Pressmeddelande -

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i Teleca AB (publ) den 24 april 2006

Telecas ordinarie bolagsstämma den 24 april 2006 fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar. Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören. VD Dag Sundström berättade om verksamheten i Teleca samt delårsrapporten som lämnats tidigare under dagen. Utdelning Bolagsstämman fastställde styrelsens föreslag att ingen utdelning ska utgå för 2005. Styrelse och styrelsearvode Ordinarie styrelseledamöterna Konstantin Caliacmanis, Juha Christensen, Göran Larsson, Gunder Lilius, Dan Olofsson, Anders Torstensson och Johan Vunderink omvaldes. Dan Olofsson omvaldes till ordförande. Styrelsearvodet fastställdes till 600 000 kr att fördelas med 100 000 kr vardera till styrelsens ledamöter utom Konstantin Caliacmanis. Ändring av bolagsordningen Stämman beslöt att ändra vissa punkter i bolagsordningen främst i syfte att nå överensstämmelse med den nya aktiebolagslagen, som trädde i kraft den 1 januari 2006. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission Styrelsen bemyndigades att fatta beslut om nyemission av upp till sammanlagt 3 000 000 aktier av serie B med rätt för styrelsen att avvika från aktieägarnas företrädesrätt liksom bestämmelse enligt 13 kap 5 § 1 st 6 p aktiebolagslagen (apport, kvittning eller andra villkor). Emissionskursen för de nya aktierna skall fastställas på grundval av aktiens marknadspris vid respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra finansiering av företagsförvärv. Valberedning Stämman beslöt att uppdra åt styrelsens ordförande att, baserat på ägandet i slutet av september månad 2006, sammankalla en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en representant för envar av de fyra då röstmässigt största aktieägarna i bolaget. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras i kvartalsrapporten för tredje kvartalet. Valberedningen skall ha till uppgift att föreslå ny styrelse att väljas vid 2007 års årsstämma samt föreslå arvode till styrelsen. Valberedningen skall kvarstå till dess nästa valberedning utsetts. För det fall en av valberedningens ledamöter inte längre skulle representera de största aktieägarna i bolaget eller avgår, skall valberedningen ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. För ytterligare information, kontakta: - Johannes Rudbeck, Investor Relations Manager, Teleca AB, mobil: 070 582 56 56 Teleca är ett världsledande konsultföretag som utvecklar och integrerar avancerade programvaru- och IT-lösningar. Teleca hjälper sina kunder att förkorta utvecklingstider och att använda rätt teknik mer effektivt. Företaget består av ca 4 000 experter i 17 länder i Asien, Europa och Nordamerika. Teleca är noterat på Stockholmsbörsens Attract 40. www.teleca.se

Ämnen

  • Data, Telekom, IT