Pressmeddelande -

WAYFINDER: ÅRSSTÄMMA I WAYFINDER SYSTEMS AB (PUBL)

Wayfinders årsstämma samlade ett 15-tal aktieägare i Stockholm den 11 maj. På stämman presenterade VD Magnus Nilsson företagets nya gratistjänst Wayfinder Earth Beta som ger användaren tillgång till hela världskartan i form av en jordglob i mobilen. Magnus Nilsson förklarade att lanseringen av Wayfinder Earth Beta är ett steg mot företagets vision - Wayfinder i var mans mobiltelefon. Företaget är först i världen med en applikation som Wayfinder Earth Beta och den kommer att få marknaden att på riktigt upptäcka nyttan med positionering i mobilen. Räkenskaper och disposition av ansamlad förlust Stämman fastställde balans- och resultaträkningarna i de framlagda räkenskapshandlingarna för 2005 och beslutade att förlusten balanseras i ny räkning, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag och revisorns tillstyrkan. Utdelning Stämman fastställde att ingen utdelning skall lämnas för 2005. Ansvarsfrihet Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2005. Arvode till styrelse och revisorer Stämman fastställde styrelsearvodet till 300 000 kronor till ordförande samt 100 000 kronor till ledamot som inte är anställd av bolaget. Total ersättning uppgår därmed till 500 000 kronor. Revisorerna ersätts enligt avtal. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande De tidigare styrelseledamöterna Bernhard Steiner, Magnus Nilsson, Pär Arvidsson och Peter Blom omvaldes. Bernhard Steiner valdes av stämman till styrelsens ordförande. Val av revisorer Göran Neckmar (omval) och Björn Fernström (nyval) valdes av stämman till revisorer. Ändring av bolagsordningen Stämman beslutade om föreslagna ändringar i bolagsordningen som föranletts av den nya aktiebolagslagen. Utgivande av teckningsoptioner Stämman beslutade enhälligt att enligt styrelsens förslag emittera sammanlagt 400 000 teckningsoptioner. Valberedning Styrelsens ordförande fick av årsstämman i uppdrag att i samråd med de större aktieägarna utse en valberedning med uppgift att föreslå bl.a. styrelseledamöter och arvoden för styrelsen. Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande samt två representanter för de större ägarna. Valberedningens sammansättning ska meddelas via pressrelease och på bolagets hemsida senast i samband med att kvartalsrapporten för tredje kvartalet 2006 presenteras. Wayfinder Systems Stockholm 2006-05-11 Magnus Nilsson Verkställande direktör Om Wayfinder Systems AB Wayfinder Systems AB är den ledande leverantören av navigationsprodukter och navigationstjänster för mobiltelefoner. Bolaget grundades 1995 med huvudkontor i Lund och är, sedan oktober 2005, börsnoterat på NGM Equity listan. Idag samarbetar Wayfinder med framstående telekommunikationsföretag som Nokia, Sony Ericsson, A1, Telenor och Telefónica Móviles. Bolaget förser större delen av Europa, hela USA och Kanada med produkter tillgängliga på 15 språk. Tele Atlas är företagets huvudleverantör av digitala kartor. För mer information om Wayfinder, vänligen besök www.wayfinder.com.

Ämnen

  • Data, Telekom, IT