Pressmeddelande -

TietoEnator och Ericsson Enterprise startar strategiskt samarbete kring automatisk avläsning av elmätare

TietoEnator startar ett strategiskt samarbete med Ericsson inom området automatisk elmätaravläsning (AMR, Automatic Meter Reading). Samarbetet kommer att skapa en heltäckande leverantör av lösningar inom området. Det gemensamma erbjudandet kommer att vara tillgängligt på den globala marknaden. Fakturering av elkonsumtion baserat på riktiga mätvärden istället för uppskattade värden håller på att bli obligatoriskt i allt fler länder. I Sverige och Italien har man genom lagstiftning bestämt tidpunkten för ett fullständigt införande av AMR lösningar till år 2009. Som följd råder stor efterfrågan på en leverantör av heltäckande nyckelfärdiga lösningar och med kapacitet att genomdriva stora infrastrukturella projekt. I TietoEnators och Ericssons samarbete kombineras TietoEnators stora kunnande om energibranschen, systemintegration och hantering av affärsprocesser med Ericssons erfarenhet av mobila lösningar och företagsövergripande kommunikation. Det gemensamma erbjudandet omfattar både skapandet av nya tjänster och leveranser. - Elenergibranschen kommer att genomgå stora förändringar under de kommande åren. I denna process, när hela värdekedjan blir helt digitaliserad från mätare till betalning, kommer automatisk avläsning och hantering av elmätare att spela en avgörande roll. Genom att kombinera Ericssons globala styrka med TietoEnators påvisade kunnande inom energi- och banksektorn och telekomrelaterad forskning och utveckling, skapar vi ett starkt globalt erbjudande. Vår målsättning är att öka graden av självbetjäning för konsumenterna till nittio procent, vilket är precis vad vi har gjort med affärsbankerna under de sista tio åren, säger Pekka Viljakainen på TietoEnator. - Ericsson utnyttjar sin nyckelkompetens inom "maskin-till-maskin"-kommunikation, service och kunnande inom företagssegmentet för att bli konkurrenskraftiga på denna nya och snabbt växande marknad. Vi hjälper företag att skydda intäkter och minska sina kostnader genom att erbjuda konkurrenskraftiga lösningar, säger Urban Gillström, VD på Ericsson Enterprise. För TietoEnator stöder samarbetet med Ericsson bolagets strategi att fokusera på en helt digitaliserad värdekedja inom elenergibranschen. I Sverige är TietoEnator redan en ledande leverantör på marknaden, genom det avtal kring automatisk elmätaravläsning som tecknades med E.ON i december förra året. Ericsson har motsvarande position i Italien genom sitt avtal med Acea. För ytterligare information, kontakta: Pekka Viljakainen, Senior Vice President, Strategic Customer Operations and President of Digital Innovations, TietoEnator, tel. +358 (0) 2072 66311 Carl-Harald Andersson, President Forest & Energy, TietoEnator, tel. 070-535 36 01 Baard Eilertsen, Vice President, TietoEnator Digital Innovations, Value Networks tel. 070-710 28 55 TIETOENATOR ABP DISTRIBUTION Centrala media TietoEnator är en av de ledande arkitekterna bakom uppbyggnaden av ett effektivare informationssamhälle och dessutom ett av Europas största IT-konsultföretag. TietoEnator fokuserar på konsulttjänster, utveckling samt drift och förvaltning av kundernas verksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och kompetens inom den senaste IT-utvecklingen. TietoEnator har över 15 000 specialister i över 25 länder.www.tietoenator.com

Ämnen

  • Data, Telekom, IT