Gå direkt till innehåll
Volkswagen-koncernen höjer utsikterna för 2021 efter rekordresultat under första halvåret
Volkswagen-koncernen höjer utsikterna för 2021 efter rekordresultat under första halvåret

Nyhet -

Volkswagen-koncernen höjer utsikterna för 2021 efter rekordresultat under första halvåret

Volkswagen-koncernen fortsatte sin positiva affärsutveckling och uppvisade ett rekordresultat trots utmanande förhållanden under första halvåret 2021. Den positiva utvecklingen drevs särskilt av premiumvarumärkena Audi och Porsche, samt av Volkswagen Financial Services. Effekterna av Covid-19-pandemin och den globala bristen på halvledare kunde begränsas.


  • Stark ekonomisk utveckling driven av premiumvarumärken och Financial Services
  • Rörelseresultatet når en rekordnivå på 11,4 miljarder euro trots fortsatt utmanande förhållanden. Koncernens försäljningsmarginal på starka 8,8 procent
  • Resultatet före och efter skatt förbättrades avsevärt till 11,2 miljarder euro respektive 8,5 miljarder euro
  • Automotive Division: Mycket högt justerat nettokassaflöde på 12,3 miljarder euro; nettolikviditeten ökar till 35,0 miljarder euro
  • Koncernens utsikter för försäljningsmarginalen för helåret 2021 ökade med 0,5 procentenheter till 6,0-7,5 procent; förväntningarna på nettokassaflödet ökade också
  • Koncernchefen Diess: ”Vi fortsätter vårt höga tempo, både operativt och strategiskt. Rekordresultatet under första halvåret är ett tydligt bevis på hur starka och attraktiva våra varumärken och deras produkter är. Premiumsegmentet gick särskilt bra med dubbelsiffrig avkastning, liksom Financial Services. Vår elektriska offensiv fortsätter också framåt.”

Volkswagen-koncernen fortsatte sin positiva affärsutveckling och uppvisade ett rekordresultat trots utmanande förhållanden under första halvåret 2021. Den positiva utvecklingen drevs särskilt av premiumvarumärkena Audi och Porsche, samt av Volkswagen Financial Services. Effekterna av Covid-19-pandemin och den globala bristen på halvledare kunde begränsas.

Kundernas efterfrågan på koncernens attraktiva modellutbud var hög då marknaderna fortsatte att återhämta sig. Som ett resultat ökade leveranserna med 27,9 procent till 5,0 (3,9) miljoner fordon jämfört med den svagare perioden föregående år, vilken påverkades av pandemin.

Försäljningsintäkterna ökade till och med starkare med 34,9 procent till 129,7 (96,1) miljarder euro. Rörelseresultatet uppgick till 11,4 miljarder euro (första halvåret 2020 före engångsposter: –0,8), vilket översteg det tidigare rekordet på 10,0 miljarder euro (före engångsposter) från 2019 innan krisåret. Försäljningsmarginalen uppgick därför till starka 8,8 procent (första halvåret 2020 före engångsposter: –0,8). Det högre resultatet berodde främst på ökad fordonsförsäljning, förbättringar i produktmix och priser samt positiva effekter från värdering av råmaterialsäkringar.

Engångskostnader för omstrukturering på 0,7 miljarder euro påverkade negativt. Arbetet med pågående fasta kostnadsprogram bedrevs kraftfullt. Automotive Division genererade ett mycket högt justerat nettokassaflöde på 12,3 (–2,3) miljarder euro och uppvisade därmed återigen en stor effektivitet i sin affärsmodell. Divisionens nettolikviditet steg ytterligare till en mycket solid nivå på 35,0 miljarder euro.

Förvärvet av Navistar och dess ekonomiska påverkan ingår inte i siffrorna. Som ett resultat av den extremt goda affärsutvecklingen under första halvåret har Volkswagen-koncernen höjt utsikterna för sin försäljningsmarginal för helåret 2021 med 0,5 procent till 6,0-7,5 procent.

