Kallelse till årsstämma, 13 juni 2006

Tid 13 Juni 2006 16:00 – 16:00

Plats Nordic Sea Hotel, Vasaplan, Stockholm

Trio AB (publ) 556439-0341 håller årsstämma den 13 juni 2006 klockan 16.00 på Nordic Sea Hotel, Vasaplan, Stockholm. Registrering börjar klockan 15.15. Rätt att deltaga vid årsstämman har den som är registrerad som aktieägare i den av VPC AB förda aktieboken den 7 juni 2006 och har anmält sitt deltagande vid stämman till bolaget senast den 7 juni 2006 klockan 12.00. (Observera att datumet den 5 juni felaktigt angavs i årsredovisningens inbjudan till årsstämman.) Anmälan kan göras:  per post till Petter Tiger, Trio AB (publ), Box 6795, 113 85 Stockholm,  per telefon 08-457 30 50,  per fax 08-31 87 00 eller  per e-post till info@trio.com. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, adress, telefonnummer (dagtid) samt uppgift om eventuellt biträde. Behörighetshandlingar, som fullmakter och registreringsbevis, ska i förekommande fall skickas till bolaget före årsstämman. Personuppgifter som hämtas från anmälningar, fullmakter och den av VPC AB förda aktieboken kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd för bolagsstämman. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att deltaga vid stämman, genom förvaltares försorg låta tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken per den 7 juni 2006. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller två justeringsmän 5. Godkännande av dagordning 6. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 8. Verkställande direktörens anförande 9. Frågestund 10. Beslut angående:  Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;  Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och  Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör 11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och antalet suppleanter 12. Bestämmande av arvoden åt styrelse och revisorer 13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 14. Val av revisionsbolag 15. Ändring av bolagsordningen 16. Övriga frågor 17. Stämmans avslutande Styrelsens förslag till beslut P. 10 – Utdelning Styrelsen och vd föreslår att ingen utdelning sker och att ansamlad förlust i moderbolaget förs över i ny räkning. P. 11-14 – Förslag rörande styrelsens sammansättning, arvoden med mera Aktieägare med ett sammanlagt innehav av aktier motsvarande cirka 88 procent av samtliga röster har hos styrelsen anmält att de avser föreslå bolagsstämman att antalet styrelseledamöter skall uppgå till fem ledamöter (föregående år: 5) och att någon styrelsesuppleant inte utses (föregående år: 0); att det sammanlagda styrelsearvodet fastställs till högst 300 000 kronor (föregående år 875000 kronor) att fördelas mellan styrelsens oberoende ledamöter enligt styrelsens bestämmande samt att styrelsen vid fördelning av ersättningen skall utgå från faktisk tidsåtgång för de ersättningsberättigade ledamöternas styrelsearbete, dock att ersättningen skall utgå med högst 150 000 kr vardera, och att arvode ej ska utgå till styrelseledamöter anställda vid Teligent, däribland styrelsens ordförande; att arvode till revisorerna skall utgå enligt löpande räkning; att omval sker av styrelseledamoten Olof Englund; att nyval sker av styrelseledamöterna Tomas Duffy, Magnus Braxell, Paul Hastings och Per-Olof Berg; att med entledigande av Ernst & Young AB nyval sker av Öhrlings PriceWaterhouse Coopers AB som revisionsbolag med Bertil Johansson som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av årsstämman år 2008. P. 15 – Förslag rörande ändringar i bolagsordningen Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras i huvudsak i enlighet med följande: att bestämmelsen om bolagets verksamhet omformuleras med oförändrat sakinnehåll; att avstämningsförbehållet i § 4 ändras i enlighet med den nya aktiebolagslagen; att bestämmelsen i § 5 förutom angivande av lägsta och högsta aktiekapitalsbelopp även upptar lägsta och högsta antalet aktier; att tidigare bestämmelsen i § 6 (om akties nominella belopp) utgår och ersätts av bestämmelse om antalet styrelseledamöter (tidigare upptagen i § 7) utan angivande av mandattid; att bestämmelsen om revisorerna (§ 7, tidigare § 8) anpassas till den nya aktiebolagslagen; att bestämmelsen om kallelse till bolagsstämma (§ 8, tidigare § 9) anpassas till den nya aktiebolagslagen; att bestämmelsen om ordinarie bolagsstämma (årsstämma) (§ 9, tidigare § 10) anpassas till den nya aktiebolagslagen; att bestämmelsen om rätt att delta i bolagsstämma (§ 11, tidigare § 12) anpassas till den nya aktiebolagslagen; att det införs två nya bestämmelser (§§ 12 och 13) om utomståendes närvaro vid bolagsstämma respektive fullmaktsinsamling på bolagets bekostnad. För beslut enligt styrelsens förslag under denna punkt 15 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna. _______________ Årsredovisningen har funnits tillgänglig på bolagets huvudkontor från och med den 19 april 2006. Årsredovisningen finns också på bolagets hemsida, www.trio.se. Tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på bolagsstämman. Stockholm i maj 2006 Styrelsen TRIO AB (publ) För ytterligare information kontakta: Casper Seifert, CFO, 08-457 3060 Om Trio: Trio utvecklar system för företagstelefoni som ökar den interna effektiviteten, förbättrar kundservicen och ökar kontrollen över telefonikostnaderna. Trio har verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Danmark inom två operativa divisioner: Mobile Office Division och Enterprise Division. Mobile Office Division tillhandahåller produkter inom Trio Mobile Office som erbjuder en fullständig eller successiv övergång från fast till mobil telefoni. Abonneras som en tjänst från mobiloperatörer och kan även ingå som en del i Trios integrerade telefoni. Bland kunderna märks flera ledande mobiloperatörer. Enterprise Division arbetar med integrerad telefoni och avancerad samtals- och meddelandehantering inom produktområdet Trio Present, samt lösningar för kundtjänstsystem inom produktområdet Trio Agent. Integrerad telefoni innebär att fast, mobil- och IP-telefoni knyts ihop till ett enda virtuellt telefonisystem. Kundtjänstsystemet innefattar flexibla contact center, interaktiva talsvarssystem som bank-på-telefon och taligenkänning. Cirka 2 000 system har levererats i Norden till främst stora och medelstora företag. Trio-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Mer information finns på: www.trio.com

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Relaterat innehåll