Skip to main content

Trafiksimulering visar vägen

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2017 07:05 CEST

Trafiksimulering är ett mycket användbart verktyg vid planering, utformning och operativ styrning av dagens komplexa vägtrafiksystem. I ett nyligen avslutat projekt har VTI utvärderat framkomligheten för en mötesfri vägsträcka av E20. Resultaten visar att den tänkta utformningen ger en tillräckligt god framkomlighet.

VTI har av Trafikverket fått i uppdrag att utvärdera framkomligheten för en mötesfri utformning av E20 mellan Ribbingsberg och Vara.

– I nuläget trafikeras vägen av en hög andel tung trafik och för att undersöka hur den planerade utformningen kommer att påverka framkomligheten på vägen har vi genomfört en simuleringsstudie, säger Viktor Bernhardsson, forskningsingenjör på VTI.

Simuleringar har gjorts för en trafiksituation motsvarande ”vardagsmaxtimmen” med förväntad trafikefterfrågan motsvarande år 2015, 2025 och 2045. Den mötesfria utformningen innebär 1+1- samt 2+2-sträckor som varierar i längd mellan 1,6 till 3,2 kilometer och vägavsnittets totala längd är 18 kilometer. Resultaten från simuleringar med flödesnivåer och trafiksammansättning för år 2045, visar att det mötesfria alternativet ger reshastigheter för personbilar till som lägst 94 kilometer i timmen.

– Vi använder ett framkomlighetskriterium som innebär att reshastigheten för personbilar inte bör understiga 10 kilometer i timmen under gällande hastighetsgräns. Eftersom hastighetsgränsen på vägsträckan ska vara 100 kilometer i timmen är kriteriet uppfyllt, säger Viktor Bernhardsson.

Ett annat framkomlighetsmått är andel hindrade fordon vid början och slutet på varje tvåfälts­sträcka. Dessa resultat förstärker bilden av att det mötesfria alternativet ger en tillräckligt god framkomlighet.

På detta sätt kan VTI göra trafikanalyser för alla typer av trafikmiljöer – motorvägar, gatunät och landsvägar. Analyserna görs med hjälp av välkända trafiksimuleringsprogram som Vissim, Aimsun, Contram och VTI:s egenutvecklade landsvägsmodell RuTSim som har unika möjligheter för simulering av trafik på mötesfria och tvåfältiga landsvägar. Analyserna i detta projekt är baserade på simuleringar i RuTSim. Simuleringsmodellen är kalibrerad med hjälp av trafikmätningar från den berörda sträckan samt anslutande mötesfri vägsträcka mellan Vara och Skara med befintlig hastighetsgräns 100 kilometer i timmen.

VTI rapport 942

Kontakt: Viktor Bernhardsson T. 013-20 40 29

Foto: VTI/Hejdlösa Bilder

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Kvalitetssystemet och miljöledningssystemet är ISO-certifierat enligt ISO 9001 respektive 14001. Vissa provningsmetoder är dessutom ackrediterade av Swedac. VTI har omkring 200 medarbetare och finns i Linköping (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Borlänge och Lund.