Pressmeddelande -

Tillgänglighet, mobil TV samt vissa andra radio- och TV-rättsliga frågor

Radio- och TV-lagsutredningen har idag överlämnat sitt slutbetänkande Tillgänglighet, mobil TV samt vissa andra radio- och TV-rättsliga frågor (SOU 2006:51) till utbildnings- och kulturministern Leif Pagrotsky. I betänkandet behandlar utredningen följande frågor: - sanktioner vid upprepade överträdelser av villkor som reglerar innehållet i TV-program och ljudradioprogram som sänds med stöd av tillstånd. - tillämpligheten av villkor för sändningstillstånd på sändningar som sänds ut på ett sätt som inte kräver tillstånd. - programföretagens skyldighet att sända meddelanden på begäran av en myndighet. - tillståndsgivning och innehållsregler för sändning av TV-program med en teknik som är särskilt avsedd för mottagning i mobila mottagningsenheter (mobil TV). - TV-programmens tillgänglighet för personer med funktionshinder. - lokal icke-kommersiell TV. - ett svenskt tillträde till den europeiska konventionen om gränsöverskridande television (TV-konventionen). Utredningen föreslår att den nuvarande möjligheten att förena tillstånd att sända TV-program eller ljudradioprogram i marknätet med villkor om skyldighet att utöva sändningsrätten sakligt, skyldighet att i programverksamheten respektera den enskildes privatliv och förbud mot diskriminering av annonsörer omvandlas till direkta lagregler. Lagreglerna föreslås bli generellt tillämpliga på samtliga sändningar som förmedlas på annat sätt än genom tråd (dvs. för alla sändningar som sker i marknätet eller via satellit). Utredningen föreslår också att det införs en ny bestämmelse i radio- och TV-lagen som innebär att den som sänder TV-program eller ljudradioprogram på annat sätt än genom tråd skall vara skyldig att iaktta återhållsamhet vid sändning av program som innehåller våldsskildringar eller avancerade sexuella framställningar. Den nya bestämmelsen tar sikte på sådana våldsinslag och inslag med sexuellt innehåll som enligt Granskningsnämndens för radio och TV nuvarande praxis anses strida mot tillståndsvillkor om skyldighet för programföretagen att ta hänsyn till mediets särskilda genomslagskraft när det gäller programmens ämnen och utformning samt tiden för sändning av programmen. Enligt förslaget skall Justitiekanslern ges rätt att utfärda vitesföreläggande mot programföretag som vid upprepade tillfällen och på likartat sätt överträder bestämmelsen om skyldighet att iaktta återhållsamhet vid sändning av program som innehåller våldsskildringar eller avancerade sexuella framställningar. I övrigt gör utredningen bedömningen att en mer ingripande sanktion än föreläggande att offentliggöra ett fällande beslut från Granskningsnämnden för radio och TV inte bör komma ifråga vid överträdelser av bestämmelser och tillståndsvillkor som reglerar innehållet i radio- och TV-sändningar. Utredningen föreslår att sändningar som förmedlas av radiosändare som huvudsakligen skall användas för annat än rundradio skall undantas från kravet på tillstånd enligt radio- och TV-lagen. Detta innebär att TV-sändningar till mobiltelefoner och andra mobila mottagningsenheter som sänds via mobiltelefonnät (3G-sändningar) inte skall omfattas av tillståndsplikt enligt lagen. Däremot skall det alltjämt krävas tillstånd för att sända TV-program till mobiltelefoner med hjälp av rundradiosändare, om sändningarna äger rum på frekvenser som understiger 3 gigahertz. Enligt utredningens förslag skall regeringen ges möjlighet att avsätta en viss del av sändningsutrymmet i marknätet för sådana mobil TV-sändningar som kräver tillstånd. Detta utrymme skall fördelas direkt mellan programföretagen. Sändningsutrymmet för tillståndspliktig mobil TV skall således, till skillnad från vad som tidigare har föreslagits när det gäller traditionell marksänd digital-TV, inte överlämnas till ett operatörsföretags förfogande. Utredningen föreslår att annonser skall få sändas i något större utsträckning i mobil TV än vad som gäller för traditionella TV-sändningar. Vidare föreslås att mobil TV undantas från kravet på att den sammanlagda annonstiden vid ett givet tillfälle inte får understiga en minut. I övrigt görs bedömningen att radio- och TV-lagens bestämmelser om innehållet i TV-sändningar och om reklam och andra annonser bör vara tillämpliga för mobil TV på samma sätt som för TV som tas emot i traditionella TV-apparater. Utredningen föreslår att det föreskrivs i radio- och TV-lagen att den som sänder TV-program på annat sätt än genom tråd skall utforma sändningarna på ett sådant sätt att programmen blir tillgängliga för personer med funktionshinder. Enligt förslaget skall regeringen eller en av regeringen utvald myndighet utfärda närmare föreskrifter om på vilket sätt och i vilken omfattning tillgänglighet skall uppnås. När föreskrifterna utfärdas skall programföretagens finansiella förutsättningar, den tekniska utvecklingen av tillgänglighetstjänster inom TV-området och antalet tittare som följer den enskilda programtjänsten beaktas. Utredningen föreslår att skyldigheten för innehavare av kabelnät att tillhandahålla utrymme i nätet för sändningar från lokala kabelsändarföretag utvidgas till att omfatta inte bara traditionella kabel-TV-nät, utan alla elektroniska kommunikationsnät som används för överföring av TV-sändningar till allmänheten genom tråd, som t.ex. bredbandsnät. En förutsättning skall dock vara att minst 100 av de hushåll som är anslutna till nätet använder det som sitt huvudsakliga medel för att ta emot TV-sändningar. Vidare föreslås att nätinnehavare som vidaresänder TV-program till allmänheten med både analog och digital teknik skall förpliktas att tillhandahålla analogt sändningsutrymme för de lokala kabelsändarföretagens sändningar. Utredningen föreslår också att benämningen "lokalt kabelsändarföretag" ersätts med "lokal kabel-TV-förening", då detta begrepp bättre speglar att de juridiska personer som bedriver verksamheten till allra största del utgörs av ideella föreningar. Utredningen anser inte att det bör avsättas särskilt utrymme i det digitala marknätet för lokal icke-kommersiell TV. Utredningen föreslår att rätten för trossamfund att sända närradio ändras, så att närradiotillstånd kan ges inte bara till Svenska kyrkan samt dess församlingar och kyrkliga samfälligheter utan till samtliga registrerade trossamfund och registrerade organisatoriska delar av registrerade trossamfund som har anknytning till det område som sändningarna når. Vid en analys av konsekvenserna av ett svenskt tillträde till TV-konventionen gör utredningen bedömningen att det endast krävs vissa mindre justeringar i radio- och TV-lagen för att konventionen skall kunna ratificeras. Kontakt: Roberth Nordh Särskild utredare 040-35 57 52 Linda Palmenäs Utredningssekreterare040-661 67 38 ------------------------- Externa länkar ------------------------- Läs mer på Radio- och tv-lagsutredningens webbplats (http://www.sou.gov.se/teve/)

Ämnen

  • Massmedia