Pressmeddelande -

Kommunstyrelsens sammanträde

Sammandrag från kommunstyrelsens sammanträde den 29 mars 2005 Har du frågor om något ärende, kontakta kommunkansliet, tel. 0340-881 04, 881 06, 881 07 eller ks@kommunen.varberg.se Fullständigt protokoll kommer efter justering att publiceras på kommunens webbplats. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ärenden som går vidare för beslut i kommunfullmäktige Svar på motion om belysning på gång- och cykelväg på Stenåsa Kjell Jäverbo (s) har i kommunfullmäktige den 21 september 2004, § 116, i motion föreslagit att gatunämnden får i uppdrag att sätta upp belysning på den gång- och cykelväg på Stenåsa som går mellan Gödestadsvägen och bebyggelsen på kvarteren Tor och Brage. Enligt motionären an-vänds vägen flitigt, bl.a. av skolbarn till och från Brunnsbergsskolan. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet. Svar på motion om medborgarförslag i Varbergs kommun Dahmane Berrekia (mp) har i kommunfullmäktige den 14 december 2004, § 177, lämnat motion med förslag om att en försöksverksamhet med medborgarförslag inleds i kommunen, samt att försöket ska pågå under en viss tid dock högst en mandatperiod och att det sedan ska utvärderas för ett definitivt beslut. Kommunkansliet har i yttrande den 1 februari 2005 föreslagit att motionen överlämnas till kommunfullmäktige för beslut. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Verksamhetsplan för barn- och utbildningsnämnden i Varbergs kommun år 2005-2006 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta ”Verksamhetsplan för barn- och utbildningsnämnden i Varbergs kommun år 2005-2006”. Antagande av detaljplan för Getakärr 5:1, bostäder norr om Ranelidsrondellen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för Getakärr 5:1, bostäder norr om Ranelidsrondellen, upprättad den 7 oktober 2004 och reviderad den 3 februari 2005. Svar på motion om försöksverksamhet med ungdomsstyrelse i Varbergs kommun Dahmane Berrekia (mp) har i kommunfullmäktige den 14 december 2004, § 176, lämnat motion om att införa försöksverksamhet med ungdomsstyrelse i kommunen. Motionären föreslår att försöket ska pågå under högst en mandatperiod och att utvärdering ska ske. Syftet är enligt motionären att bredda den kommunala demokratin så att den berör kommunens ungdomar. Kommunledningsstaben har i yttrande den 22 februari 2005 avstyrkt motionen och föreslagit att frågan om forum för dialog med unga hänskjuts till nämndsorganisationskommittén. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motion om försöksverksamhet med ungdomsstyrelse i Varbergs kommun. Årsredovisning 2004 Kommunstyrelsen beslutar att överlämna ”Årsredovisning 2004” till kommunfullmäktige och revisorerna. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att överföra nämndernas del av egna kapitalet enligt årsredovisningen, sidan 39 samt att överföra investeringsanslag enligt årsredovisning, sidan 40-41. Kommunal borgen avseende finansiering av Öresundståg Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Varbergs kommun, till säkerhet för Hallandstrafiken AB:s finansiering i form av lån och/eller leasing upp till 260 mkr avseende Öresundstågstrafiken, tillsammans med övriga berörda kommuner och landstinget Halland, går i solidarisk borgen såsom för egen skuld i enlighet med separat tecknad borgenshandling innebärande att om borgensansvaret infrias av landstinget eller en kommun äger denne regressvis ersättning av övriga medlemmar i enlighet med vid var tid gällande avtal mellan kommunerna. Kommunstyrelsens beslut Uppföljning av handikappolicyn ”Samverkan, bemötande och tillgänglighet Kommunstyrelsen beslutar att överlämna uppföljningen av handikappolicyn till kommunfullmäktige samt uppdra åt berörda nämnder att arbeta med de brister som uppföljningen visat och i samband med årets budgetarbete redovisa hur man avser att arbeta vidare med dessa frågor. Ansökan om fortsatt drift vid kärnkraftblocket Ringhals 2 Kommunstyrelsen beslutar att inte ha något att invända mot ansökan om fortsatt drift vid kärnkraftblocket Ringhals 2 med den termiska effekten 2660 MW. Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för vindkraftsetablering på Munkagård 1:66 Kommunstyrelsen beslutar att - inte ha något att invända mot ansökan om tillstånd till etablering och drift av tre vindkraftverk på fastigheten Varberg Munkagård 1:66 - eventuella störningar på TV-mottagning orsakade av vindkraftverken ska åtgärdas och bekostas av vindkraftsverkens ägare. MaTs-arbete i Varbergs kommun Kommunstyrelsen beslutar att ge planeringskontoret i uppdrag att med representanter från berörda förvaltningar bilda en samordningsgrupp som har till uppgift att utveckla och följa upp MaTs-arbetet i kommunen. Nytt vägnamn i Apelviken Kommunstyrelsen beslutar att till nya vägnamn i Apelviken fastställa Kurortsvägen. Förslag om introduktionsersättningsnivån för 1 april 2005-31-mars 2006 Kommunstyrelsen beslutar att - nivån på introduktionsersättningen ligger kvar på samma nivå som föreliggande förslag då riksnormen för socialbidrag för 2005 innebär för en del familjekonstellationer en sänkning eller ingen höjning och då hyrorna inte höjts speciellt mycket - introduktionsersättningen ska gälla från 1 april 2005 till 31 mars 2006. Bidrag