Pressmeddelande -

TMG INTERNATIONAL: BOLAGSSTÄMMOKUMMUNIKÉ

Vid årsstämman i TMG International AB (publ) den 10 maj 2006 fattades följande beslut: Val av styrelse Bolagsstämman beslutade att omvälja Jostein Eikeland (ordförande), Lawrence Chimerine, Stig Nordvall och Willy E. Wiik till styrelseledamöter samt att välja Joseph T. Gorman som ny styrelseledamot. Joseph T. Gorman har varit ordförande och verkställande direktör för TRW Inc., vilket är en av världens största underleverantörer till bilindustrin. Joseph T. Gorman är för närvarande styrelseledamot i Alcoa Inc., Procter and Gamble, National City Corporation och Imperial Chemical Industries PLC. Bolagsstämman beslutade att arvode till styrelsens ledamöter högst skall uppgå till 500 000 kr att fördelas inom styrelsen. Valberedning Bolagsstämman beslutade att styrelsens ordförande under tredje kvartalet skall sammankalla de tre största aktieägarna i bolaget samt en representant för Aktiespararna vilka skall utse ledamöter till valberedningen. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras på bolagets hemsida så snart ledamöterna utsetts. Bolagsordningsändring Bolagsstämman beslutade att anta ny bolagsordning avseende anpassning till den nya aktiebolagslagen som trätt i kraft den 1 januari 2006. Nyemissioner Bolagsstämman beslutade om 1. en riktad kvittningsemission till Lawrence Chimerine varigenom Lawrence Chimerine äger rätt att erhålla högst 241 953 aktier i ersättning mot sin fordran om USD 25 000, och 2. en riktad kvittningsemission till OMD S. A genom emission av högst 435 275 aktier i utbyte mot bolagets fordran om SEK 348.220. Emissioner av teckningsoptioner Bolagsstämman beslutade att emittera 4 500 000 teckningsoptioner uppdelat på tre program vardera om 1 500 000 teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Tonsberg Magnesium Group AS med rätt att vidareöverlåta teckningsoptionerna till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i bolaget. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar bolagets aktiekapital med 450 000 kr. Teckningskursen för program ett skall motsvara ett belopp uppgående till 120 procent av det viktade genomsnittet av det för varje börsdag senast noterade betalkurserna enligt NGM:s officiella kurslista för aktier i bolaget under perioden från och med den 1 maj - 31 maj 2006. För program två och tre skall teckningskurserna beräknas på samma sätt men mätperioden skall vara 1 maj - 31 maj 2007 för delprogram två och 1 maj - 31 maj 2008 för delprogram tre. Vidare beslutade bolagsstämman att emittera högst 5 500 000 tekningsoptioner till Tonsberg Magnesium Group AS med rätt att vidareöverlåta teckningsoptionerna till bolagets CFO. Varje teckningsoption skall medföra rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 80 öre per aktie. Teckning av aktie kan ske från och med den 1 juli 2006 till och med den 30 juni 2013. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner ökar bolagets aktiekapital med 550 000 kr. Alla ovanstående teckningsoptioner ges ut utan betalning. Bemyndigande om nyemission m m Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktie, konvertibla skuldebrev med teckningsoptioner i den mån emission kan ske utan ändring av bolagsordningen. Aktie, konvertibla skuldebrev och teckningsoptioner skall kunna emitteras med villkor att ny aktie, konvertibla skuldebrev och teckningsoptioner skall betalas med apportegendom eller i övrigt med villkoren enligt 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 respektive 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen eller att en aktie, teckningsoption respektive konvertibel skall tecknas med kvittningsrätt. Emission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigande skall utnyttjas vid ett eller flera tillfällen längst intill nästa årsstämma. Emission skall användas för att finansiera bolagets verksamhet och vid eventuella förvärv av bolag eller rörelser. Utdelning Bolagsstämman beslutade att inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2005. TMG International AB (ticker: TMGI på NGM EQUITY, www.ngm.se) utvecklar ledande teknologi inom gjutning av magnesium samt tillverkar utrustning för gjutning av komponenter i magnesium till bilindustrin. Bolaget har verksamhet i Europa (Norge, Sverige och Polen) och i Nordamerika (Mexiko och USA). För mer information, vänligen kontakta: Magnus Winterman, Investor Relations TMG International AB Telefon +46 739 84 46 46 magnus.winterman@tmgi.se Petter Wessel Bjornstad, VD TMG International AB Telefon +47 920 37 477 petter.bjornstad@tmg.no eller besök bolagets hemsida www.tmgi.se TMG International AB (ticker: TMGI på NGM EQUITY, www.ngm.se) utvecklar ledande teknologi inom gjutning av magnesium samt tillverkar utrustning för gjutning av komponenter i magnesium till bilindustrin. Bolaget har verksamhet i Europa (Norge, Sverige och Polen) och i Nordamerika (Mexiko och USA).

Ämnen

  • Ekonomi, finans