Pressmeddelande -

TREMÅNADERSRAPPORT VOSTOK NAFTA INVESTMENT LTD. AVSEENDE PERIODEN 1 JANUARI 2006–31 MARS 2006

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=43141 - Periodens resultat blev 417,63 miljoner US-dollar (MUSD) (51,78 för motsvarande period föregående år). Resultat per aktie blev under perioden 8,85 USD (1,08). - Koncernens substansvärde uppgick till 2 184,81 MUSD den 31 mars 2006 (797,76), motsvarande 46,30 USD per aktie (16,69). Givet en växelkurs SEK/USD om 7,80 var motsvarande värden 17 030,99 miljoner svenska kronor (MSEK) respektive 360,95 SEK. Substansvärdet som rapporteras månadsvis reflekterar marknadsvärdet på koncernens tillgångar minus skulder. - Under perioden 1 januari 2006 - 31 mars 2006 ökade substansvärdet per aktie i USD med 23,50%. Under samma period ökade Credit Suisse First Boston ROS-index med 32,65% mätt i USD. Antalet aktier per utgången av mars 2006 uppgick till 47 183 346. - Vostok Naftas substansvärde per aktie uppgick till 61,82 USD (454,19 SEK) per den 28 april 2006. (För fullständig rapport se bifogad fil)

Ämnen

  • Ekonomi, finans