Gå direkt till innehåll
Bred satsning ska ge bättre studieresultat för nyanlända och flerspråkiga

Pressmeddelande -

Bred satsning ska ge bättre studieresultat för nyanlända och flerspråkiga

Under tre år medverkar Trelleborgs kommun i Skolverkets satsning på att stärka utbildningens kvalitet för barn och elever som är nyanlända eller har annat modersmål än svenska. Det handlar både om kompetenshöjande insatser för personalen, från förskola till vuxenutbildning, och direkt stöd för målgruppen för att förbättra studieresultaten för alla flerspråkiga barn och elever.

- Det här är en unik satsning på nyanlända och flerspråkiga. Insatserna är helt skräddarsydda efter våra behov i kommunen och vi hoppas de kommer ge långsiktigt positiva effekter för både individen, personalen och Trelleborgs kommun, säger Ingrid Thulin Olander som projektleder Bildningsförvaltningens insatser.

Skolverket har på uppdrag av regeringen skapat ett 3-årigt utvecklingskoncept som man erbjuder vissa kommuner att delta i. Kommunerna väljs ut utifrån ett antal kriterier som till exempel andel barn och elever med flerspråkig bakgrund i jämförelse med det totala elevunderlaget för varje skolform, och socioekonomiska faktorer hos invånarna. Trelleborg är en av de drygt 120 skolhuvudmän som Skolverket samverkar med i denna fråga.

- Under våren har vi tillsammans med Trelleborgs kommun inventerat vilka utvecklingsbehov som finns i kommunen. Inom utbildningssektorn ser vi att ett tidigare väl utvecklat systematiskt kvalitetsarbete har bidragit till att identifiera de utvecklingsinsatser vi nu ska genomföra. Vi möter ett stort engagemang, kunnighet och vilja hos personalen i Trelleborgs kommun att arbeta för en högre måluppfyllelse samt ökad delaktighet för barn och elever. Skolutveckling tar tid, några år, men vi kommer fortlöpande att genomföra uppföljningar så att vi vet att utvecklingen går åt rätt håll. Vi ser fram emot ett samarbete med Trelleborg kommun, säger Susanne Bäckstedt, undervisningsråd på Skolverket.

Bakgrunden till regeringsuppdraget är att ett flertal brister i och kring undervisningen av nyanlända elever har pekats ut i olika rapporter från skolmyndigheterna och att en fullföljd gymnasieutbildning är en viktig faktor för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Skolverket fick därför i uppdrag att stärka kommunernas förmåga att erbjuda nyanlända barn och elever utbildning av hög och likvärdig kvalitet, ett uppdrag som nu omfattar alla skolformer, från förskola till vuxenutbildning. Bildningsförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborg har därför arbetat tillsammans under våren för att göra en nulägesanalys och ta fram förslag på insatser som ska genomföras.

- Satsningen möjliggör ett smörgåsbord av utbildningar och kompetensutvecklingsinsatser i olika format, som tillsammans bildar en gedigen kunskapsbank kring flerspråkighet inom kommunen. Samarbetet mellan våra förvaltningar ger synergieffekter, där vi kan dra nytta av och spinna vidare på varandra insatser, säger Madelene Johansson, verksamhetsstrateg för arbetsmarknadsförvaltningen.

- Dessutom ger samarbetet en möjlighet att lyfta och knyta ihop den röda tråden i alla insatser kring de nyanlända och flerspråkiga eleverna, från förskola till vuxenutbildning, tillägger Ingrid Thulin Olander.

Skolverket har beviljat Trelleborgs kommun 7,6 miljoner för riktade insatser för nyanlända och flerspråkiga barn och elevers utbildning. Satsningen sträcker sig från vårterminen 2020 till och med höstterminen 2022. Effekterna av insatserna kommer utvärderas löpande och summeras i en slutrapport till Skolverket i januari 2023.

Exempel på Trelleborgs insatser för att höja studieresultaten för flerspråkiga:

  • Kompetensutveckling för förstelärare och skolledare inom att leda skolutvecklingsarbete.
  • Kompetensutveckling för pedagoger inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA), och förhållningssätt i ett mångkulturellt klassrum.
  • Digitala verktyg från förskola till gymnasiet som ger förutsättningar att tillgodogöra sig undervisning på många olika språk. Verktygen bidrar även till digital kompetens hos eleverna.
  • Utbildning och kollegialt lärande i språkutvecklande arbetssätt och nätbaserad undervisning för lärare inom vuxenutbildningen, studie- och yrkesvägledare, arbetsmarknadssekreterare rekryterare för att de ska öka sin förståelse för ett språkutvecklande arbetssätt, för att kunna bidra till nyanländas lärande.
  • En ny yrkesroll inrättas och utvecklas: Språk- och yrkeshandledare. Funktionen ger språkstöd och studiehandledning på modersmål och ska bidra till att fler vuxenstuderande fullföljer sin utbildning och etablerar sig på arbetsmarknaden.
  • En digital individuell studie- och arbetsmarknadsplan för att ge en tydlig målbild för vuxenstuderande.

Läs mer om Skolverkets uppdrag:

https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/nyanlanda-barn-och-elevers-utbildning/riktade-insatser-for-nyanlanda-och-flersprakiga-barn-och-elevers-utbildning

För mer information:

Madelene Johansson, Verksamhetsstrateg, arbetsmarknadsförvaltningen

0410-73 39 33

Ingrid Thulin Olander, Projektledare, bildningsförvaltningen

0410-73 35 12 

Ämnen

Taggar

Regioner


Sveriges sydligaste kommun - en framgångskommun med hög livskvalitet och en långsiktigt hållbar tillväxt.

Besök www.trelleborg.se för mer information.

Sveriges sydligaste kommun

En framgångskommun med hög livskvalitet och en långsiktigt hållbar tillväxt.

Trelleborgs kommun
Algatan 13
231 83 Trelleborg
Sverige