Herbert Diess, Koncernchef, Volkswagen Group:

– Vi fortsätter vårt höga tempo, både operativt och strategiskt. Rekordresultatet under första halvåret är ett tydligt bevis på hur starka och attraktiva våra varumärken och deras produkter är. Premiumsegmentet gick särskilt bra med dubbelsiffrig avkastning, liksom Financial Services. Vår elektriska offensiv fortsätter också framåt och vi kommer att fortsätta öka takten under de kommande månaderna. Vi ställer också om företaget med vår nya koncernstrategi NEW AUTO så att vi kan utnyttja framtida vinstpooler. På så sätt förbereder vi Volkswagen för att spela en ledande roll i den nya mobilitetsvärlden.

Arno Antlitz, Finansdirektör, Volkswagen Group:

– Volkswagen-koncernens ekonomiska resultat under första halvåret visar på ett imponerande sätt vårt företags robusthet. Vår försäljningsmarginal efter årets första sex månader var 8,8 procent. Framför allt var det andra kvartalet exceptionellt starkt. Vårt nettokassaflöde på 10,2 miljarder euro är också ett starkt resultat och uppnåddes trots våra betydande framtidsinvesteringar. Vi har framgångsrikt begränsat effekterna av halvledarbristen hittills, även om vi räknar med något mer uttalade effekter under tredje kvartalet. Ändå har vår bedömning av vår affärsutveckling under året förbättrats ytterligare så att vi har höjt våra utsikter.

Verksamheten är fortsatt stark

Under första halvåret ökade Volkswagen-koncernen sina globala leveranser avsevärt med 27,9 procent till 5,0 miljoner fordon jämfört med samma period förra året, vilken påverkades av Covid-19-pandemin. Den globala marknadsandelen för personbilar minskade något med 0,2 procentenheter till 12,6 procent under samma period. Medan koncernen kunde öka sin marknadsandel avsevärt på hemmamarknaden i Europa och i Nordamerika, noterades nyligen nedgångar i Kina, den största enskilda marknaden, på grund av halvledarbristen.

Som planerat har koncernen ytterligare ökat takten i sin framgångsrika eloffensiv. Totalt 171 000 helelektriska fordon (BEV) levererades över hela världen i slutet av juni, mer än dubbelt så många som under föregående år (+165 procent). Efter att 60 000 BEV hade levererats till kunder under första kvartalet ökade den siffran som planerat till 111 000 BEV under andra kvartalet. Andelen fordon baserat på Modular Electric Drive Toolkit (MEB) i förhållande till alla BEV var redan över 60 procent under andra kvartalet. Uppskalningen av BEV kommer att öka ytterligare under året på grund av det utökade modellutbudet. Koncernen har också systematiskt utvidgat sin portfölj av modeller med en laddhybrid (PHEV) – och det finns en hög kundefterfrågan på dessa: Totalt levererades 171 000 PHEV under första halvåret, mer än tre gånger siffran för föregående år (+204 procent).

Premiumvarumärkena Audi och Porsche presterade särskilt starkt med rekordleveranser under första halvåret och en dubbelsiffrig försäljningsmarginal på 10,7 respektive 17,6 procent. Volkswagen Financial Services uppnådde också en mycket bra utveckling och mer än fördubblade sitt rörelseresultat från år till år till 2,3 miljarder euro. Bland annat gynnades den av en stark begagnadbilsaffär och en positiv utveckling av riskkostnader.

På grund av ökad fordonsförsäljning och starkare efterfrågan på modeller med högre marginal ökade koncernens försäljningsintäkter betydligt med 34,9 procent till 129,7 (96,1) miljarder euro. Rörelseresultatet uppgick till 11,4 miljarder euro (första halvåret 2020 före engångsposter: –0,8), vilket översteg det tidigare rekordet på 10,0 miljarder euro (före engångsposter) från 2019 innan krisåret. Försäljningsmarginalen uppgick därför till starka 8,8 procent. Det högre resultatet berodde främst på ökad fordonsförsäljning, förbättringar i produktmix och priser samt positiva effekter från värdering av råmaterialsäkringar. Engångskostnader för omstrukturering på 0,7 miljarder euro hos MAN påverkade negativt. Arbetet med pågående fasta kostnadsprogram bedrevs kraftfullt.

Resultatet före och efter skatt förbättrades också avsevärt till 11,2 (–1,4) miljarder euro respektive 8,5 (–1,0) miljarder euro. Resultatet per preferensaktie nådde därmed en solid nivå på 16,20 euro (–2,33).

