Pressmeddelande -

Kallelse till extra bolagsstämma i Teleca AB (publ)

Aktieägarna i Teleca AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 8 juni 2006 kl 15.00 i Sigma-huset, Dockplatsen 1, Malmö. Rätt till deltagande Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av VPC AB förda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 1 juni 2006, dels senast torsdagen den 1 juni 2006 kl 16.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman. En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast torsdagen den 1 juni 2006. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Anmälan om deltagande Anmälan om deltagande i stämman görs skriftligen under adress Teleca AB (publ), Box 47606, 117 94 Stockholm, per telefon 08 579 116 02, per telefax 08 579 116 10 eller via e-post till agneta.kohler@teleca.com. Vid anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Förslag till dagordning 1. Öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av justeringsman 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Styrelsens förslag till beslut om minskning av reservfonden 8. Bemyndigande för styrelsens ordförande att vidta de formella justeringar i beslutet enligt punkt 7 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering 9. Avslutning Minskning av reservfonden (punkt 7) Styrelsen har föreslagit bolagsstämman att fatta beslut om minskning av reservfonden (i årsredovisningen för 2005 redovisad under ”överkursfond”) med 1.600.000.000 kr för överföring till fritt eget kapital. Dokumentation Styrelsens förslag till beslut om minskning av reservfonden hålls tillgängligt hos bolaget och på dess hemsida, www.teleca.com, senast två veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress. Malmö i maj 2006 Styrelsen för Teleca AB (publ) Teleca är ett världsledande konsultföretag som utvecklar och integrerar avancerade programvaru- och IT-lösningar. Teleca hjälper sina kunder att förkorta utvecklingstider och att använda rätt teknik mer effektivt. Företaget består av ca 3 500 experter i 17 länder i Asien, Europa och Nordamerika. Teleca är noterat på Stockholmsbörsens Attract 40. www.teleca.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Regioner

  • Skåne

Relaterade event