Pressmeddelande -

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA 2006

VD Magnus Rehn presenterade vid årsstämman i TagMaster AB (publ.), fredagen 19 maj 2006, utveckling och resultat under 2005 samt för den inledande perioden 2006. Flera strategiskt viktiga affärer har erhållits och bolaget har flyttat fram sina positioner både i marknaden och med lansering av nya produkter. TagMaster skall bli världsledande inom sina huvudmarknader. Stämman beslutade att bolagets styrelse för kommande mandatperiod omfattar fem ordinarie styrelseledamöter. Enligt förslag till stämman framgick att Jan Westlund, Ann Nilsson, Tony Sandell, Magnus Wahlbäck och Henrik Vilselius ställde upp till omval. Stämman beslutade i enlighet med förslaget. Auktoriserade revisorn Kenneth Stjernström från Öhrlings PricewaterhouseCoopers valdes 2003 som bolagets revisor för en period av fyra år, varför stämman konstaterade att ett år återstår. Bolagsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, att inte lämna utdelning för räkenskapsåret 2005 och att enligt styrelsens förslag balansera den ansamlade förlusten samt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. VD Magnus Rehn presenterade verksamheten och konstaterade att TagMaster är ledande som leverantör av produkter och system för automatisk identifiering i krävande applikationer. Utfallet för 2005 visar en försäljningen för 2005 på 50,7 MSEK (50,2 MSEK) med ett resultat på -1,7 MSEK (3,8 MSEK). Kassaflödet var -5,9 MSEK. VD redogjorde för förutsättningar på marknaden, de väsentligaste händelserna under perioden sedan förra årsstämman och de visioner som TagMaster har. TagMaster skall vara; • kommersiellt ledande RFID företag inom våra marknadssegment för avancerade tillämpningar • tekniskt ledande RFID företag med innovativ höjd i fråga om koncept och tekniska landvinningar • snabbväxande genom att erbjuda anpassade och lättillgängliga produkter via en världsomspännande organisation med egna bolag, globala partners, lokala distributörer och starka samarbeten Med egenutvecklade produkter och integrerade lösningar har TagMaster framgångsrikt bearbetat marknaden för de mest krävande applikationer inom RFID- området. Efterfrågan utvecklas positivt då ett flertal faktorer talar för ökade behov. Osäkerheter och oroligheter i världen medför ett ökat behov av att bättre skydda sig mot angrepp. En säker verifiering av behörighet med bibehållen bekvämlighet blir allt mer väsentligt. Ett stort antal exempel på TagMaster installationer i allt från offentliga byggnader till privata bostadsområden vittnar om detta och ger oss fortsatt goda förutsättningar. Avreglering inom Europa för spårbunden transport fortsätter för både passagerar- och godstransporter. Tillsammans med ökad konkurrens från lastbilstransporter och flygtrafik på en global marknad medför att ytterligare modernisering och effektivisering görs. Enligt oberoende marknadsbedömningar kommer den RFID-teknik som TagMaster erbjuder att uppvisa en mycket god tillväxt inom främst områdena passagekontroll, säkerhet och transport. Under året har vår försäljning inom passagekontroll för fordon fortsatt att öka och en stabil utveckling förväntas, främst baserat på en ökad bearbetning i Asien som utgör vår huvudmarknad. TagMaster-systemet är nu så pass välkänt att det ofta föreskrivs i upphandlingsdokument och det utgör en etablerad tilläggsprodukt hos många parkeringssystemleverantörer och säkerhetsbolag. Viktiga kontrakt tecknades i och med att Télèfonica och Valencia Port i Spanien valde TagMaster-systemet som standard och att flera säkerhetsföretag ser oss som en strategisk leverantör. Utvärdering som sker i kinesiska kolgruvor kan ge betydande volymer i framtiden. För spårbunden transport har en rad nya leveranskontrakt tecknats och resultaterat i en kraftig ökning av vår orderstock. Särskilt viktigt under 2005 var samarbetsavtalet med Bombardier, en av världens största leverantörer av kompletta tågsystem, vilket visar att TagMasters produkter möter högt ställda krav. Samarbetet med Bombardier har redan resulterat i flera betydande kontrakt. Med hjälp av en stärkt närvaro och ett ökat antal installationer har vi definitivt etablerat oss inom detta segment. Vi ser att ett betydligt ökat intresse för TagMasters produkter har resulterat i att antalet förfrågningar ökar hela tiden även om det är svårt att prognostisera tiden för kontrakt. Viktiga utvärderingar pågår för närvarande bland annat av Banverket och av de statliga järnvägsoperatörerna i både Kina och i Indien. Dessa tågoperatörer har bekräftat att då TagMaster-systemet erbjuder ett flertal fördelar och även möjliggör ytterligare tilläggstjänster väl vårt system har installerats utgör det ett mycket attraktivt alternativ för kommande investeringar. Då TagMasters produkter är en del i ett övergripande system har vi valt att verka genom stora tågsystemsleverantörer