Pressmeddelande -

Kallelse till extra bolagsstämma i Wedins

Styrelsen för Wedins Skor & Accessoarer har beslutat kalla till extra bolagsstämma för beslut om emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner i samband med införande av incitamentsprogram för ledande befattningshavare, nyckelpersoner samt styrelseordförande i bolaget. För ytterligare information se kallelse, bilaga A. Wedins Skor & Accessoarer AB (publ) Styrelsen PRESSMEDDELANDE Bilaga A Stockholm den 12 maj 2006 Kallelse till extra bolagsstämma i Wedins Aktieägarna i Wedins Skor & Accessoarer AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 14 juni 2006 klockan 09.00 i Alviks konferenscenter, Gustavslundsvägen 139 i Bromma. Anmälan mm Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 8 juni 2006, dels senast klockan 16.00 fredagen den 9 juni 2006 anmäla sig hos bolaget för deltagande i bolagsstämman under adress Wedins Skor & Accessoarer AB, Gustavslundsvägen 143, 167 51 Bromma, eller per telefon 08-508 99 200 eller fax 08-508 99 290 eller via e-post annette.lemnelius@wedins.se. Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden och ombud samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare. Till anmälan bör därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare, som önskar sådan omregistrering, måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 8 juni 2006, då sådan omregistrering skall vara verkställd. Ombud mm Aktieägare, som företräds genom ombud, skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person, skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande (”registreringsbevis”) för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Beslut om godkännande av styrelsens förslag till dagordning. 4. Val av en eller två justeringsmän. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner (Incitamentsprogram TO1 2006). 7. Styrelsens förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till styrelsens ordförande inom ramen för Incitamentsprogram TO1 2006. 8. Stämmans avslutande. Förslag till beslut Punkt 6 – Emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner (Incitamentsprogram TO1 2006) (a) Emission av teckningsoptioner Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bolaget skall emittera sammanlagt 2 750 000 teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av B-aktier i bolaget. Teckningsoptionerna skall emitteras i enlighet med i huvudsak följande villkor. Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett helägt dotterbolag till bolaget (”Dotterbolaget”), med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att förfoga över teckningsoptionerna i enlighet med vad som anges under (b) nedan. Teckningsoptionerna skall tecknas senast den 21 juni 2006. Teckningsoptionerna skall ges ut utan betalning. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie av serie B i bolaget. Teckning av aktier med stöd av teckningsoption kan äga rum under en tidsperiod om två (2) veckor från och med dagen omedelbart efter dagen för bolagets offentliggörande av respektive delårsrapport samt bokslutskommuniké under perioden från och med den 1 juni 2008 till och med den 31 maj 2009. Teckningskursen vid teckning av aktie vid utnyttjande av teckningsoption skall motsvara ett belopp om 126 procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för aktie av serie B i bolaget under perioden från och med den 7 juni 2006 till och med den 20 juni 2006. Ökningen av bolagets aktiekapital kommer, vid full nyteckning med stöd av teckningsoptionerna, att uppgå till 13 750 000 kronor, vilket motsvarar en utspädning om 4,95 procent av utestående aktier och 4,92 procent av utestående röster räknat efter de två kvittningsemissioner som styrelsen beslutade den 29 april 2006 om sammanlagt 4 974 675 aktier till dels Föreningssparbanken (3 956 948 aktier), dels emissionsgaranterna i den nyligen genomförda företrädesemissionen (1 017 727 aktier). Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är följande. Dotterbolaget skall efter teckning överlåta teckningsoptionerna till anställda nyckelpersoner i bolaget. Styrelsen för bolaget har bedömt det vara till fördel för bolaget och dess aktieägare att anställda nyckelpersoner och ledningen i bolaget görs delaktiga i bolagets utveckling genom att de erbjuds att förvärva teckningsoptioner i ett incitamentsprogram. