Pressmeddelande -

TV4:s bolagsstämma 2006

TV4 har i dag hållit ordinarie bolagsstämma. På stämman fastställdes resultat- och balansräkning för år 2005. Helårsresultatet uppgick till 262 miljoner kronor. På stämman fastställdes aktieutdelningen till 10 kronor per aktie och att avstämningsdag blir den 15 maj och att utdelningsdag blir den 18 maj. Stämman beviljade enhälligt styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005. Stämman beslutade vidare att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter, inga suppleanter. Daniel Sachs, Ingrid Dahlberg, Jan Erik Knarbakk, Thorbjörn Larsson, Torsten Larsson och Mats Sundström omvaldes som styrelseledamöter. Daniel Sachs omvaldes som styrelsens ordförande och Torsten Larsson omvaldes som styrelsens viceordförande. För mer information kontakta Göran Ellung, kommunikationsdirektör TV4, 070-583 42 60.

Ämnen

  • Massmedia