Pressmeddelande -

Delårsrapport januari – mars 2006

2006:1 2005:1 Hyresintäkter, Mkr 219 417 Rörelseresultat, Mkr 197 284 Resultat före skatt, Mkr 47 -14 Resultat efter skatt, Mkr 34 101 Resultat per aktie, kr 1,30 3,90 Eget kapital per aktie, kr 132 168 Fastigheternas bokförda värde, Mkr 8 600 15 569 Uthyrningsgrad area, % 84,2 86,3 Uthyrningsgrad ekonomisk, % 86,7 88,3 Resultat Resultat före skatt uppgick till 47 Mkr (-14) och efter skatt till 34 Mkr (101). Försäljningar Under första kvartalet slutfördes försäljningen av 32 fastigheter i Sverige och 1 fastighet i Tyskland för ett totalt värde av 1 232 Mkr. Dessa försäljningar innebär inte någon resultateffekt för 2006. Uthyrningar Under första kvartalet nyuthyrdes 14 000 kvm (18 500). Händelser efter periodens utgång Under april har överenskommelse träffats om försäljning av samtliga fastigheter i Malmö till Wihlborgs för en total köpeskilling om 2 170 Mkr. Priset överstiger bokfört värde vid kvartalsskiftet med 5 procent. Den 2 maj träffades vidare överenskommelse med GE-Capital om försäljning av 34 fastigheter i Göteborg och 14 fastigheter i Stockholm för en total köpeskilling om 3 757 Mkr. Priset överstiger med 8,8 procent bokfört värde per 31 mars 2006. Kvarvarande bestånd efter dessa försäljningar uppgår till 3 077 Mkr, varav 79 procent är beläget i Stockholm och 11 procent i Göteborg. Danderyd 2006-05-03 Fastighets AB Tornet (publ) För mer information vänligen kontakta: Christel Armstrong Darvik, VD Fastighets AB Tornet, 08-544 905 02, mobil 070-542 34 84.

Ämnen

  • Ekonomi, finans