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de anställda nyckelpersonerna förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, bidra till möjligheten att behålla kvalificerad arbetskraft i bolaget, höja motivationen och samhörighetskänslan med bolaget samt även skapa en värdegemenskap mellan bolagets aktieägare och dess medarbetare. (b) Överlåtelse av teckningsoptioner mm Dotterbolaget skall erbjuda anställda i bolaget att förvärva teckningsoptionerna på i huvudsak följande villkor. Teckningsoptionerna skall överlåtas till anställda i bolaget till marknadspris fastställt enligt vedertagen optionsvärderingsmodell (Black & Scholes). Rätt att förvärva teckningsoptioner skall enligt styrelsens anvisning tillkomma de ledande befattningshavare och nyckelpersoner som före den 30 juni 2006 är anställda i bolaget, och som vid nämnda tidpunkt ej sagt upp sig eller blivit uppsagda från sin anställning. Styrelsen skall dela in de berättigade i tre grupper: Grupp 1 omfattar dels verkställande direktör, dels, under förutsättning av bolagsstämmans särskilda godkännande, arbetande styrelseordförande (2 personer) som var och en skall ha rätt att förvärva högst 750 000 teckningsoptioner, Grupp 2 omfattar övrig företagsledning (5 personer) som var och en skall ha rätt att förvärva högst 150 000 teckningsoptioner, Grupp 3 omfattar övriga nyckelpersoner (14 personer) som var och en skall ha rätt att förvärva högst 35 714 teckningsoptioner. Garanterad tilldelning kommer inte att förekomma. Med undantag för arbetande styrelseordförande, skall styrelseledamöter ej ha rätt att förvärva teckningsoptioner. Vid överlåtelse av teckningsoptioner skall den anställdes prestation liksom dennes position inom och betydelse för Wedins-koncernen beaktas. Eventuella teckningsoptioner som styrelsen väljer att inte erbjuda ledande befattningshavare eller nyckelpersoner eller inte förvärvas enligt ovan skall behållas av Dotterbolaget, för att enligt styrelsens anvisningar till ovanstående antal kunna erbjudas framtida företagsledning och övriga nyckelpersoner på marknadsmässiga villkor. För giltigt beslut av stämman enligt denna punkt 6 krävs biträde av aktieägare med minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Andra AP-fonden och Östersjöstiftelsen, båda större aktieägare i bolaget, har meddelat att de stödjer förslaget. Punkt 7 – Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till styrelsens ordförande inom ramen för Incitamentsprogram TO1 2006 Bakgrund Ole Oftedal har i sin roll som styrelseordförande för bolaget kommit att utföra sådana arbetsuppgifter att Ole Oftedal i praktiken får anses vara verksam i bolaget på samma sätt som en anställd. Styrelsens bedömning är att dessa arbetsinsatser, som har varit av stor betydelse för bolaget, går utöver Ole Oftedals uppgifter som styrelseordförande. Det är vidare styrelsens bedömning att bolaget även fortsättningsvis kommer ha ett behov av dessa arbetsinsatser. Mot denna bakgrund har styrelsen för avsikt att träffa avtal med Ole Oftedal innebärandes att han övergår till att bli s.k. arbetande styrelseordförande med ersättning från bolaget för sådant arbete som ligger utanför styrelseuppdraget. Enligt styrelsens mening bör Ole Oftedal under sådana förhållanden även erbjudas att delta i Incitamentsprogram TO1 2006. Förslag till beslut Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att Ole Oftedal skall erbjudas möjlighet att förvärva teckningsoptioner i Incitamentsprogram TO1 2006 (punkt 6) på villkor som framgår för arbetande styrelseordförande. Beslut av stämman enligt denna punkt 7 är villkorat av bifall av stämman till styrelsens förslag enligt punkt 6. För giltigt beslut krävs vidare biträde av aktieägare med minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Andra AP-fonden och Östersjöstiftelsen, båda större aktieägare i bolaget, har meddelat att de stödjer förslaget. ___________________ Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt handlingar enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga för aktieägarna från och med den 31 maj 2006, vid vilken tidpunkt styrelsens förslag även kommer finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.wedins.se. Handlingarna kommer också genom bolagets försorg kostnadsfritt sändas till de aktieägare som begär det och automatiskt till de som anmäler sig till stämman. Stockholm i maj 2006 Styrelsen Wedins Skor & Accessoarer AB (publ.) Wedins Skor & Accessoarer AB, Gustavslundsvägen 143, 167 51 Bromma Telefon 08-508 99 20 | Organisationsnummer 556540-1493 | wedins.se

Ämnen

  • Skönhet

Regioner

  • Stockholm

Relaterade event