Automotive Division: Stark utveckling förbättrades ytterligare, nettolikviditeten ökar igen

Kraftfulla affärs- och kostnadsbesparingsåtgärder fortsatte att ha en positiv inverkan på det finansiella resultatet. Det rapporterade nettokassaflödet i Automotive Division var mycket höga 10,2 (–4,8) miljarder euro. Justerat för fusioner och förvärv och kassaflöden hänförliga till diesel uppgick nettokassaflödet till starka 12,3 (–2,3) miljarder euro. Det var därmed cirka 80 procent högre än nivån 2019 innan krisåret. Nettolikviditeten i Automotive Division visade också en positiv tillväxt igen och steg till en mycket solid nivå på 35,0 miljarder euro (29,6 miljarder euro i slutet av första kvartalet). Förvärvet av Navistar och dess ekonomiska påverkan ingår inte i siffrorna.

Forsknings- och utvecklingskostnaderna ökade till 7,7 (6,7) miljarder euro på grund av nödvändiga framtidsinriktade investeringar i nya modeller och tekniker samt programvara. FoU-andelen sjönk ändå betydligt till 7,2 procent under innevarande år, efter en siffra på 8,7 procent under föregående år som berodde på pandemirelaterade låga försäljningsintäkter. Förbättrad investeringsdisciplin och ökad användning av koncernens synergier ledde till betydande framsteg med investeringar. Dessa minskade med 8,5 procent jämfört med föregående år till 3,8 (4,1) miljarder euro. Följaktligen föll capex-förhållandet kraftigt till 3,5 (5,4) procent, vilket satte det betydligt under nivån för kvartalet 2019 innan krisen (4,9 procent).

Utsikter 2021

Baserat på affärsutvecklingen under första halvåret 2021 justerar Volkswagen-koncernen stora delar av sin prognos för kärnverksamhetens indikatorer.

Risken för flaskhalsar och störningar av tillgången till halvledarkomponenter har intensifierats i hela branschen. Den negativa inverkan som förväntas bli följden kan komma att påverka andra halvåret. Följaktligen sänker koncernen sin prognos för leveranser till kunder och antar att – förutsatt att Covid-19-pandemin kan hanteras framgångsrikt – leveranserna under 2021 kommer att vara märkbart högre än föregående år under fortsatt utmanande marknadsförhållanden. Utmaningar kommer särskilt att uppstå från den ekonomiska situationen, ökande konkurrens, volatila råvaru- och valutamarknader, säkring av försörjningskedjor och strängare utsläppsrelaterade krav. Volkswagen-koncernens försäljningsintäkter 2021 förväntas bli betydligt högre än föregående år. När det gäller rörelseresultatet förväntar sig koncernen en försäljningsmarginal på mellan 6,0 och 7,5 procent 2021.

Inom Automotive Division förväntas nettokassaflödet vara mycket starkare än föregående år på grund av lägre kassaflöden från diesel och betydligt högre effekter från fusioner och förvärv. Detta kommer att leda till en mycket stark ökning av nettolikviditeten. Planerna baseras på Volkswagen-koncernens nuvarande strukturer. Förvärvet av alla utestående aktier i Navistar International Corporation och de resulterande effekterna på resultat, finansiell ställning och nettotillgångar har inte beaktats i Volkswagen-koncernens prognos.

Pressmeddelandet på engelska inklusive tabeller över den ekonomiska utvecklingen finns på https://www.volkswagen-newsroom.com/en

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Marcus Thomasfolk

Marcus Thomasfolk

Presskontakt Informationschef 08-553 867 97

Relaterat material

Sveriges största bilimportör

Volkswagen Group Sverige AB är Sveriges största bilimportör och en av landets största bildistributörer.

Volkswagen Group Sverige marknadsför bilar av märkena Volkswagen, Volkswagen Transportbilar, Audi, Skoda, SEAT, Porsche - samtliga med starkt fäste på den svenska marknaden.

I Volkswagen-gruppen ingår också bland annat dotterbolaget Europcar, som är verksamt inom biluthyrning.

Från 1 januari 2002 är Volkswagen Group Sverige AB ett helägt dotterbolag till Volkswagen AG, Europas största biltillverkare.

Volkswagen Personbilar Sverige AB
Hantverksvägen 9
151 88 Södertälje