Pressmeddelande -

Kommuniké från VBG AB:s årsstämma den 11 maj 2006

Utdelning I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att utdelningen per aktie skall vara 5:50 kr. Avstämningsdag är den 16 maj 2006. Utdelningen beräknas sändas ut via VPC AB med början den 19 maj 2006. Arvode och val av styrelse Stämman beslutade att styrelsearvodet skall utgå med 110 000 kr till styrelseordförande, 95 0000 kr till vice styrelseordförande och 80 000 kr till övriga styrelseledamöter, tillsammans 445 000 kr, jämte 3 500 kr per bevistat möte. Stämman beslutade att arvode till revisorer skall utgå enligt godkänd räkning. I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att bolagets styrelse skall bestå av sex ordinarie ledamöter. Styrelseordförande Richard Persson, vice styrelseordförande Peter Hansson och övriga ledamöter Anders Birgersson, Johnny Alvarsson och Staffan Ekelund omvaldes. Victoria Wikström valdes till ny styrelseledamot. Aktiesplit Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att genomföra en aktiesplit 4:1, vilket innebär att antalet aktier fyrdubblas från 3 423 500 till 13 694 000. Aktieägare erhåller därmed fyra nya aktier för varje gammal aktie. Bolagets aktier kommer att handlas och noteras efter split från och med måndagen den 5 juni 2006. Ändring av bolagsordning Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen bland annat till följd av den nya aktiebolagslagen och ovan nämnda split. Bemyndigande I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om överlåtelse av förvärvade egna aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och att betalning för överlåtna aktier skall kunna ske med annat än pengar (apport). Motivet till förslaget är att ge styrelsen möjlighet att använda egna aktier som betalning vid företagsförvärv. Valberedning Stämman beslutade, i enlighet med förslaget från aktieägare som representerar över 65% av röstetalet, att Reidar Öster tillsammans med Richard Persson, Staffan Ekelund och Åke Persson utgör valberedning. Vänersborg den 11 maj 2006 VBG AB (publ) För ytterligare information, kontakta: Richard Persson, styrelseordförande Telefon: 0521-66749, mobil 070-662 99 34 Anders Birgersson, VD och Koncernchef Telefon : 0521-27 77 67, mobil 0702-27 77 78 E-post: abi@vbgab.com Om VBG AB: VBG AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en verkstadskoncern med tillverknings- och försäljningsbolag i Sverige, Tyskland, Belgien och Tjeckien samt försäljningsbolag i Norge, Danmark, England, Frankrike och USA. Verksamheten är uppdelad i två affärsområden, Truck Equipment och Power Transmission. VBG:s B-aktie börsintroducerades 1987 och återfinns på Stockholmsbörsens O-lista. Koncernens omsättning 2005 uppgick till 779 MSEK och antalet anställda till ca 400. www.vbgab.com

Ämnen

  • Ekonomi, finans