och dessa kontakter kommer att breddas till fler leverantörer. Inför framtiden ser VD positivt på våra möjligheter att utveckla bolaget då vi har en starkare ställning på marknaden. Strävan är att skapa tillväxt i bolaget och en rad aktiviteter vidtas nu för att behålla vårt försprång och stärka vår ledande ställning. Strategin är att verka genom en liten egen organisation tillsammans med ett stort antal partners och därigenom ha stor flexibilitet. Inom ramen för detta genomförs nu en internationalisering av vår organisation och på detta sätt kan vi verka närmare våra huvudmarknader. Under 2005 öppnades ett första utlandskontor i Singapore och långt framskridna planer på ett kontor i Kina skall ge resultat under 2006. Satsningen på Kina ökar på detta sätt för att bearbeta denna mycket stora marknad även om tidpunkten för direkta resultat är svår att ange. För marknaden i Indien har ett antal års bearbetning nu börjar ge resultat och TagMaster kan komma att behöva förstärka sin närvaro även i denna marknad. En fortsatt uppbyggnad av våra marknadsresurser i Sverige möjliggör en fortsatt kraftfull bearbetning tillsammans med ett stort antal lokala och globala partners på olika geografiska marknader. Visionen är att TagMaster som en kommersiellt och tekniskt ledande leverantör av RFID-produkter skall med hjälp av innovativa lösningar ständigt utveckla användningsområden för våra produkter. Redan 2004 beslutades om att inleda en kraftfull produktutveckling, vilket helt belastat resultatet, för att under 2006 kunna lansera en helt ny familj av läsarprodukter samt ID-taggar med nya revolutionerande egenskaper. En förstärkt utvecklingsavdelning har byggt upp vår kompetens i både egna och kundrelaterade projekt. Detta ger TagMaster en styrka att möta nuvarande och framtida krav i marknaden vilket ofta är ett avgörande konkurrensmedel vid större affärer. TagMasters huvudmarknader - passagekontroll av fordon, säkerhet samt spårbunden trafik - uppvisar olika behov. En anpassning har därför skett under de senaste åren av produkter, distributionskanaler och den egna organisationen. För att tydliggöra detta separeras aktiviteter och produktutbud ytterligare för att på bästa sätt möta de unika krav som ställs. Vidareutveckling sker även av produkter med en rad efterfrågade innovativa funktioner som möter nya krav. RFID blir allt mer efterfrågat och attraherar fler leverantörer. En tendens på ökad priskonkurrens inom enklare applikationer som passagekontroll för bilar kan noteras. Produktportfölj har därför även kompletterats för att TagMaster skall kunna möta denna marknads framtida krav. En styrka hos TagMaster vilket utgör en viktig del i affärsstrategin är att på ett aktivt sätt följa marknadens utveckling och övriga aktörers agerande. Vid intressanta möjligheter avsätts resurser för analys och verifiering av potentialen. Ytterligare affärsutveckling möjliggör en snabb reaktion och riktad bearbetning. Den tidigare bedömningen av möjligheter inom området för logistik har inte besannats. Av denna anledning har detta område tonats ned som ett eget område. Affärsutveckling utgör dock hela tiden ett viktigt inslag och med en liten flexibel organisation kan nya möjligheter utnyttjas. Exempelvis ger avtalet som tecknats med Utsch avseende marknaden för bilregistrering nya möjligheter för mycket stora volymer på sikt. Vi ökar fokus för exploatering av patent för licensiering och inleder en mer fokuserad satsning på vår del av säkerhetsmarknaden med kampanjer, mässor och seminarium i samarbete med partners. TagMaster kommer att fortsatt verka för en målmedveten och långsiktig bearbetning av de områden där vi ser stora tillväxtmöjligheter. Som ett led i detta arbete ökas antalet återförsäljare i kombination med en förstärkt PR-aktivitet för att göra varumärket TagMaster mer känt. Dessa åtgärder kommer att ge ökade volymer och en snabbare utveckling mot en ledande position i fler geografiska marknader. Kista den 21 maj 2006 Magnus Rehn Verkställande Direktör Kontaktpersoner Magnus Rehn, VD i TagMaster AB, 08-632 19 50, magnus.rehn@tagmaster.se Lars Bergström, COO/CFO i TagMaster AB, 08-632 19 50, lars.bergstrom@tagmaster.se Följande dokument kan hämtas från beQuoted TagMaster Kommuniké från årsstämma.doc Om TagMaster AB TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Kista. TagMaster utvecklar och marknadsför avancerad utrustning för radiofrekvensbaserad identifiering (RFID). Tillämpningar för TagMaster-systemet finns bland annat inom passagekontroll av fordon, spårbunden trafik och i logistiktillämpningar. TagMaster exporterar produkter huvudsakligen till Europa, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners, systemintegratörer och distributörer. Omsättningen nådde 50,7 miljoner kronor år 2005 och resultatet uppgick till -1,7 miljoner kronor. Aktien handlas inofficiellt på Nya Marknaden.

Ämnen

  • Massmedia