Pressmeddelande -

Teleca säljer den kvarvarande produktverksamheten och justerar prognosen

Malmö - 13 oktober, 2008 - Teleca, en världsledande leverantör av tjänster och lösningar till mobilindustrin (Small cap: TELC B), offentliggör idag försäljningen av koncernens produktverksamhet.

o Teleca avyttrar 95% av aktierna i produktverksamheten med tillhörande konsultverksamhet i Korea för cirka 56 Mkr kontant. Transaktionen är villkorad uppfyllandet av brukliga villkor för den här typen av affärer och transaktionen beräknas avslutas inom de närmsta månaderna.
o Nettoresultatet inklusive transaktionskostnader och avsättningar för garantiåtaganden bedöms bli 25 Mkr. I samband med försäljningen av produktverksamheten och fokuseringen av Telecas verksamhet kommer koncernen att ta omstruktureringskostnader på upp till 25 Mkr i det fjärde kvartalet. Omstruktureringskostnaderna kommer i huvudsak vara hänförliga till avvecklad verksamhet. Resultatet av transaktionen samt produktverksamheten kommer att redovisas under avvecklad verksamhet i rapporten för det tredje kvartalet.
o Totalt sett kommer transaktionen att tillföra 42 Mkr i kontanter före omstruktureringskostnader.
o Telecas kvarvarande verksamhet är påverkad av de negativa trenderna i den globala ekonomin. Som en konsekvens av detta har Telecas justerat sin prognos för andra halvåret 2008. Prognosen var tidigare svag negativ tillväxt och marginal kring 5-8%. Den nya prognosen är: Teleca förväntar sig intäkter under andra halvåret 2008 i storleksordningen 470-480 Mkr, vilket motsvarar en negativ tillväxt om 7-9% jämfört med H1 2008 samt ett EBIT resultat mellan 5 Mkr och -5 Mkr.
o Den plötsliga och dramatiska negativa utvecklingen i marknaden har gjort att Teleca har mycket begränsad visibilitet vilket i kombination med Telecas påskyndande skifte mot en affärsmodell med mer leveranser från offshore har föranlett Teleca att testa sin goodwill för eventuella nedskrivningsbehov. Med de nya intäktssiffrorna för den kvarvarande verksamheten och med försiktiga antaganden om tillväxt och lönsamhet har resulterat i en nedskrivning av goodwill med cirka 350 mkr.

Telecas VD René Svendsen-Tune säger: "Avyttringen av produktverksamheten är en naturlig följd av det beslut vi tog i april 2007 - att stoppa investeringarna i vår produktportfölj. Vi har nu funnit en bra lösning som skapar värde för våra kunder, för Teleca och för de anställda i produktverksamheten. Denna förändring låter oss fullt ut fokusera på att leverera tjänster och lösningar av högsta kvalité till våra kunder i mobilindustrin världen över.
I vår kvarvarande konsultverksamhet tvingas vi acceptera det faktum att turbulensen drivet av finansbranschen inte har lämnat Teleca och vår marknad opåverkad. Vi upplever en svagare marknad framförallt i Europa och liksom i många andra branscher är visibiliteten över de närmaste kvartalen mycket begränsad. Våra kunder försöker minska kostnader och även om detta talar för ökad offshoring - ett område där Teleca är mycket väl positionerade så sätter det press på våra enheter i högkostnadsländer där vi tappar intäkter. Vår strategi är och har varit att hela tiden minska kostnaden för våra kunder genom att driva en högre andel av våra leveranser från offshore. Vi tror fortsatt på denna strategi, men i nuvarande situation har vi tvingats dra ner på kapacitet i våra högkostnadsenheter i en snabbare takt än att vi klarat av att växa offshore, och därmed inte lyckats motverka intäktstappet.
Vi tror att efterfrågan för offshoring och outsourcing generellt kommer att bestå eller öka och vi förväntar oss att våra kunder kommer att vända sig till de starkaste leverantörerna som kan leverera från en global plattform till konkurrenskraftiga priser.
Vi avser öka våra investeringar i offshorekapacitet och även stärka våra marknadsförings- och säljenheter. På samma gång kommer vi att försöka begränsa riskerna i våra högkostnadsenheter. Under de senaste månaderna har vi tagit betydande steg i denna riktning med bland annat öppnandet av vårt första kontor i Indien och med försäljningen av vårt franska dotterbolag vilket annonserades den 19 september.
Den negativa utvecklingen på marknaden och det påskyndande skiftet till offshore tvingar oss att sänka vår prognos för andra halvåret 2008. Vidare har vi också omvärderat våra antaganden gällande den goodwill som finns upptagen i balansräkningen. Vi är dock övertygade om att de förändringar och åtgärder vi nu tar kommer betala sig på sikt."