till naturvårdsåtgärder Planeringskontoret har den 23 februari 2005 upprättat förslag till bidragsansökan för följande naturvårdsprojekt: – Plan för åtgärder och skötsel av naturområdet Hästhagabergen – Subbe, 110 tkr – Plan för åtgärder och skötsel av skogsområdet Påskberget, 90 tkr – Restaurering av rasad strandbrink i Viskan nedströms Kullagården, Veddige, 450 tkr – Restaurering av naturbetesmark m.m., 113 tkr (3 år). Kommunstyrelsen beslutar att hos länsstyrelsen ansöka om statsbidrag för lokala naturvårdsprojekt enligt planeringskontorets förslag. Förvärv av fastigheten Getakärr 6:41 Kommunstyrelsen beslutar att - godkänna upprättat köpeavtal varigenom kommunen förvärvar fastigheten Getakärr 6:41 för en köpeskilling om 297 000 kronor – kostnaderna för fastighetsförvärvet ska belasta exploateringskonto 11 561, Österleden 2004. Förvärv av fastigheten Getakärr 6:40 Kommunstyrelsen beslutar att - godkänna upprättat köpeavtal varigenom kommunen förvärvar fastigheten Getakärr 6:40 för en köpeskilling om 365 200 kronor – kostnaderna för fastighetsförvärvet ska belasta exploateringskonto 11 560, Breared. Antagande av detaljplan för Älgen 16 Kommunstyrelsen beslutar att anta detaljplan för Älgen 16, upprättad den 24 juni 2004 och reviderad den 16 december 2004. Förslag till förändringar i busstrafiken i Varbergs tätort Hallandstrafiken AB har med skrivelse den 2 mars 2005 översänt förslag till förändringar i busstrafiken i Varbergs tätort. Bolaget har ansett det nödvändigt med ett nytt linjenät för att bl.a. försöka öka resandet med kollektivtrafiken. Förslaget innebär att dagens fyra linjer ökar till sex st. Tre av dessa blir en form av ”stomlinjer” som kommer att trafikeras med dagens normalstora bussar. De övriga tre linjerna blir en form av ”servicelinjer” som kommer att trafikeras med mindre bussar. Kommunstyrelsen beslutar att – föreslå Hallandstrafiken att om möjligt justera föreslagen linjesträckning så att även området Valen täcks av tätortstrafiken – i övrigt tillstyrka Hallandstrafikens förslag till nytt linjenät för tätortstrafiken i Varberg – det nya linjenätet införs i juni 2005 – till Hallandstrafiken påtala det viktiga i tydlig och massiv information om det nya linjenätet, exempelvis genom specialriktad information till olika bostadsområden. Barnen i brottets skugga (Ds 2004:56) Justitiedepartementet har gett Varbergs kommun möjlighet att avge yttrande över Barnen i brottets skugga (Ds 2004:56). I förslaget presenteras en rad åtgärder för att öka skyddet för barn som på olika sätt drabbas av brott och för att förebygga att barn och ungdomar dras in i kriminalitet. Exempelvis föreslås att socialtjänstens ansvar för dessa barn tydliggörs och att de betraktas som brottsoffer. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka de delar av förslaget som berör socialtjänsten men avstå från att avge yttrande för övriga delar av förslaget. Ansökan om sponsorbidrag från FK Friskus Varberg Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om sponsorbidrag från FK Friskus Varberg. Folkhälsoplan för Varberg Folkhälsoplanen är ett dokument för samverkan mellan kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, primärvårdsnämnden och polisen i Varberg kring frågor som rör folkhälsa och brottsförebyggande verksamhet. Folkhälsorådet är enligt arbetsordningen för rådet ett forum för samverkan kring planen vad gäller framtagande, genomförande och uppföljning. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ”Folkhälsoplan för Varberg 2005-2007” beträffande de delar som faller inom kommunstyrelsens verksamhetsområde. Utvecklingsstrategi för Varbergs kommun Kommunstyrelsen beslutar att -med kommunledningsstabens PM, daterad den 15 mars 2005, som grund starta processen med att ta fram en utvecklingsstrategi för hela Varbergs kommun, med särskilt fokus på serviceorterna och dessa orters omland - strategin ska belysa de samband som finns mellan Varbergs stadsområde, serviceorterna och landsbygden genom att behandla strategiska områden som; identitet och regionala samband, attraktivt boende, fysisk översiktsplanering, näringsliv och landsbygdsutveckling, hälsa och livskvalitet, utbildning och kompetensutveckling, omsorg och trygghet, samt kultur och fritid -uppdra till kommunstyrelsens arbetsutskott att vara ledningsgrupp och kommunledningsstaben att vara samordnare för denna process - i processen beakta möjligheten till EU-stöd. Representant i juryn för Varbergs kommuns miljöpris Kommunfullmäktige har den 18 januari 2005, § 10, beslutat godkänna riktlinjer och kriterier för Varbergs kommuns miljöpris att gälla från och med år 2005. Enligt riktlinjerna ska miljöpristagare utses av en jury. En representant i juryn ska utses av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar att utse Jonas Noréus (fp) som representant i juryn för Varbergs kommuns miljöpris. Namnsättning av gata eller plats till minne av Allan Kanje Hembygdsföreningen Gamla Varberg har föreslagit att hedra minnet av Allan Kanje genom ett gatunamn eller dylikt. Allan Kanje skulle fyllt 100 år i maj 2005. Kommunstyrelsen beslutar att till nytt vägnamn mellan Tullhuset och Strandgatan fastställa Allan Kanjes promenad.

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Regioner

  • Halland