Skip to main content

Det lönar sig att anlita mäklare

Nyhet   •   Maj 04, 2015 09:49 CEST

Under flera år har vi kunnat se en konstant ökning av mäklarförmedlade villaaffärer. Förtroendet tycks öka trots att det förekommer en del negativ kritik mot mäklare i massmedia. Värderingsdata har gjort en jämförelse som visar prisskillnaden mellan mäklarförmedlade affärer och affärer som gjorts i privat regi. Denna undersökning visar att anlitar du en mäklare får du ut ett högre försäljningspris än om du skulle sälja på egen hand.

För att undersöka hur försäljningspriser ser ut vid en försäljning förmedlad av mäklare jämfört med försäljning som sker i privat regi har Värderingsdata gjort en rikstäckande inventering av samtliga överlåtelser av villor. Underlaget gör det möjligt att analysera vilka affärer som förmedlats genom mäklare och vilka affärer som förmedlats privat, då samtliga akter från inskrivningsmyndigheterna gåtts igenom noggrant och eventuell mäklare på köpebrevet registrerats. I inventeringen ingår endast de villaförsäljningar som klassas som ”normala” och inte s.k. släktköp eller dylikt.

Stockholm dominerar 
Tabellen visar hur förhållandet ser ut mellan mäklarförmedlade villaförsäljningar och försäljningar i privat regi, både när det kommer till andelen affärer och skillnader i pris. Jämförelsen är gjord länsvis och för hela riket. Andelen mäklarförmedlade affärer är störst i tätorterna jämfört med glesbygdslänen eftersom det är stora prisskillnader mellan länen. Stockholm dominerar länen med hela 97 % samtidigt som Jämtlands län ligger på 63 % mäklarförmedlade affärer. Det finns dock stora variationer inom Jämtlands län där Östersund ligger på 91 % och Åre på 83 %. Ju högre upp vi kommer på prisstegen desto mer lönar det sig alltså att anlita mäklare. I vissa fall, i exempelvis glesbygdsområdena där villapriserna ligger lägre, är det inte alltid ekonomiskt försvarbart att anlita en mäklare vid försäljningen och därav finns det en högre andel privatförmedlade överlåtelser i dessa områden. Men ser vi till hela riket sammanslaget så får mäklare ut 10% högre försäljningspris jämfört med privatsäljare. EXKLUSIVA OCH DYRA VILLOR. Självklart på- verkas bilden något beroende på vilken typ av objekt man jämför med. En större andel exklusiva och dyra mäklarförmedlade villor påverkar snittpriserna positivt och det kan finnas en tendens till att man jämför väldigt olika typer av objekt. I undersökningen har vi därför använt oss av K/T-talet, ett mer rättvisande mått vid den här typen av jämförelser. K/T-talet, eller köpeskillingskoefficienten (köpeskillingen delat med taxeringsvärdet år 2012), tar hänsyn till fastighetens läge, storlek, ålder och standard. 

Få ut högre föräsljningspris
Som stapeldiagrammet visar har andelen mäklarförmedlade överlåtelser ökat under perioden 2001-2012 för att de senaste åren ha planat ut på 91 %. Även om förändringarna under senare år varit marginella så kan vi utläsa en tydlig trend som visar att förtroendet för mäklares arbete är fortsatt högt. Med dagens höga prisnivåer i framför allt storstadsområdena anlitar många mäklare vid en försäljning då de har en lokalkännedom och kunskap som gynnar både köpare och säljare. Bortsett från tryggheten i att anlita en kunnig mäklare resulterar det även i ett högre försäljningspris och därför ser vi att mäklade villaförsäljningar kommer fortsätta ligga på samma höga nivå även i framtiden.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy