter som utvecklats för den volymmässigt större marknaden för växlar till företagsnät. Mottagandet från kunder och fackpress i samband med lanseringen har varit mycket positivt. Utvecklingsmässigt och kvalitetsmässigt har Xpeedium2Pro(TM) varit en framgång och den finns nu tillgänglig för volymproduktion. SwitchCore räknar med att framtida design wins till huvudsak är baserade på denna produktfamilj. SwitchCore har idag ett 15-tal design wins baserat på denna produktgeneration. SwitchCore utvecklar nu tredje generationens produktfamilj Xpeedium3. Xpeedium3 består av ett antal kretsar för nästa generations avancerade system inom företags- och accessnät. Genom en ny arkitekturlösning kan hastigheten öka i dataöverföringen och integrera mängder av funktioner i kretsen. Med SwitchCores teknologi blir det möjligt för kunderna att ta fram ett komplett produktsortiment från en grundplattform på ett kostnadseffektivt sätt. Plattformen möjliggör att kundernas produktlinjer får en längre ekonomisk livslängd (framtidssäkring). På detta sätt får kunderna högre avkastning på investerat kapital. Varje uppgradering kan ske lättare utan större utvecklingsinsatser. Eftersom Xpeedium3 bygger på tidigare erfarenheter blir den lättare att produktifiera än befintliga produktgenerationer. Därmed minskar tiden till marknaden för både SwitchCore och kunden. Xpeedium3 har en modulär arkitektur, vilket gör att den är skalbar. Plattformen har inga begränsningar i antalet tillämpningar. Xpeedium3 medger kostnadseffektiva tillämpningar och slutprodukter - fortfarande med SwitchCores höga funktionalitetskrav och wirespeed-mål. Xpeedium3 vänder sig till fler marknadssegment än vad SwitchCores produkter gör idag, vilket medför att det blir lättare att växa på den totala marknaden för växelkretsar. Xpeedium3:s huvudmarknader är företagsnät och accessnät. Organisation och medarbetare SwitchCores organisation består av moderbolaget SwitchCore AB, dotterbolagen SwitchCore Options AB, SwitchCore Singapore Private Limited, SwitchCore Intellectual Property AB, Eroc Technology AB, SwitchCore Taiwan AB (vilande) och SwitchCore i Stockholm AB (vilande), samt dotterdotterbolaget SwitchCore Corporation (helägt dotterbolag till SwitchCore Options AB). Vid periodens slut fördelar sig koncernens anställda enligt följande: Koncernen hade 51 (58) fast anställda medarbetare, varav 45 (50) i Sverige och övriga Europa, 4 (6) i USA och 2 (2) i Asien. Av de anställda är 20 (14) procent kvinnor och 80 (86) procent män. Den genomsnittliga åldern är 38 (37) år. Jim Apfel har anställts som försäljningsdirektör och ersättare för Mike Farnam, som lämnade SwitchCore den 28:e februari. Jim Apfel kommer att ingå i företagets ledningsgrupp. Jim Apfel kommer närmast från en befattning som försäljnings- och marknadsföringschef i ElectriPHY Corporation. Han har mer än tio års erfarenhet av försäljning inom elektronik- och telekombranschen bland annat från ledande befattningar på de amerikanska bolagen Aspex Semiconductor, Element 14 och Conexant. Investeringar Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,5 MSEK (0), varav 0,5 MSEK (0) i moderbolaget. Därutöver har investeringar gjorts i balanserade utvecklingsutgifter med totalt 14,8 MSEK (4,0), varav ca 30 procent är personalkostnader och resterande del utgör övriga externa kostnader såsom konsult, verktyg och licenskostnader. Avskrivningar på tidigare aktiverade utgifter har gjorts med 5,9 MSEK (4,4). Totalt är förändringen i balanserade utvecklingsutgifter 8,9 MSEK (-0,3). Patent SwitchCores patentstrategi bygger på att skapa en patentportfölj där de viktigaste delarna av CXE-teknologin skyddas. Funktioner i framtida produkter ska fångas upp tidigt för att eventuellt patenteras. Totalt äger SwitchCore 16 patenterade uppfinningar fördelade på 26 registreringar, 7 i Sverige, 10 i USA, 2 i Taiwan och 7 i andra länder. Just nu ligger ytterligare 6 patentsansökningar för behandling, 3 i USA, 1 i Sverige samt ytterligare 2 i andra länder. Utsikter Då bolaget befinner sig i ett produktgenerationsskifte avstår bolaget tills vidare från att lämna prognos. SwitchCores aktie Bolagets aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Genomsnittlig omsättning per dag under perioden 1 januari till och med den 31 mars 2006 var 3 398 304 SEK. Genomsnittligt antal omsatta aktier för samma period var 4 893 997 aktier per dag. Totala antalet aktier i bolaget var vid periodens slut 619 400 196. Rapporttillfällen Halvårsrapport 2006-01-01-2006-06-30 20 juli 2006 Niomånadersrapport 2006-01-01-2006-09-30 19 oktober 2006 Bokslutskommuniké 2006-01-01-2006-12-31 25 januari 2007 Årsstämma 4 maj 2006 Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IFRS och är den femte finansiella rapport som SwitchCore redovisar enligt IFRS. Det innebär att rapporten följer IAS 34. SwitchCore hade inga effekter vid övergången till IFRS. Det finns dock några områden där IFRS har en påverkan på koncernens resultat och ställning från och med 1 januari 2005: Redovisning och värdering av finansiella instrument (IAS 32 och IAS 39): Enligt IAS 39 så ska samtliga derivatainstrument, t ex terminskontrakt redovisas i balansräkningen och värderas till verkligt värde. Då SwitchCore saknade terminskontrakt per 1 januari 2005 så hade IAS 39 ingen effekt på den ingående balansen. IAS 39 har ej heller någon effekt på den utgående balansen. Effekterna av ändrade valutakurser (IAS 21): Samtliga utlandsverksamheter klassificeras såsom integrerade, dvs har samma funktionella valuta som moderföretaget. De har därför omräknats enligt monetära metoden. Omräkningsdifferenser redovisas i koncernens resultat. Optioner (IFRS 2): Moderbolaget har sedan tidigare utgivit optionsprogram. Då dessa program är utgivna före den 7 november 2002 har IFRS ej någon effekt på bolagets redovisning. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i den senaste årsredovisningen har använts. Lund den 20 april 2006 Erwin Leichtle, Verkställande Direktör SwitchCore AB (publ) Rapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk. Tremån.rapport 2006-01-01 - 2006-03-31 http://hugin.info/130062/R/1045751/171425.pdf För mer information: Välkommen att delta i SwitchCores telefonkonferens för media och finansanalytiker idag den 20 april 2006, kl.10.00. En presentation finns tillgänglig på www.switchcore.com Tel: + 46 8 672 81 50 ange koden SwitchCore Eller kontakta: Erwin Leichtle, CEO E-post: erwin.leichtle@switchcore.com Mobil: +46 703 389300 Maria Rydén-Persson, CFO SwitchCore E-post: maria.ryden-persson@switchcore.com Mobil: +46 73 429 2565

Ämnen

  • Ekonomi, finans