Gå direkt till innehåll
Åsa Jeansson Foto: Per Melander, Umu
Åsa Jeansson Foto: Per Melander, Umu

Pressmeddelande -

Vad händer med slöjdämnet i en resultatfokuserad skola?

Många har en bild av slöjd som ett skolämne där man täljer en smörkniv eller syr en påse. Ämnet har debatterats i media som otidsenligt och onödigt. I en ny avhandling av Åsa Jeansson, Umeå universitet, ställs frågan om det verkligen stämmer? Vad händer egentligen på slöjdlektionerna och vad ska eleverna lära sig där idag?

Slöjdämnet liksom skolan i övrigt har förändrats med samhällsutvecklingen över tid, men kanske särskilt sedan läroplanen Lgr11 infördes. Idag är det viktigt med tydliga resultat på många områden i samhället vilket avspeglar sig även i riktlinjerna för grundskolan. I sin avhandling Vad, hur och varför i slöjdämnet lyfter Åsa Jeansson fram hur detta påverkar slöjdämnet genom de kunskapskrav som ligger till grund för bedömning och betygssättning i ämnet.

– Avhandlingen synliggör den formella förändringen av slöjdämnet genom kursplanen, men också hur textillärares egna uppfattningar om innehåll och undervisning har stor betydelse för hur ämnet utformas och genomförs. Studien bidrar till förståelse för vad slöjdämnet innehåller, hur undervisningen går till och varför slöjdämnet gestaltas som det gör i dagens Sverige, säger Åsa Jeansson.

Tillverka saker och lära sig hantverk

I slöjdämnet har ämnesinnehållet länge varit synonymt med att tillverka saker och lära sig hantverk. De som haft slöjd i skolan minns ofta om de var bra på att slöjda eller inte, vilket också hängde samman med vilket betyg man fick i ämnet.

– Hantverket är fortfarande viktigt eftersom mycket av lärandet sker när eleverna framställer saker och prövar tekniker och material. Men kunskapskraven blir också viktiga eftersom eleverna måste kunna bedömas och få ett betyg på högstadiet. Därför måste ämnesinnehållet och undervisningen innehålla förutsättningar för ett lärande som kan bedömas efter dessa krav.

Idag har hantverksinnehållet i slöjdämnet fått konkurrens av att eleverna även ska kunna berätta och beskriva med ord vad de lärt sig och vilka val de gjort när de arbetat på lektionerna. Det kan relateras till att det är lärarna själva som väljer ut vad eleverna ska arbeta med för att lära sig det som avses med slöjdämnet.

Undervisning och betygsättning

De textillärare som intervjuats för studien beskriver hur kursplanen i Lgr11 förändrat deras undervisning i slöjdämnet men att det framför allt är ämnesinnehållet som förändrats. Det leder ibland till att traditionella hantverkstekniker väljs bort eftersom de inte kan bedömas enligt kunskapskraven, men också att hantverkskunskaper inte alltid ligger i fokus för varken undervisning eller betygsättning.

– Eleverna har också fått ett ökat ansvar för att förmedla vad de lärt sig, därför är kommunikationen med hjälp av tal eller skrift viktig för bedömningen och blir därför även framträdande i undervisningen. De textillärare som intervjuats för studien har djupa och breda hantverkskunskaper och uttrycker hantverksorienterade uppfattningar i relation till undervisning och innehåll i slöjdämnet.

– Men flera har påbörjat förändringar av undervisningen för att möta den resultatfokuserade kursplanen för slöjdämnet. Slöjdämnet handlar inte bara om att tälja en smörkniv.

Avhandlingens resultat visar att ämnet rymmer fler grundläggande idéer än hantverket, såsom medvetenhet om arbetsprocessens betydelse för lärande och förståelse, men också att positiva upplevelser av slöjdarbete lyfter elevers självkänsla.

Avhandlingen Vad, hur och varför i slöjdämnet: textillärares uppfattningar om innehåll och undervisning i relation till kursplanen finns publicerad digitalt

Kontakt:

Åsa Jeansson, asa.jeansson@umu.se, tel. 090-786 64 94

Pressbild

Om disputationen:

Fredag 24 februari försvarar Åsa Jeansson i ämnet pedagogiskt arbete, Umeå universitet, sin avhandling Vad, hur och varför i slöjdämnet: textillärares uppfattningar om innehåll och undervisning i relation till kursplanen

Disputationen äger rum kl. 13.00-15.00 Humanisthuset, Hörsal E. Opponent är Marlene Johansson, fil. dr., professor i Slöjd, Göteborgs universitet, Sverige, professor i Formgivning, kunst- og håndverksdidaktikk, Høgskolen Sørøst, Norge. 

Ämnen

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

Kontakter

Per Melander

Per Melander

kommunikatör, humanistisk fakultet Humaniora 090-786 93 79

Umeå universitet

Med omkring 37 900 studenter och drygt 4 560 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.