Bakgrund till avyttringen av Products
I april 2007 beslutade Teleca att stoppa investeringarna i Products för att stoppa ytterligare förluster i den verksamheten. Efter det har verksamheten drivits från Korea utifrån en tjänste- och underhållslogik. Detta har fungerat mycket väl för Teleca då vi kunnat fokusera på vår kärnaffär - konsultverksamheten samtidigt som vi lyckats extrahera betydande värden från produktverksamheten. I kontrast med 2007 har Products i år varit en stabil inkomstkälla. Vi är dock inte beredda att investera vidare i produktverksamheten och vi bedömer det därför som bäst för Teleca, de anställda och för produktverksamhetens framtid att avyttra den verksamheten till ett bolag med en produktstrategi. Products säljs för en summa om cirka 56 Mkr kontant. Transaktionen är villkorad uppfyllandet av brukliga villkor för den här typen av affärer och transaktionen beräknas avslutas inom de närmsta månaderna. Slutlig köpeskilling är beroende av nettotillgångarna i bolaget per avslutsdatum för affären.
Köpare är ett privat bolag där två koreanska riskkapitalbolag med koppling till branschen för trådlös teknik är huvudägare. Den tidigare ledningen av Teleca Korea har en minoritetsägarandel i bolaget. Teleca kommer att fungera som en nära partner till det bolaget och kommer även att behålla 5% ägarandel för åtminstone det närmaste året. I transaktionen ingår även den koreanska konsultverksamheten vilken var starkt sammankopplad med Products. Totalt omfattas 100 anställda av transaktionen. Affären adderar 42 mkr kontant till Teleca efter transaktionskostnader, men före omstruktureringskostnader. Telecas produkt PC Connectivity ingår inte i transaktionen utan kvarstår i Teleca.
Under första halvåret av 2008 bidrog Products och den koreanska konsultverksamheten med 74 Mkr i intäkter och rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 18 Mkr. Under 2007 bidrog samma enheter med 233 Mkr i intäkter och gjorde en förlust om 82 Mkr exkluderat nedskrivningar på immateriella tillgångar.

Finansiella effekter på den kvarvarande verksamheten
Produktverksamheten och resultatet av transaktionen kommer att redovisas som avvecklad verksamhet I de återstående finansiella rapporterna för 2008.
Resultat för H1 2008 pro forma dvs exkluderat den avvecklade verksamheten var 515 Mkr i intäkter och ett EBIT resultat om 12 Mkr exkluderat engångskostnader om 22 Mkr. I dessa siffror har även det franska dotterbolaget exkluderats då det avyttrades under september. Det franska dotterbolaget bidrog med 15 Mkr i intäkter H1 2008.
Telecas pro forma räkenskaper inkluderat försäljningen av Products kommer redovisas i rapporten för det tredje kvartalet vilken släpps den 21 oktober, 2008. Pro forma räkenskaperna kommer även att inkludera effekterna av försäljningen av det franska dotterbolaget.

Nedskrivning av goodwill
Teleca har reviderat de underliggande antagandena relaterade till goodwill. Telecas styrelse har beslutat om att skriva ner goodwill med cirka 350 Mkr. Nedskrivningen är relaterad till Telecas konsultverksamhet undantaget den ryska verksamheten. Den kvarvarande goodwillen efter nedskrivningen är baserad på försäljningssiffror för den kvarvarande verksamheten samt på försiktiga antaganden om tillväxt och lönsamhet. Denna goodwillnedskrivning är utöver den goodwillnedskrivning om 42 Mkr på avvecklad verksamhet som annonserades den 19 september i och med försäljningen av den franska enheten.

Tidigare prognos för 2008 annonserad i kv2 2008
Som en konsekvens av de förändringar som genomförs under H1 2008 förväntar sig Teleca något minskade intäkter i konsultrörelsen och fortsatt minskade produktintäkter under H2 2008 jämfört med samma period 2007. Investeringar för att öka kapaciteten offshore samt ökade utgifter för marknadsföring kommer att påverka rörelsemarginalen negativt. Teleca förväntar sig att rörelsemarginalen kommer att ligga på 5-8% för andra halvan 2008.

Ny prognos för 2008
Teleca förväntar sig intäkter (exkluderat avvecklad verksamhet) under andra halvåret 2008 i storleksordningen 470-480 Mkr, vilket motsvarar en negativ tillväxt om 7-9% jämfört med H1 2008 samt ett EBIT resultat mellan 5 Mkr och -5 Mkr exkluderat eventuella omstruktureringskostnader samt nedskrivningen av goodwill på kvarvarande verksamhet om ca 350 Mkr.
För helåret 2008 förväntas intäkterna uppgå till omkring 990 Mkr för den kvarvarande verksamheten. Detta motsvarar en negativ tillväxt om 5% jämfört med 2007. EBIT resultatet förväntas uppgå till 7-17 Mkr exkluderat omstruktureringskostnader på 22 Mkr tagna under H1 2008 samt exkluderat nedskrivningen av goodwill på kvarvarande verksamhet om ca 350 Mkr.
EBIT resultatet för avvecklad verksamhet förväntas uppgå till 25-30 Mkr exkluderat nedskrivningen av goodwill om 42 Mkr relaterat till den sålda franska enheten. Vinst från försäljningen av aktierna i produktverksamheten förväntas bli 0 efter omstruktureringskostnader om upp till 25 Mkr.


För ytterligare information, kontakta:
 René Svendsen-Tune, VD, Teleca AB,
rene.svendsen-tune@teleca.com, +45-40540068
 Leif Nørgaard, CFO, Teleca AB,
leif.norgaard@teleca.com, +46 738 393040
 Mattias Stenberg, Investor Relations Manager, Teleca AB, mattias.stenberg@teleca.com, +46-706119616

Teleca är en världsledande leverantör av mjukvarutjänster till de stora aktörerna inom mobilindustrin. Företaget erbjuder skräddarsydda lösningar, systemdesign samt integration av mjukvara och hårdvara i mobiltelefoner. Teleca har ca 2000 anställda i 9 länder i Asien, Europa och Nordamerika och är noterat på Den Nordiska Börsens small cap-lista.

Ämnen

  • Data, Telekom, IT