Pressmeddelande -

Sammanfattning av vissa ärenden som har behandlats av barn- och utbildningsnämnden den 2 maj 2006

Samverkan för gymnasieskolan i Halland Hösten 2003 påbörjades ett arbete med syfte att utreda förutsättningarna för en ökad samverkan mellan länets gymnasieskolor. I juni 2004 beslöts att tillsätta en politisk styrgrupp att leda arbetet samt att anställa en projektledare vid region Halland. Vid styrgruppsmötet den 2 mars 2006 uppnåddes enighet om ett utarbetat avtalsförslag om utökat samarbete. Avtalet föreslås träde i kraft den 1 januari 2007. Avtalet innefattar en bilaga, Bilaga 1, förtecknande exempel på utbildningar som kan bli föremål för s.k. fritt sök och där Halland kommer att utgöra samverkansområde enligt Skollagen, kap 5. Bilagan innehåller i huvudsak specialutformade program samt program med lokala inriktningar. Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid dagens sammanträde att föreslå kommunfullmäktige att besluta att ingå Avtal om samverkan för Gymnasieskolan i Halland, RH 06 003, tillsammans med de kommuner som så beslutar och uppdra åt kommunstyrelsen att utse ledamöter i den politiska styrgruppen samt att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att årligen fastställa innehållet i Bilaga 1. Kontaktperson: Förvaltningschef Ralf Dahl, tfn. 882 84 Motion om att införa Nacka/Sollentunamodellen för en rättvisare barnomsorg i Varbergs kommun Roger Kardemark (kd) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit fullmäktige besluta att ge föräldrar möjlighet att vara dagbarnvårdare för enbart egna barn, enligt Nacka/Sollentuna-modellen. Motionen är översänd från kommunledningsstaben för barn- och utbildningsnämndens yttrande. Barn- och utbildningsnämnden behandlade den 3 oktober 2005, § 123, ett ärende om att möjliggöra att familjedaghem skulle få bedrivas i enskild regi. Ärendet avskrevs då från vidare handläggning på den grund att det inte hade gått att få klarhet i frågan om sådant familjedaghem, enligt den i förslaget framlagda modellen med krav på minst två barn utifrån, ur skattesynpunkt skulle anses som näringsverksamhet eller ej. Enligt förvaltningens uppfattning skulle ett införande av den i motionen föreslagna modellen dessutom innebära ett överskridande av den kommunala kompetensen. Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid dagens sammanträde att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Robert Majlöv (kd) reserverade sig mot beslutet. Kontaktperson: Förvaltningschef Ralf Dahl, tfn. 882 84. Lokaler för byggprogrammet samt finsnickeri- möbelteknik på Peder Skrivares skola Gymnasiechef Birgitta Neuman och rektor Hans Liljegren vid Peder Skrivares skolas sektor 3 har i en skrivelse, daterad den 7 december 2005, föreslagit barn- och utbildningsnämnden att tillsätta en lokalutredning som analyserar behovet och möjligheterna att uppföra en byggnad för byggprogrammet, samt för finsnickeri och möbelteknik, vid Peder Skrivares skola i anslutning till byggprogrammets nuvarande lokaler. Bakgrunden är dels att byggprogrammets nuvarande lokaler inte räcker för nuvarande elevantal och att de externt inhyrda lokalerna för finsnickeri/möbelteknik har arbetsmiljöbrister och dessutom inte kan ta emot önskat antal elever. Behovet av översyn av byggprogrammets lokalresurser är konstaterat sedan lång tid tillbaks. Dessutom har det tillkommit behov av att ersätta nuvarande, externt inhyrda lokaler för finsnickeri- och möbelteknikutbildningen. Det finns uppenbara fördelar att samordna lokaler för dessa bägge verksamheter. För Peder Skrivares skolas pågående om- och tillbyggnad finns det dessutom en fungerande byggorganisation. Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid dagens sammanträde att hemställa hos kommunstyrelsens arbetsutskott att ekonomikontoret ges i uppdrag att tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen utreda och analysera behov och möjligheter att uppföra en byggnad för byggprogrammet samt finsnickeri och möbelteknik, i anslutning till byggprogrammets nuvarande lokaler. Kontaktperson: Utredningssekreterare Kristina Hylander, tfn. 888 84. ....................... Vill du ha ytterligare information kan du vända dig till kanslisekreterare Johannes Johansson, tfn. 883 34.

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Regioner

  • Halland