Pressmeddelande -

Nulägesanalys om transporter av gods

Regeringen har gett Trafikanalys i uppdrag att redovisa ett kunskapsunderlag om hur godstransportsituationen ser ut i Sverige. Inom uppdraget ska VTI arbeta med delprojekt rörande frågeställningar om godsflöden, transportköparnas överväganden vid val av transport samt begränsande faktorer för utvecklingen av effektiva godstransporter.

- Det är intressant hur statistiken och kunskapsuppbyggnaden på godstransportområdet kan utvecklas för att förbättra de transportpolitiska beslutsunderlagen, säger Inge Vierth som är projektledare på VTI.

Bakgrund

Bakgrunden till uppdraget är att regeringen behöver förbättrade beslutsunderlag när det gäller godstransporter. Näringsdepartementet skriver i sitt regeringsbeslut att ”Det övergripande målet för transportpolitiken är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. Det är en nödvändighet för Sveriges välstånd att effektivisera transportsystemet.”

Delprojekten

Delprojekt A som VTI genomför handlar om hur inhemska och gränsöverskridande godsflöden ser ut i Sverige. Delprojekt B ska beskriva vad som påverkar godstransportköparnas överväganden vid val av transportlösning på systemnivå. I delprojekt C kommer man att identifiera och beskriva metoder som begränsar utvecklingen av effektiva godstransporter på järnväg. Delprojekt D handlar om godstransporter via inlandssjötrafik och delprojekt E om vilka faktorer som begränsar utvecklingen av effektiva godsflöden i storstadsområdena samt goda exempel på godstransporter.

Förutom Inge Vierth är VTI-forskarna som ska arbeta med projektet Rune Karlsson (A), Anna Mellin (B och D), Bertil Hylén (C) samt Jenny Karlsson (E). Projektet kommer att slutrapporteras i juni i år.

För mer information kontakta Inge Vierth, inge.vierth@vti.se

Ämnen

  • Transport

VTI, Statens väg-och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Med omkring 190 medarbetare är VTI den största transportforskningsmiljön i Sverige. VTI utför tillämpad forsknings- och utvecklingsverksamhet som rör samtliga transportslag.

Presskontakt

Eva-Mari Löfqvist

Presskontakt Pressansvarig 013-20 42 08

Ytterligare presskontakt

Presskontakt Avdelningen för kommunikation, marknad och bibliotek 013-20 40 00