Pressmeddelande -

Telelogics årsstämma 2006

MALMÖ – 2 maj, 2006 – Vid Telelogic (O-listan/TLOG) årsstämma den 2 maj 2006 fattades beslut i enlighet med de förslag som tidigare har offentliggjorts. Således beslöts att ingen utdelning till aktieägarna skulle lämnas utan att tillgängliga vinstmedel skulle överföras i ny räkning. Märtha Josefsson och Birgitta Klasén valdes in i styrelsen, att ersätta Erik Gabrielson och Risto Silander vilka avböjt omval. Övriga styrelseledamöter omvaldes. En ny bolagsordning antogs och beslut fattades avseende valberedningens arbete. Styrelsen bemyndigades att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Beslut fattades slutligen om utställande av köpoptioner i enlighet med koncernens globala optionsprogram. I anslutning därtill beslöts också om bemyndigande för styrelsen att emittera teckningsoptioner för att säkerställa fullgörande av optionsutfästelser enligt optionsprogrammet. Om Telelogic Telelogic är den ledande globala leverantören av lösningar för att automatisera och stödja de bästa processerna genom hela företaget – från kraftfull modellering av processer och strukturer till kravdriven utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics lösningar gör att ut-veckling av produkter, system och programvara ständigt ligger i linje med företagets mål och kundernas behov, vilket dramatiskt förbättrar kvalitet och förutsägbarhet, samtidigt som utveck-lingstid och -kostnader reduceras. För att underlätta för kunderna att automatisera processen genom hela livscykeln, bygger Telelo-gics produkter på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk. Telelogic är aktivt invol-verade i att forma framtiden för avancerad system- och programvaruutveckling genom att delta i industriorganisationer som INCOSE, OMG, BPMI.org, The Open Group, Eclipse, ETSI, ITU-T samt the TeleManagement Forum. Med huvudkontor i Malmö har bolaget idag kontor i 20 länder runt om i världen. Den globala kundbasen innefattar bl.a. Airbus, Alcatel, BAE SYSTEMS, BMW, Boeing, DaimlerChrysler, Deutsche Bank, Ericsson, General Electrics, General Motors, Lockheed Martin, Motorola, NEC, Philips, Samsung, Siemens, Sprint, Thales och Vodafone. För mer information besök www.telelogic.com. Kontaktperson: Catharina Paulcén EVP Corporate Communications Tfn: 0705-174730

Ämnen

  • Data, Telekom, IT