Pressmeddelande -

Kallelse till årsstämma i Fastighets AB Tornet

Aktieägarna i Fastighets AB Tornet (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 15 juni 2006 klockan 09.00 i World Trade Center, Paris-salen, Klarabergs-viadukten 70 eller Kungsbron 1, Stockholm. Anmälan Aktieägare, som önskar deltaga i årsstämman, skall: - dels vara införd i den av VPC AB ("VPC") förda aktieboken senast fredagen den 9 juni 2006, - dels anmäla sig senast fredagen den 9 juni 2006 klockan 13.00 skriftligt till Fastighets AB Tornet, Box 623, 182 16 Danderyd, per telefon 08-544 905 00 eller per e-post till elise.berggren@tornet.se. Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuella biträden vid stämman. Personuppgifterna kommer endast att användas i samband med årsstämman för därvid erforderlig registrering och bearbetning vid upprättande av röstlängd. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste i god tid före den 9 juni 2006 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn hos VPC för att erhålla rätt att deltaga i stämman. Sådan registrering skall begäras hos förvaltaren och måste vara genomförd senast fredagen den 9 juni 2006. Om deltagande sker med stöd av fullmakt skall denna insändas till bolaget i original i anslutning till anmälan till årsstämman. Ärenden 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av justeringsmän. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2005. 8. Anförande av verkställande direktören. 9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 10. Beslut om disposition av bolagets vinst. 11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 12. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen. 13. Fastställande av antalet styrelseledamöter, som skall väljas av stämman. 14. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 15. Val av styrelseledamöter. 16. Stämmans avslutande. Förslag till beslut Punkt 10 Utdelning Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2005. Punkt 12 Bolagsordningsändringar Styrelsen föreslår ändringar av bolagsordningen, bland annat innebärande att den anpassas till den nya aktiebolagslagen. Ändringarna innebär i huvudsak följande: § 5 Bestämmelse om akties nominella belopp utgår. Bestämmelse införes om att antalet aktier i bolaget skall uppgå till lägst 10 000 000 och högst 40 000 000. § 6 Styrelsen skall, till den del den utses av bolagsstämma, bestå av lägst 3 och högst 9 ledamöter, utan suppleanter. § 7 En eller två revisorer utan eller med en eller två suppleanter utses i förekommande fall. § 10 Bestämmelsen, att vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för fulla antalet aktier som han eller hon företräder, utgår. § 11 Bestämmelsen ändras till att avse förhållandena fem vardagar före stämman § 13 Avstämningsförbehållet anpassas till lagens nya definition av avstämningsbolag. Punkterna 13, 14 och 15 I fråga om antalet styrelseledamöter, styrelse- och revisionsarvoden samt val av styrelse avser valberedningen att föreslå följande: - 3 ordinarie styrelseledamöter. - Styrelsearvode skall ej utgå. - Revisionsarvode att utgå enligt sedvanliga debiteringsnormer. - Omval föreslås av ordinarie styrelseledamöterna Roger Johansson, Olle Knaust och Erik Paulsson. Till styrelsens ordförande föreslås Erik Paulsson. Bakom förslaget står aktieägare som tillsammans representerar 99,5 procent av röster och kapital i bolaget. Aktieägare får vid årsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom i enlighet med vad som anges ovan under Anmälan. Stockholm i maj 2006 STYRELSEN

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Regioner

  • Stockholm

Relaterade event